Рішення про затвердження Статуту газети “Гуцульський край” в новій редакції

УКРАЇНА
КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шосте демократичне скликання
десята сесія

РІШЕННЯ

від 12 січня 2012 року
м. Косів                                                                                                          № 214-10/2012

Про затвердження Статуту газети “Гуцульський край” в новій редакції

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 43, ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії районної  ради з питань засобів масової інформації, регламенту,  депутатської діяльності та етики, районна рада

вирішила:

1. Затвердити Статут редакції газети “Гуцульський край” в новій редакції (додається).

2.Вважати таким, що втратило чинність рішення Косівської районної ради від 29 травня 2007 року №202-9\2007.

3. Контроль за виконанням рішення покласти  на постійну комісію районної  ради з питань засобів масової інформації, регламенту, депутатської діяльності та етики (В.Цимбалюк).

Голова районної ради                                                                                         Андрій Клуб

Затверджено
рішенням районної ради
від 12 січня 2012 року № 214-10/2012

СТАТУТ
газети
«ГУЦУЛЬСЬКИЙ КРАЙ»
(нова редакція)

КОСІВ – 2012

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут комунального закладу – редакції газети «Гуцульський край» (спільна власність територіальних громад Косівського району) розроблено на підставі Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» і визначає порядок створення редакції газети, її діяльності та ліквідації.
1.2. Газета “Гуцульський край” (далі – Газета, Редакція) – є інформаційною, громадською газетою Косівщини, виходить один раз на тиждень українською мовою не менше, як на восьми сторінках і розповсюджується в першу чергу на території Косівського району. Засновником редакції газети «Гуцульський край»  є Косівська районна рада.
1.3. Газета висвітлює діяльність органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Косівського району, об’єктивно інформує читачів про події в районі та за його межами, що позитивно сприяє встановленню незалежної правової демократичної Української держави.
1.4 Редакція газети здійснює підготовку та випуск газети, всебічне висвітлення економічних, культурно-мистецьких, політичних подій, соціальних, екологічних та інших проблем району, міста Косова, регіону та України. Всю творчу і організаційну роботу Газета підпорядковує служінню інтересам суспільства, зміцненню політичного та економічного суверенітету України.
1.5. Редакція тісно співпрацює із своїм засновником, публікуючи на сторінках газети репортажі, звіти та інші офіційні документи, подані районною радою та районною державною адміністрацією, постійними комісіями та депутатами районної ради, інформацію про діяльність районної ради та районної державної адміністрації, її відділів та управлінь, міської, селищних та сільських рад.
1.6. Редакція газети є юридичною особою з часу її державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку і кутовий штамп із зазначенням свого найменування, має право виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському суді при розгляді питань, що стосуються діяльності редакції.
1.7.Редакція здійснює господарську та іншу діяльність від свого імені. Редакція не несе відповідальності по зобов’язаннях засновника, засновник не несе відповідальності по зобов’язаннях Редакції.

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.Предметом діяльності Редакції є реалізація таких основних напрямків, як:
–    підготовка матеріалів до друку та випуск газети «Гуцульський край»;
–    об’єктивне висвітлення державної політики у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя суспільства;
–    висвітлення політичних, соціально-економічних, юридичних та інших правових питань громадян;
2.2. Для досягнення своїх цілей Редакція виконує такі завдання:
–    підтримує зв’язки з іншими періодичними виданнями, творчими спілками та організаціями, як в Україні, так і за її межами;
–    одноосібно або разом із засновником організовує і проводить заходи
(в т. ч. комерційного характеру) на забезпечення накладу газети, що не суперечать чинному законодавству.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ РЕДАКЦІЇ І ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ

3.1. Керівництво Редакцією здійснює редактор, користуючись при цьому правом єдиноначальності і несе особисту відповідальність за  виконання доручень, розпоряджень та рішень засновника, дотримання журналістами Законів України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації».
3.2. Редактор Газети організовує і спрямовує роботу редакції, веде засідання редакційної колегії, здійснює кадрову політику, забезпечує виконання прийнятих засновником рішень та рішень редакційної колегії. Окрім зазначеного вище, редактор виконує обов’язки, визначені Законом України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”.
3.3. Редактор Газети призначається і звільняється з посади районною радою шляхом таємного голосування. Редактор працює на посаді на підставі контракту, який укладається головою районної ради на підставі рішення  районної ради на термін, до обрання нового редактора наступним за черговістю скликанням ради.
3.4.Редактор:
–    забезпечує регулярний випуск газети;
–    забезпечує виконання поточних і перспективних планів, а також рішень і розпоряджень засновника;
–    пропонує засновнику  структуру редакції та її штатний розпис;
–    визначає службові обов’язки співробітників Редакції, умови оплати їхньої праці, кореспондентських пунктів, відділень, представництв;
–    розпоряджається  майном Редакції за погодженням  з засновником ;
–    укладає від імені Редакції договори, угоди, забезпечує їх виконання;
–    призначає і звільняє в установленому законом порядку працівників редакції, здійснює заходи соціального захисту членів трудового колективу;
–    представляє Редакцію у відносинах з підприємствами, організаціями, закладами, установами, фірмами, а також державними органами як у нашій країні, так і за  кордоном у межах компетенції, передбаченої цим статутом;
–    несе повну особисту відповідальність за додержанням законодавства про
пресу та вимог цього Статуту;
–    не рідше одного разу на рік звітується перед районною радою про свою
діяльність та діяльність Газети;
–    створює сприятливу атмосферу в колективі, яка дає можливість найповніше реалізувати творчий потенціал кожного співробітника;
–    морально і матеріально заохочує творчі здобутки співробітників, піклується про підвищення їхньої професійної майстерності;
–    піклується про поліпшення побутових умов співробітників;
–   щороку подає на затвердження засновнику програму своєї діяльності.
3.5. Редактор приймає рішення з інших питань діяльності редакції газети.
3.6. У разі відсутності Редактора або неможливості виконання своїх обов’язків його обов’язки виконує заступника редактора.

4. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

4.1.  Редакційна колегія – дорадчий орган управління діяльності редакції газети.
4.2. Редакційна колегія створюється розпорядженням голови районної ради у складі представників, запропонованих фракціями та депутатськими групами Косівської районної ради, зареєстрованими  радою відповідного скликання.
4.3. Очолює редакційну колегію редактор.
4.4. Формою роботи редколегії є засідання, які проводяться у разі потреби.
Про скликання засідань редколегії секретар повідомляє кожного її члена за три дні до дати засідання та надає на ознайомлення матеріали, необхідні для підготовки до участі у засіданні.
4.5.Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях редколегії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше половини членів редколегії. У разі рівного розподілу голосів, голос головного редактора є вирішальним.
4.6.Рішення редколегії оформляється протоколом, який підписують усі її члени, що брали участь у засіданні. Контроль за виконанням рішень редколегії здійснюється відповідною профільною комісією районної ради.
4.7.Головними функціями редколегії є:
–  забезпечення перспективних напрямків роботи редакції;
–  визначення позиції редакції з конкретних питань;
–  створення належних умов для високого професійного рівня публікацій;
– вирішення спірних питань щодо доцільності публікацій окремих              матеріалів;
4.8.У разі принципового розходження позиції редактора з позицією  редакційної колегії, рішення редакційної колегії зі спірного питання є обов’язковим до виконання.

5. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

5.1. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори. За погодженням із профспілковою організацією вони визначають форми і систему оплати праці співробітників редакції, погоджують правила внутрішнього розпорядку із засновником Газети.
5.2. Трудовий колектив Редакції – це журналісти, технічний  і допоміжний персонал.
5.3.Трудовий колектив редакції має право:
– пропонувати кандидатуру на посаду редактора;
– брати участь у стимулюванні продуктивної праці, заохочувати винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушувати клопотання про представлення працівників до державних нагород.
5.4. Творчі та технічні працівники можуть бути прийняті на роботу редактором за контрактом на різні терміни і на умовах, передбачених законодавством.

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЖУРНАЛІСТІВ

6.1. Журналісти редакції працюють у рамках Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, а також інших нормативних документів.
6.2. На сторінках Газети можуть друкуватися матеріали автора і журналістів, чиї думки розходяться з офіційною точкою зору і позицією Газети. Одночасно редакція зберігає за собою право на коментування публікації.
6.3. Правка матеріалів здійснюється, як правило, за погодження з авторами. При виникненні з цього приводу конфлікту між автором і працівником редакції, який готував матеріал до друку, питання виноситься на розгляд редакційної колегії.
6.4. Журналіст несе персональну відповідальність за точність фактів, які наводить у власних публікаціях.
6.5. Журналіст має право відмовитися від написання матеріалу за своїм підписом, якщо це суперечить його переконанням, зняти свій підпис під матеріалом, зміст якого, на його думку, був перекручений в процесі редакційної підготовки.
6.6. Журналіст зобов’язаний дотримуватися програми діяльності Газети, у своїй роботі користуватися Статутом, укладеним з ним контрактом і законодавством про пресу.

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.Фінансово-господарська діяльність редакції базується на основі плану економічного і соціального розвитку Редакції, затвердженого  головою Косівської районної ради після погодження відповідної профільної комісії районної ради.
7.2. Джерелами фінансування роботи Редакції є:
– доходи від реалізації газети, реклами,
– грошові внески засновника;
– кредити банків та інших кредиторів за погодженням засновника;
– спонсорські та благодійні надходження,  пожертви організацій, підприємств та громадян;
– інші джерела, не заборонені законодавством України.
7.3. Редакція може створювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю.
7.4. Штатний розпис редакції та кошторис витрат затверджується головою Косівською районної ради за поданням редактора. Посадові оклади працівників редакції не можуть бути нижчими від окладів, встановлених для працівників відповідної категорії органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування.
7.5.Форми і розмір матеріального стимулювання співробітників Редакції за підсумками фінансово-господарської діяльності редакції, визначаються положенням, затвердженим засновником за поданням редактора.
7.6. Редакція самостійно розробляє і затверджує плани випуску газети, вирішує питання виробничого характеру.
7.7. Відносини Редакції з іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.
7.8. Редакція веде бухгалтерський облік, подає бухгалтерську звітність у встановленому законодавством порядку.
7.9. Редактор щоквартально письмово інформує засновника про фінансово-господарський стан Газети.
7.10.Ревізія фінансово-господарської діяльності редакції  може проводитись з ініціативи засновника.

8.  МАЙНО РЕДАКЦІЇ

8.1. Майно редакції формується за рахунок коштів, які надходять від передплати, продажу частини тиражу в газетних кіосках, від рекламної діяльності, від надання платних послуг фізичним та юридичним особам, від фінансової підтримки та спонсорської допомоги підприємств, установ та організацій, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
8.2. Засновник має право надавати фінансову підтримку Газеті.
8.3. Майно редакції становлять основні фонди, оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у бухгалтерському балансі.
8.4.  Джерелом формування майна підприємства є:
– майно, передане йому засновником;
– капітальні вкладення з бюджету;
– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
8.5. Майно редакції є спільною власністю територіальних  громад  міста, селищ та сіл Косівського району і закріплене за редакцією на правах оперативного управління.
8.6. Майнові права Редакції захищаються згідно з чинним законодавством.

9.  У МОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ РЕДАКЦІЇ

9.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Редакції проводяться за рішенням засновника чи за рішенням суду.
9.2. Ліквідація Редакції здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється засновником, а у випадках банкрутства Редакції – судом.
9.3. Майно, що залишилося після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів використовується відповідно до рішення засновника .
9.4. При ліквідації та реорганізації Редакції зберігаються усі передбачені законом гарантії трудових прав співробітників, які підлягають звільненню.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням   районної ради.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *