Рішення про внесення змін до Регламенту роботи Косівської районної ради шостого демократичного скликання

УКРАЇНА
КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шосте демократичне скликання
одинадцята сесія

РІШЕННЯ

Від 15 березня 2012 року                                                                         № 256-11/2012
м. Косів

Про внесення змін до Регламенту роботи Косівської районної ради шостого демократичного скликання

У зв’язку з необхідністю приведення Регламенту роботи Косівської районної ради (Регламент) у відповідність до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, відповідно до  п.5 ч. 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Прикінцевих положень Регламенту, враховуючи рекомендації постійної  комісії районної ради з питань засобів масової інформації, регламенту, депутатської діяльності та етики,  районна рада

вирішила:
1.  Внести зміни в Регламент Косівської районної ради шостого скликання:

1.1. Викласти статті 2.1.5., 2.2.3, 2.2.5., 2.3.6.,6.1, 6.2.,  Регламенту  в новій редакції :
Стаття 2.1.5. Розпорядження голови районної ради про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
Винятковість випадків визначається ініціатором скликання сесії і обумовлюється у розпорядженні про її скликання. Пропозиції про скликання сесії районної ради, вмотивовані і підписані ініціатором, подаються голові районної ради із зазначенням питань та проектами документів, розгляд яких пропонується.
Перед підписанням розпорядження голови районної ради про скликання чергової сесії на офіційному сайті районної ради не пізніше 30 днів до скликання чергової сесії районної ради робиться оголошення про орієнтовну дату скликання чергової сесії районної ради.
Стаття 2.2.3. Пропозиції щодо внесення питань до порядку денного сесії подаються з супровідним листом і проектом рішення не пізніше як за 23 дні до відкриття чергової сесії.
Проекти рішень, що належать до регуляторних актів районної ради подаються до районної ради не пізніше 40 днів до відкриття чергової сесії.
У виняткових випадках, за яких необхідно терміново прийняти рішення районної ради, метою якого є запобігання загрозі життю, здоров’ю та/або майну осіб, проект рішення може бути поданий – не пізніш як за день до пленарного засідання районної ради.
Проекти рішення надаються на паперових та електронних носіях у виконавчий апарат районної ради.
Стаття 2.2.5. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніш як за 3 дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках – перед початком роботи сесії.
Проекти нормативно-правових актів, рішень районної ради, не пізніше як за 20 днів до дати їх розгляду підлягають оприлюдненню на веб-сайті районної ради, за винятком проектів регуляторних актів районної ради, порядок оприлюднення яких встановлюється п.7.7. Регламенту.
Проекти рішень повинні бути юридично обґрунтованими. Юридичне обґрунтування готує виконавчий апарат районної ради.
Стаття 2.3.6. Перед затвердженням порядку денного відводиться час в межах 15 хвилин для оголошення повідомлень, що носять інформаційний характер, по яких рішення ради не приймається.
Розгляд питань порядку денного кожного пленарного засідання  розпочинається з оголошення звернень,  повідомлень, заяв від політичних партій, депутатських фракцій та груп, розгляд яких включено до порядку денного за рішенням ради. Для оголошення звернень,  повідомлень, заяв від політичних партій, депутатських фракцій та груп відводиться час в межах 30 хвилин.
Вкінці кожного пленарного засідання відводиться час для оголошення депутатських запитань і депутатських запитів у межах 30 хвилин.
Стаття 6.1. Рішення  районної ради публікуються в районній газеті “Гуцульський край” та\або на офіційному веб-сайті районної ради,  а також доводяться до відома населення депутатами районної ради під час зустрічей з виборцями.
Депутати мають право обнародувати матеріали і рішення, підготовлені від їх імені, інформацію про свою діяльність у засобах масової інформації району.
Стаття 6.2. Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення шляхом розміщення  в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті районної  ради, якщо радою не встановлений більш пізній строк введення їх у дію.
Рішення районної ради індивідуальної дії набирають чинності з моменту їх прийняття та надсилаються відповідним фізичним та юридичним особам для їх виконання.
Рішення районної ради нормативно-правового характеру та індивідуальної дії підлягають обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення, за винятком регуляторних актів районної ради, порядок та терміни оприлюднення яких встановлюється п.7.18. Регламенту.

1.2. Доповнити Регламент розділом VІІ ”Регуляторна діяльність”:
7. Регуляторна діяльність
7.1. Регуляторна діяльність районної  ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV.
7.2. Регуляторний акт районної ради – це:
– прийнятий районною радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною  радою та суб’єктами господарювання;
–  інший офіційний письмовий документ районної  ради, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною  радою та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.
7.3. З метою реалізації  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності районна рада здійснює свої повноваження через постійну комісію районної ради з питань підприємництва та комунальної власності (далі – відповідальна  комісія).
7.4. За поданням відповідальної постійної комісії районна рада затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік в порядку та терміни передбачені ст.7 Закону. План діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього оприлюднюється у газеті „Гуцульський край” або на офіційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет.
7.5. Проекти рішень районної ради, що належать до регуляторних актів включаються до порядку денного за умови попереднього внесення  його до затвердженого районною радою плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
7.6. До проектів рішень, що належать до регуляторних актів, додається аналіз регуляторного впливу, з дотриманням вимог ст. 8 Закону.
7.7. Проект рішення ради, що належить до регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта та не пізніше 32 днів до дати їх розгляду.
7.8. Протягом 30 днів з дня опублікування регуляторного акта районної ради приймаються зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта, що підлягають обов’язкову розгляду в порядку встановленому Законом. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником регуляторного акта та відповідною профільною комісією районної ради, яка повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
7.9. Проекти рішень ради, що належать до регуляторних актів, подаються до  відповідальної постійної комісії районної ради для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.
7.10. Відповідальна постійна комісія районної ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 цього Закону.
Відповідальна постійна комісія районної ради для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, наукових робітників та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 20 днів.
7.11. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії районної ради, або  експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна комісія в тижневий термін з дня надходження проекту регуляторного акта готує свої висновки про його відповідність Закону. Проект регуляторного акта передається відповідальній комісії не пізніше 15 днів до дня його розгляду на пленарному засіданні ради.
7.12. Висновки відповідальної постійної комісії районної ради передаються для вивчення до відповідної профільної постійної комісії за винятком випадків, коли відповідальна  комісія  є профільною постійною комісією.
7.13. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії районної ради інформує про висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.
7.14. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта, розробленого органами та посадовими особами  місцевого самоврядування без аналізу регуляторного впливу,  відповідальна постійна комісія районної ради приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.
7.15. Виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується виконавчим апаратом районної ради.
Звіт про відстеження результативності регуляторних актів оприлюднюється у газеті „Гуцульський край” або на офіційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту, і не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відповідної профільної комісії.
7.16 Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики одночасно зі звітом про діяльність ради.
Щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики оприлюднюється шляхом опублікування в газеті “Гуцульський край”або на офіційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет.
7.17. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.
7.18. Регуляторні акти, прийняті районною радою та посадовими особами районної ради, набирають чинності з дня офіційно оприлюднення в газеті «Гуцульський край», не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.
7.19. Відповідальна постійна комісія районної ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови ради про здійснення державної регуляторної політики.

1.3. У зв’язку із доповненням Регламенту Розділом  “Регуляторна діяльність”   Розділ  “Прикінцеві положення” викласти під номером VIII.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань засобів масової інформації, регламенту, депутатської діяльності та етики (В.Цимбалюк).

Голова районної ради                                             Андрій Клуб

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *