Рішення про затвердження Положень про районні премії у галузі народного мистецтва і культури

УКРАЇНА
Косівська районна рада
сьоме скликання
чотирнадцята сесія

РІШЕННЯ

Від 07 червня 2018 року № 449-14/2018
м.Косів

Про затвердження Положень про районні премії у галузі народного мистецтва і культури

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішень Косівської районної ради від 15 березня 2018 року №417-13/2018 “Про районну програму “Відродження, збереження та розвитку народних художніх промислів Косівщини на 2018-2022 роки” та від 19 вересня 2017 року № 333-10/2017 “Про районну програму “Розвитку та охорони Косівської мальованої кераміки” на 2018-2021 роки, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань освіти, культури і духовного розвитку, районна рада
вирішила:

1.Затвердити Положення про районну премію в галузі народного мистецтва “Відродження, збереження та розвиток народних художніх промислів Косівщини” (додаток 1).
2. Затвердити Положення про районну премію імені Олекси Бахматюка (додаток 2).
3. Відділу культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації (В.Струк) забезпечити організацію проведення конкурсів на здобуття районних премій, зазначених в пунктах 1 та 2 цього рішення.
4. Контроль за виконання рішення покласти на заступника голови районної ради Володимира Петрчука та постійну комісію районної ради з питань освіти, культури і духовного розвитку (Т.Фенчук).

Голова районної ради Павло Ванджурак

Додаток №1
до рішення районної ради
від 07 червня 2018 року № 449-14/2018

ПОЛОЖЕННЯ
про районну премію в галузі народного мистецтва «Відродження, збереження та розвиток народних художніх промислів Косівщини»

1.Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок присудження районної премії в галузі народного мистецтва «Відродження, збереження та розвиток художніх промислів Косівщини (далі – Премія) за творчі здобутки в галузі народного мистецтва.
1.2. Премія присуджується у чотирьох номінаціях:
• Художня обробка дерева;
• Художня обробка металу та шкіри;
• Народний художній текстиль;
• Народний художній розпис.
1.3. Премія присуджується за кращі здобутки (доробки) майстрів (виконавців) народного мистецтва, що утверджують гуманістичні ідеали українського народу, збагачують його історичну пам’ять національну свідомість та самобутність, відроджують і збагачують національну (регіональну) культуру сприяють виявленню, фіксації, збереження та популяризації етнокультурної спадщини.
1.4. Премією нагороджуються митці, що народились, проживають або тривалий час працюють в Косівському районі.
1.5. Одна особа не може стати лауреатом Премії двічі.
1.6. Премія присуджується щорічно та вручається у день проведення на території Косівського району одного з фестивалів у галузі збереження та промоції історико-культурної спадщини та народної творчості.
1.7. Премія виплачується за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті на реалізацію Районної програми “Відродження, збереження та розвитку народних художніх промислів Косівщини на 2018-2022 роки”.
1.8. Премія встановлюється у такому розмірі за І-ІІІ місце у кожній з номінацій:
Лауреат 1 ступеня ( 1 місце)- 5 тисяч;
Лауреат 2 ступеня (2 місце) – 3 тисяч;
Лауреат 3 ступеня (3 місце)- 2 тисячі.
1.9. Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.
1.10. У цьому Положенні термін “конфлікт інтересів” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”.

2. Вимоги до творів та перелік документів, що подаються на здобуття Премії
2.1. На здобуття Премії пропонуються творчі доробки претендентів, виконані (оприлюднені) протягом останніх трьох років, але не пізніше, ніж за три місяці до висування на здобуття Премії.
2.2. Надання пропозицій щодо кандидатур на здобуття Премії проводиться за два місяці поточного року, в якому присуджується та вручається Премія.
2.3. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до відділу культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними та мистецькими закладами, трудовими колективами, творчими спілками, громадськими організаціями.
2.4. На здобуття Премії до відділу культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації подається клопотання щодо присудження Премії у довільній формі, до якого додаються:
• інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника підприємства, установи, організації, які рекомендують претендента;
• характеристика претендента на здобуття премії, яка включає інформацію про творчу діяльність та здобутки претендента, які є підставою для присудження премії;
• матеріали, CD диски, друкована продукція, інше;
• ксерокопії відгуків про творчі здобутки претендента у засобах масової інформації;
• рекомендації на підтримку претендента з установ організацій, митців, творчих спілок, інших громадських об’єднань;
• письмова згода претендента на висунення його кандидатури на здобуття Премії;
• копії документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
• письмова згода претендента на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
• до зазначеного переліку можуть бути додані інші документи, що підтверджують творчі досягнення претендента.
2.5. Відповідальними за достовірність наданої інформації є особи, що подали клопотання щодо претендента на здобуття Премії, та претенденти.
2.6. У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 2.4. цього розділу, клопотання не розглядається.

3. Організація роботи та порядок проведення конкурсу
3.1. Відділ культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації щороку на сайті Косівської районної державної адміністрації та сайті Косівської районної ради оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії, умови та порядок його проведення.
3.2. З метою проведення конкурсного відбору претендентів на здобуття Премії та визначення переможців конкурсу утворюється організаційний комітет з присудження премії в галузі народного мистецтва «Відродження, збереження та розвиток художніх промислів Косівщини» (далі – Комітет).
3.3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
3.4. Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.
3.5.Комітет здійснює відбір претендентів на здобуття Премії за такими критеріями:
• володіння традиціями Косівського регіону та технологіями виготовлення та декорування виробів народного мистецтва;
• сучасні техніки та матеріали декорування та оздоблення;
• композиційна побудова та особливості їх використання, технологія, художньо-мистецьких прийомів на високому мистецькому рівні;
• участь у заходах з популяризації гуцульського мистецтва.
3.6. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Комітету здійснює відділ культури , національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації.
3.7. Комітет утворюється у складі не менше як 5, але не більше ніж 10 осіб з числа представників відділу культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації, представників Косівської районної ради, спілки майстрів народного мистецтва, інших громадських мистецьких організацій (за згодою).
3.8. Персональний склад Комітету затверджується розпорядженням голови районної ради. У складі конкурсної комісії визначається її голова та заступник голови.
3.9. Строк повноважень Комітету становить 1 рік.
3.10. Члени Комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
3.11. У разі необхідності до складу Комітету можуть вноситися зміни.
3.12. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює відповідальний секретар Комітету, який є працівником відділу культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації, і бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.
3.13. Відповідальний секретар:
• здійснює приймання та перевірку документів, зазначених у пункті 2.4. цього Положення;
• готує матеріали для розгляду на засіданнях Комітету;
• веде протоколи засідань Комітету.
3.14. Основною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету проводить голова Комітету або за його дорученням заступник голови Комітету.
3.15. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
• розглядає подані на здобуття Премії документи;
• приймає рішення щодо визначення лауреатів Премії.
3.16. Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його затвердженого складу.
3.17. Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету.
3.18. У разі якщо при голосуванні результати голосів розподіляються порівну, голос головуючого є вирішальним.
3.19. У разі якщо за результатами голосування жоден претендент не набрав більше половини голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітетом приймається протокольне рішення щодо проведення повторного голосування.
3.20. Голосування може проводитися не більше двох разів.
3.21. Якщо за результатами повторного голосування жоден претендент не набрав більше половини голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Премія за відповідний рік не присуджується.
3.22. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії висунуто претендента, який є близькою особою (у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”) члена Комітету такий член організаційного комітету не бере участі в роботі Комітету.
3.23. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії висунуто претендента, який є членом Комітету, таку особу виключають зі складу Комітету за розпорядженням голови районної ради.
3.24. Кожен член Комітету зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору. Якщо член Комітету має конфлікт інтересів він зобов’язаний повідомити про це Комітет перед початком засідання і пояснити суть конфлікту інтересів.
3.25. Рішення Комітету щодо визначення переможців оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні, членами Комітету, присутніми на засіданні, та відповідальним секретарем.
3.26. Виплата премії здійснюється відповідно до наказу начальника відділу культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації за поданням Комітету.
3.27. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання лауреатів премії в галузі народного мистецтва “Відродження, збереження та розвиток народних художніх промислів Косівщини” 1, 2 ,3 ступенів, вручаються дипломи та виплачуються грошові винагороди.
Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок лауреата в установі банку та/або через відділення поштового зв’язку.
3.28. Диплом лауреата підписується головою районної ради та головою районної державної адміністрації.
3.29. Відділ культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації спільно з лауреатами премії організовують презентації творчого доробку та висвітлюють діяльність лауреатів щорічно на День Незалежності України та день міста Косів.
3.30. Відділ культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації спільно з відділом інформаційно-аналітичної роботи та правового забезпечення Косівської районної державної адміністрації висвітлює в засобах масової інформації матеріали про лауреатів премії.

4. Реалізація рішень Комітету з присудження Премії
4.1. Відзначення лауреатів Премії відбувається в урочистій обстановці.
4.2. Відділ культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації забезпечує повернення документів та матеріалів претендентам, які не були удостоєні Премії (на письмову вимогу претендента).
4.3. Інформація щодо результатів проведення конкурсу та його лауреатів оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Косівської районної державної адміністрації та Косівської районної ради.

Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради Роксолана Барчук

Додаток №2
до рішення районної ради
від 07 червня 2018 року № 449-14/2018

ПОЛОЖЕННЯ
про районну премію імені Олекси Бахматюка

1.Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок присудження премії імені Олекси Бахматюка (далі – Премія) за творчі здобутки в галузі гончарства.
Олекса Петрович Бахматюк (1820-1882) одна з найвизначніших постатей у місцевому гончарстві. Науковці вважають його класиком гуцульської кераміки та найвидатнішим майстром-гончаром Гуцульщини. Він автор понад сотні кахлевих мальованих печей з багатообразними сюжетними композиціями, безлічі мальованих тарелів, ваз, дзбанків.
1.2. Метою запровадження премії є сприяння розвитку кераміки, утвердження авторитету зазначеного виду народних промислів, заохочення молодого покоління до творчої праці.
1.3. Премія не присуджуються майстрам, які нехтують автентичною технологією розпису, підмінюючи її та емітуючи фарбування тощо.
1.4. Премія не присуджується посмертно.
1.5. Одна особа не може стати лауреатом Премії двічі. .
1.6. Премія присуджується щорічно та вручається в день проведення фестивалю кераміки, ремесел і фольклору “Мальований дзбанок”.
1.7. Премія виплачується за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті на реалізацію Районної програми “Розвитку та охорони Косівської мальованої кераміки” на 2018-2021 роки.
1.8. Премія встановлюється у такому розмірі:
Лауреат 1 ступеня ( 1 місце)- 5 тисяч;
Лауреат 2 ступеня (2 місце) – 3 тисяч;
Лауреат 3 ступеня (3 місце)- 2 тисячі.
1.9. Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.
1.10. У цьому Положенні термін “конфлікт інтересів” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”.

2. Вимоги до творів та перелік документів, що подаються на здобуття Премії
2.1. На здобуття Премії пропонуються майстри, які у своїй творчій праці досягли визначної майстерності та дотримуються, розвивають і примножують традиції у технології, формотворенні, декоруванні місцевої мальованої кераміки та відзначалися особливостями творчого стилю.
2.2. Надання пропозицій щодо кандидатур на здобуття Премії проводиться за два місяці поточного року, в якому присуджується та вручається Премія.
2.3. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до відділу культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними та мистецькими закладами, трудовими колективами, творчими спілками, громадськими організаціями.
2.4. На здобуття Премії до відділу культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації подається клопотання щодо присудження Премії у довільній формі, до якого додаються:
• інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника підприємства, установи, організації, які рекомендують претендента;
• характеристика претендента на здобуття премії, яка включає інформацію про творчу діяльність та здобутки претендента, які є підставою для присудження премії;
• матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента: фотографії, аудіо та відеозаписи, CD диски, друкована продукція, інше;
• ксерокопії відгуків про творчі здобутки претендента у засобах масової інформації;
• рекомендації на підтримку претендента з установ організацій, митців, спілок, інших громадських об’єднань;
• письмова згода претендента на висунення його кандидатури на здобуття Премії;
• копії документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
• письмова згода претендента на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
• до зазначеного переліку можуть бути додані інші документи, що підтверджують творчі досягнення претендента.
2.5. Відповідальними за достовірність наданої інформації є особи, що подали клопотання щодо претендента на здобуття Премії, та претенденти.
2.6. У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 2.4. цього розділу, клопотання не розглядається.

3. Організація роботи та порядок проведення конкурсу
3.1. Відділ культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації щороку на сайті Косівської районної державної адміністрації та сайті Косівської районної ради оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії, умови та порядок його проведення.
3.2. З метою проведення конкурсного відбору претендентів на здобуття Премії та визначення переможців конкурсу утворюється організаційний комітет з присудження премії імені Олекси Бахматюка (далі – Комітет).
3.3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
3.4. Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.
3.5.Комітет здійснює відбір претендентів на здобуття Премії за такими критеріями:
• володіння традиційними для косівської кераміки техніками розпису та оздоблення;
• використання в керамічному розписі технік та технологій, художньо-мистецьких прийомів на високому мистецькому рівні;
• участь у заходах з популяризації гуцульського мистецтва, в тому числі кераміки.
3.6. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Комітету здійснює відділ культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації.
3.7. Комітет утворюється у складі не менше як 5, але не більше ніж 10 осіб з числа представників відділу культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації, представників Косівської районної ради, Косівської районної державної адміністрації, творчих спілок, інших громадських організацій (за згодою).
3.8. Персональний склад Комітету затверджується розпорядженням голови районної ради. У складі конкурсної комісії визначається його голова та заступник голови.
3.9.Строк повноважень Комітету становить 1 рік.
3.10. Члени Комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
3.11. У разі необхідності до складу Комітету можуть вноситися зміни.
3.12. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює відповідальний секретар Комітету, який є працівником відділу культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації, і бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.
3.13. Відповідальний секретар:
• здійснює приймання та перевірку документів, зазначених у пункті 2.4. цього Положення;
• готує матеріали для розгляду на засіданнях Комітету;
• веде протоколи засідань Комітету.
3.14. Основною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету проводить голова Комітету або за його дорученням заступник голови Комітету.
3.15. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
• розглядає подані на здобуття Премії документи;
• приймає рішення щодо визначення лауреатів Премії.
3.16. Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його затвердженого складу.
3.17. Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету.
3.18. У разі якщо при голосуванні результати голосів розподіляються порівну, голос головуючого є вирішальним.
3.19. У разі якщо за результатами голосування жоден претендент не набрав більше половини більше половини голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітетом приймається протокольне рішення щодо проведення повторного голосування.
3.20. Голосування може проводитися не більше двох разів.
3.21. Якщо за результатами повторного голосування жоден претендент не набрав більше половини голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Премія за відповідний рік не присуджується.
3.22. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії висунуто претендента, який є близькою особою (у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”) члена Комітету такий член організаційного комітету не бере участі в роботі Комітету.
3.23. Кожен член Комітету зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору. Якщо член Комітету має конфлікт інтересів він зобов’язаний повідомити про це Комітет перед початком засідання і пояснити суть конфлікту інтересів.
3.24. Рішення Комітету щодо визначення переможців оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні, членами Комітету, присутніми на засіданні, та відповідальним секретарем.
3.25. Виплата премії здійснюється відповідно до наказу начальника відділу культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації за поданням Комітету.
3.26. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання лауреатів премії імені Олекси Бахматюка 1,2,3 ступенів, вручаються дипломи та виплачуються грошові винагороди.
Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок лауреата в установі банку та/або через відділення поштового зв’язку.
3.27. Диплом лауреата підписується головою районної ради та головою районної державної адміністрації.
4. Реалізація рішень Комітету з присудження Премії
4.1. Відзначення лауреатів Премії відбувається в урочистій обстановці.
4.2. Відділ культури, національностей та релігій Косівської районної державної адміністрації забезпечує повернення документів та матеріалів претендентам, які не були удостоєні Премії (на письмову вимогу претендента).
4.3. Інформація щодо результатів проведення конкурсу та його лауреатів оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Косівської районної державної адміністрації та Косівської районної ради.

Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради Роксолана Барчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *