Регламент роботи Косівської районної ради Івано-Франківської області шостого демократичного скликання (оновлений)

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
Від 16 грудня 2010 року №12-2/2010
із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Косівської районної ради
від 15 березня 2012 року № 256-11/2012

РОЗДІЛ І. Загальні положення

Стаття 1.1. Косівська районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міста району і, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наділяється власними повноваженнями, у межах яких діє самостійно.

Стаття 1.2. Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими і нормативними актами та цим Регламентом.

Стаття 1.3. Загальний склад районної ради визначається радою відповідно до Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” і становить 80 депутатів.

Стаття 1.4. Районна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

Стаття 1.5. Рішення районної ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Стаття 1.6. Регламент Косівської районної ради (далі – Регламент) є документом, обов’язковим для виконання районною радою, який встановлює порядок скликання і проведення сесій районної ради, процедуру окремих видів діяльності районної ради, депутатів, посадових осіб ради та її виконавчого апарату.

Стаття 1.7. Регламент районної ради затверджується районною радою не пізніше як на другій сесії ради. Зміни і доповнення до Регламенту вносяться на пленарному засіданні районної ради за поданням голови районної ради, президії ради, постійних комісій, депутатських фракцій у порядку, встановленому цим Регламентом.

РОЗДІЛ ІІ. Сесії районної ради

Глава 1. Порядок скликання сесії районної ради
Стаття 2.1.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Робота ради складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

Стаття 2.1.2. Першу сесію новообраної районної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог цього Закону та Регламенту ради.

Стаття 2.1.2. Наступні сесії районної ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради.

У цих випадках сесія скликається:
якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цим Регламентом
якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк на вимогу однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

Стаття 2.1.3. Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

У разі якщо голова, заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації або у разі якщо посади голови та заступників голови районної ради є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Стаття 2.1.4. На сесії районної ради можуть розглядатись і вирішуватись питання, віднесені до її відання Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

Стаття 2.1.5. Розпорядження голови районної ради про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
Винятковість випадків визначається ініціатором скликання сесії і обумовлюється у розпорядженні про її скликання. Пропозиції про скликання сесії районної ради, вмотивовані і підписані ініціатором, подаються голові районної ради із зазначенням питань та проектами документів, розгляд яких пропонується.

Перед підписанням розпорядження голови районної ради про скликання чергової сесії на офіційному сайті районної ради не пізніше 30 днів до скликання чергової сесії районної ради робиться оголошення про орієнтовну дату скликання чергової сесії районної ради.

Глава 2. Підготовка пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень ради

Стаття 2.2.1. Пропозиції щодо питань на розгляд районної ради можуть вноситися головою районної ради, постійними комісіями, депутатськими групами і фракціями, депутатами ради, головою районної державної адміністрації.

Стаття 2.2.2. Порядок підготовки і розгляду питань визначається районною радою.

Порядок денний і проекти рішень з питань порядку денного узгоджуються президією районної ради та затверджуються радою більшістю від її загального складу.

Стаття 2.2.3. Пропозиції щодо внесення питань до порядку денного сесії подаються з супровідним листом і проектом рішення не пізніше як за 23 дні до відкриття чергової сесії.

Проекти рішень, що належать до регуляторних актів районної ради подаються до районної ради не пізніше 40 днів до відкриття чергової сесії.

У виняткових випадках, за яких необхідно терміново прийняти рішення районної ради, метою якого є запобігання загрозі життю, здоров’ю та/або майну осіб, проект рішення може бути поданий – не пізніш як за день до пленарного засідання районної ради.

Проекти рішення надаються на паперових та електронних носіях у виконавчий апарат районної ради.

Стаття 2.2.4. Питання, що вносяться на розгляд районної ради, готують постійні комісії, депутати, виконавчий апарат ради, спеціально створені комісії, районна державна адміністрація, її відділи, управління, інші органи виконавчої влади.

Проекти рішень районної ради і пропозиції до них попередньо розглядаються головою районної ради, постійними комісіями, президією районної ради.
При підготовці проектів рішень беруться до уваги лише письмові пропозиції, що надійшли голові, постійним комісіям ради і були ними враховані або відхилені з тих чи інших причин.

Стаття 2.2.5. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніш як за 3 дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках – перед початком роботи сесії.

Проекти нормативно-правових актів, рішень районної ради, не пізніше як за 20 днів до дати їх розгляду підлягають оприлюдненню на веб-сайті районної ради, за винятком проектів регуляторних актів районної ради, порядок оприлюднення яких встановлюється п.7.7. Регламенту.

Проекти рішень повинні бути юридично обґрунтованими. Юридичне обґрунтування готує виконавчий апарат районної ради.

Стаття 2.2.6. З метою вивчення і врахування громадської думки при підготовці проектів рішень ради з питань, що стосуються всього населення району, голова або відповідні постійні комісії ради звертаються до громадськості через районну газету з проханням подати свої пропозиції та зауваження з цього питання або організовують громадські слухання.

Глава 3. Порядок проведення сесії районної ради

Стаття 2.3.1. Сесії районної ради проводяться, як правило, в сесійному залі районної ради, облаштованому державною та районною символікою (герб, прапор тощо). В окремих випадках можливе проведення виїзних засідань сесії ради. Вони відкриваються та закриваються виконанням Державного Гімну України. Сесія відкривається після реєстрації депутатів у кількості, що дає можливість вважати сесію правомочною.

Стаття 2.3.2. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

У разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням голови ради проведення сесії переноситься на інший час.

Стаття 2.3.3. Сесії ради проводяться гласно, широко висвітлюються місцевими засобами масової інформації.

Стаття 2.3.4. На сесії запрошуються народні депутати України, депутати обласної ради, керівництво районної державної адміністрації, а при необхідності – депутати інших місцевих рад, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, трудових колективів різних форм власності, територіальних громад, політичних партій, громадських організацій та засобів масової інформації.

Запрошення для участі у роботі сесії здійснює голова районної ради. Голова районної ради має право запрошувати в робочу президію сесійного засідання ради голову районної державної адміністрації, депутатів обласної ради. Постійні комісії ради мають право вносити пропозиції щодо запрошених на сесію.

Запрошені на сесію не повинні висловлювати свого ставлення до виступів аплодисментами, вигуками та іншими діями.

Стаття 2.3.5. Питання про тривалість роботи сесії визначається радою. Сесійні засідання районної ради, як правило, проводяться з 10 до 17 години з перервою з 13 до 14 години. За пропозицією депутатів районної ради, головуючий може оголосити про додаткову перерву тривалістю до 20 хвилин.

Стаття 2.3.6. Перед затвердженням порядку денного відводиться час в межах 15 хвилин для оголошення повідомлень, що носять інформаційний характер, по яких рішення ради не приймається.

Розгляд питань порядку денного кожного пленарного засідання  розпочинається з оголошення звернень,  повідомлень, заяв від політичних партій, депутатських фракцій та груп, розгляд яких включено до порядку денного за рішенням ради. Для оголошення звернень,  повідомлень, заяв від політичних партій, депутатських фракцій та груп відводиться час в межах 30 хвилин.

Вкінці кожного пленарного засідання відводиться час для оголошення депутатських запитань і депутатських запитів у межах 30 хвилин.

Стаття 2.3.7. У разі необхідності районна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 2.3.8. Сесію відкриває і веде українською мовою голова районної ради або його заступник.

Доповіді, співдоповіді, інформації, виступи та заяви виголошуються українською мовою.

У випадку, передбаченому частиною восьмою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, який входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів районної ради або голова постійної комісії, з ініціативи якої скликана сесія.

Районна рада для ведення протоколу сесії обирає секретаріат сесії.

Секретаріат сесії – спеціальний робочий орган, який створюється та обирається радою з числа депутатів у кількості 3 осіб на термін повноважень ради або до переобрання.

Секретаріат сесії:
реєструє і подає головуючому пропозиції депутатів;
складає список бажаючих виступити і передає його головуючому;
реєструє депутатські запити;
організовує ведення протоколу пленарного засідання;
виконує інші доручення ради.

Стаття 2.3.9. Головуючий на сесії надає слово для доповідей і виступів, вносить на голосування проекти рішень, оголошує за поданням секретаріату сесії списки осіб, які записалися на виступ через секретаріат та інші матеріали, що надійшли на адресу сесії.

Запис на виступ проводиться у секретаріаті після оголошення головуючим питання, внесеного на обговорення. Головуючий за погодженням з районною радою може визначати черговість виступаючих.

Стаття 2.3.10. Під час сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам в обговоренні питань.

Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики.

Якщо депутату попередньо робилося з цього приводу зауваження головуючим, то останній вправі позбавити його слова на період обговорення цього питання.

Головуючий має право брати участь у виступах, в обговоренні питань на загальних засадах. На час свого виступу він доручає виконання обов’язків головуючого заступникові голови ради.

Стаття 2.3.11. Виступи депутатів виголошуються з трибуни, а з дозволу головуючого, допускаються окремі репліки з місць.

Депутат, якому надано слово для виступу, повинен перед цим чітко назвати своє прізвище та ім‘я.

Для доповідей на сесії районної ради надається до 30 хвилин, для співдоповідей – до 15 хвилин. Для виступу в дебатах по доповідях і співдоповідях, а також для заключного слова надається до 7 хвилин, для повторних виступів, виступів по кандидатурах службових осіб та керівників органів ради, при постатейному обговоренні проектів рішень, з порядку ведення засідань, мотивів голосування, заяв, запитань, відповідей на запитання, пропозицій, повідомлень та довідок – до 3 хвилин.

Головуючий може в необхідних випадках, за згодою районної ради, продовжити час для виступу.

Депутат вправі у будь-який час попросити слова по процедурі ведення сесії.

Стаття 2.3.12. Дебати припиняються за рішенням ради, яке приймається більшістю від загальної кількості депутатів, присутніх на засіданні. Перед припиненням дебатів головуючий інформує депутатів про кількість записаних на виступ і число тих, хто виступив.

Після припинення дебатів доповідачі, співдоповідачі та представники депутатських груп та фракцій мають право виступати із заключним словом.

Глава 4. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

Стаття 2.4.1. На засіданні районної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні й лайливі слова, закликати до незаконних дій.

Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу засідання.

Промовець може виступати лише з дозволу головуючого на засіданні.

Стаття 2.4.2. Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано, якщо це не пов’язано із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цих Регламентом.

Стаття 2.4.3. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку.

Стаття 2.4.4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Глава 5. Обов’язки і права депутатів під час проведення сесій районної ради

Стаття 2.5.1. На час сесій, засідань постійних та інших комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених чинним законодавством випадках, депутат районної ради звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

Депутат зобов’язаний бути присутнім на сесії, засіданні постійної комісії до складу якої його обрано та на засіданні інших комісій ради, брати активну участь в їх роботі.
Депутат районної ради має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях районної ради, а також на засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 2.5.2. Депутату районної ради забезпечується можливість активної участі в роботі сесії ради.

Він має право брати участь у дебатах, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження і поправки по суті обговорюваних на сесії питань, пропозицій тощо, персонального складу утворюваних районною радою органів та кандидатур службових осіб, які обираються або призначаються районною радою, ставити запитання, давати довідки, а також користується правами, визначеними статтею 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законодавчими актами України.
Кожна пропозиція депутата про внесення змін чи доповнень з питань, затверджених у порядку денному, та до проектів рішень по них повинна бути проголосована, якщо депутат наполягає на проведенні такого голосування. У разі необхідності, з метою запобігання прийняття пропозицій, що можуть суперечити чинному законодавству, головуючий може звернутися до присутніх на сесії з проханням дати правову оцінку тій чи іншій пропозиції, внесеній депутатом.

Глава 6. Порядок проведення голосування на сесії

Стаття 2.6.1. Районна рада з питань, що розглядаються, приймає рішення відкритим (в тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

Стаття 2.6.2. Поіменне голосування проводиться за пропозицією депутатів, якщо воно підтримане не менш, ніж однією третиною присутніх на пленарному засіданні депутатів ради.

Поіменне голосування проводиться шляхом опитування депутатів ради головуючим на пленарному засіданні в порядку, визначеному алфавітним списком. При проведенні поіменного голосування після оголошення головуючим прізвища депутата, депутат оголошує свій вибір “за”, “проти”, “утримався”, про що головуючим робиться відповідна відмітка у списку поіменного голосування.

Результати поіменного голосування можуть бути оприлюднені через друковані засоби масової інформації.

Стаття 2.6.3. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:
обрання та звільнення голови, заступника голови ради;
прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;
внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації.

В інших випадках таємне голосування може проводитись за пропозицією будь-кого з депутатів чи депутатських фракцій, підтриманою більшістю присутніх на пленарному засіданні депутатів.

Організація і проведення таємного голосування покладається на лічильну комісію, порядок створення та роботи якої встановлений цим Регламентом.

Стаття 2.6.4. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань шляхом піднімання руки, а при проведенні таємного голосування – у відведеному для цього місці.

Депутат, який був відсутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.

Стаття 2.6.5. При виявленні порушень, допущених під час голосування, за рішенням більшості депутатів, присутніх на сесії, проводиться повторне голосування.

Глава 7. Лічильна комісія

Стаття 2.7.1. Лічильна комісія Косівської районної ради – спеціальний робочий орган, який створюється районною радою на термін її повноважень (або до переобрання) та обирається з числа депутатів районної ради на пленарному засіданні у складі 7 депутатів (представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах).

До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, яких висунуто до складу органів ради, що обираються. У разі висунення депутата, обраного членом лічильної комісії, кандидатом до одного з органів ради, на час проведення голосування і підрахунку голосів його повноваження як члена лічильної комісії автоматично припиняються.

Стаття 2.7.2. Лічильна комісія на першому засідані обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії.

Голова лічильної комісії організовує роботу комісії та забезпечує виконання покладених на неї обов’язків та функцій.

Секретар лічильної комісії забезпечує оформлення та ведення протоколів комісії.
Голова та секретар лічильної комісії відповідають за передачу протоколів комісії на зберігання у виконавчий апарат районної ради.

Стаття 2.7.3. Лічильна комісія обирається для проведення голосування (відкритого, поіменного та у випадках, визначених законодавством, таємного) і визначення його результатів.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:
організовує голосування на пленарних засіданнях районної ради (у разі проведення таємного голосування – організовує виготовлення бюлетенів для таємного голосування, перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньку для таємного голосування);
роз’яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
складає протокол голосування (у разі проведення таємного голосування).

Стаття 2.7.4. Перед голосуванням голова лічильної комісії інформує депутатів районної ради про порядок голосування.

Голосування проводиться безпосередньо після обговорення кожного питання порядку денного.

При підрахунку результатів голосування лічильною комісією враховуються голоси подані «за», «проти», «утримались».

При відкритому голосуванні лічильна комісія здійснює підрахунок голосів, після чого голова комісії інформує головуючого про підрахунок голосів. При відкритому голосуванні протокол лічильної комісії про підрахунок голосів не складається.

При проведенні таємного голосування, перед початком голосування лічильна комісія виготовляє бюлетені для таємного голосування. Форма бюлетеня затверджується лічильною комісією.

Бюлетені для таємного голосування виготовляються у кількості, що відповідає загальній кількості депутатів районної ради. Бюлетені для таємного голосування повинні бути засвідчені підписами усіх членів лічильної комісії.

До бюлетеня для таємного голосування по виборах службових осіб або до складу органів, що обираються районною радою, включаються всі висунуті кандидатури..
Навпроти прізвища кожного запропонованого кандидата на посаду розміщений квадрат. Після списку всіх запропонованих кандидатів розміщується “Не підтримую жодного кандидата” і навпроти нього аналогічний квадрат.

Перед проведенням таємного голосування лічильна комісія опечатує скриньку для таємного голосування стрічкою з підписами членів лічильної комісії.

Лічильна комісія видає кожному депутату районної ради один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним депутатського посвідчення і проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня.

Після закінчення голосування голова лічильної комісії в присутності всіх членів комісії перевіряє цілісність опечатаної виборчої скриньки та розкриває її, і комісія проводить підрахунок голосів за робочим столом у залі засідань.

Недійсними вважаються бюлетені не встановленого зразка, на яких відсутній підпис хоча б одного члена лічильної комісії, а також такі, в яких зроблено дві або більше позначки за кандидатури на одну посаду чи неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення депутата.

Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. У разі відмови когось із членів комісії підписувати протокол, він повинен надати письмове обґрунтування.

Стаття 2.7.5. Засідання лічильної комісії проводяться гласно. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

Стаття 2.7.6. Лічильна комісія припиняє свою роботу з моменту закінчення повноважень Косівської районної ради шостого скликання.

Повноваження члена лічильної комісії можуть бути достроково припинені за власним бажанням члена лічильної комісії або за рішенням районної ради у разі порушення членом лічильної комісії вимог чинного законодавства, що стосується місцевого самоврядування.

Глава 8. Порядок голосування пропозицій

Стаття 2.8.1. Після закінчення обговорення питання, головуючий на засіданні оголошує порядок голосування з обговореного питання.

Стаття 2.8.2. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

Стаття 2.8.3. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання.

Стаття 2.8.4. Якщо пропозиція, поправка сформульовані нечітко, головуючий на засіданні уточнює в ініціатора запропонований ним текст пропозицій чи поправки і ставить на голосування. Головуючий на засіданні відмовляє в постановці на голосування пропозиції і поправки, якщо вони не стосуються обговорюваного питання, суперечать раніше прийнятим рішенням, повторюють за суттю відхилений районною радою текст.

Стаття 2.8.5. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена президією районної ради, вона ставиться на голосування першою.

Стаття 2.8.6. Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.

Стаття 2.8.7. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього. При відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення воно голосується «в цілому». У разі, якщо до проекту рішення є пропозиції, доповнення, уточнення, воно голосується «за основу» з послідуючим голосуванням по окремих пунктах. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати.

Глава 9. Протокол та рішення районної ради

Стаття 2.9.1. Рішення районної ради приймаються на її пленарному засіданні після попереднього обговорення.

Рішення з питань порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального (кількісного) складу ради.

Рішення з процедурних питань (спосіб голосування, зміна черговості розгляду питань порядку денного, надання слова особі, що не є депутатом, продовження часу виступу тощо) приймаються, якщо за них проголосувало не менше однієї третини присутніх на пленарному засіданні депутатів.

Проект рішення, що не одержав необхідної кількості голосів відхиляється або повертається на доопрацювання.

Стаття 2.9.2. Рішення районної ради прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. Рішення районної ради не повинні суперечити Конституції або законам України та міжнародним правовим нормам.

Стаття 2.9.3. Протокол та прийняті на сесії районної ради рішення не пізніш, як у десятиденний термін, повинні бути підписані головою ради, при його відсутності – заступником голови ради, а у випадках, передбачених частиною десятою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Стилістичне редагування рішень проводиться з урахуванням зауважень і пропозицій депутатів головою районної ради, а при його відсутності – заступником голови ради.

Стаття 2.9.5. Районна рада повноважна прийняти рішення про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів.

Стаття 2.9.6. Хід пленарних засідань ради фіксується на магнітну плівку, яка зберігається до початку наступної сесії. Після проведення сесії складається протокол сесії. Оформлення протоколу засідання та рішень ради здійснює виконавчий апарат ради.

У протоколі сесії ради зазначаються наступні дані:
найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;
число депутатів, обраних до районної ради, число присутніх та відсутніх депутатів;
порядок денний сесії, прізвище доповідача і співдоповідача по кожному питанню;
прізвища депутатів, виступаючих в дебатах (для осіб, які не є депутатами районної ради – посади), а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів;
перелік прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих за рішення, проти та тих, хто утримались.

До протоколу сесії додаються рішення, прийняті радою, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів (за їх бажанням), які записалися, але не виступили у зв’язку з припиненням дебатів, за їх бажанням, список відсутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію, дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів, результати поіменного голосування.

Оформлений українською мовою протокол підписує головуючий на сесії. У разі відмови чи неможливості головуючим підписати протокол, його підписують відповідно до обставин особи, визначені Регламентом.

Протоколи сесій ради зберігаються в організаційному відділі виконавчого апарату районної ради в установленому чинним законодавством порядку, а потім передаються на збереження до відповідної архівної установи.

РОЗДІЛ ІІІ. Депутатські групи та фракції

Стаття 3.1. Депутати районної ради можуть об’єднуватися у групи та фракції.

Стаття 3.2. Депутатські групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутатська група в районній раді складається не менш як із п’яти депутатів.

Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи, голови депутатської групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. Реєстрація депутатської групи проводиться шляхом повідомлення на пленарному засіданні районної ради, на яке було внесено подання особи, яка очолює депутатську групу.

Про зміни в складі групи та прийняття рішення про її розпуск керівник групи письмово повідомляє голову ради.

Депутатська група приймає рішення самостійно простою більшістю голосів від загального складу депутатської групи.

Депутатські групи можуть утворюватись на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

Діяльність депутатської групи припиняється:
у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж передбачено Регламентом районної ради;
після закінчення строку, на який депутати районної ради об’єднались в депутатську групу, або строку повноважень районної ради.

Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Діяльність депутатської групи припиняється також у разі прийняття рішення про реорганізацію чи розпуск депутатської групи, яке подається у письмовій формі головуючому та оголошується ним на пленарному засіданні ради.

Стаття 3.3. Депутати районної ради на основі партійного членства можуть об’єднуватись у депутатські фракції з чисельністю не менше п’яти депутатів. До складу депутатської фракції можуть входити також позапартійні депутати районної ради, які підтримують політичну спрямованість фракції. Депутатська фракція приймає рішення самостійно простою більшістю голосів від загального складу депутатської фракції.
Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначаються самою фракцією. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні ради.

Депутатська фракція реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську фракцію, до якого додається підписане депутатами цієї фракції письмове повідомлення про утворення депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності її членів, голови депутатської фракції та депутатів, які уповноважені представляти фракцію.

Реєстрація депутатської фракції проводиться шляхом повідомлення на пленарному засіданні районної ради, на яке було внесено подання особи, яка очолює депутатську фракцію.

Діяльність депутатської фракції припиняється:
у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж передбачено Регламентом районної ради;
у разі прийняття рішення самою фракцією простою більшістю голосів від загального складу фракції про реорганізацію чи розпуск депутатської фракції;
після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень районної ради.

Про зміни в складі фракції та прийняття рішення про її розпуск керівник фракції письмово повідомляє голову ради. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову районної ради.

Стаття 3.4. Депутатські групи, фракції мають право:
на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством.

Стаття 3.5. Депутатська група чи фракція, з ініціативи якої розглядається питання, має право після припинення дебатів ставити питання про виступ свого представника, після чого йому надається слово.

Стаття 3.6. Депутат районної ради не може одночасно входити до складу депутатської групи і до складу депутатської фракції.

РОЗДІЛ ІV. Депутатський запит і депутатське запитання

Cтаття 4.1. Депутатський запит – це підтримана на пленарному засіданні простою більшістю депутатів від загального складу ради вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ й організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Стаття 4.2. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом районної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошене на сесії ради або дано депутату районної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 4.3. Порядок розгляду депутатського запиту:
депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради;
депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради;
районна рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради;
орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто в установлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити районну раду та депутата районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутат районної ради має право давати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на сесії районної ради.

Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит районною радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні районної ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит районна рада приймає відповідне рішення.

РОЗДІЛ V. Обрання та звільнення голови, заступника голови районної ради, утворення та обрання постійних комісій ради, інших органів, що обираються радою
Глава 1. Голова, заступник голови районної ради

Стаття 5.1.1. Голова районної ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Порядок проведення таємного голосування визначається цим Регламентом.

Правом надання пропозицій щодо кандидатур на посаду голови районної ради користуються депутати районної ради. Депутат районної ради може висунути для обрання голови ради лише одну кандидатуру, в тому числі і свою.

Кандидат на посаду голови районної ради може заявити самовідвід, який приймається районною радою без голосування.

По всіх висунутих кандидатурах, які дали згоду балотуватись, проводиться обговорення. Самовідвід приймається районною радою без голосування.

Кожному з кандидатів надається можливість виступити на засіданні до голосування із своєю програмою.

Депутати районної ради мають право задавати запитання кандидату, висловлювати свою точку зору по виголошеній ним програмі, агітувати “ЗА” чи “ПРОТИ” висунутої кандидатури.

Для виступу кандидата на посаду встановлюється час до 15 хвилин. Для запитань і відповідей на них – 10 хвилин кожному, час для виступів по обговоренню конкретно висунутої кандидатури на посаду – до 5 хвилин кожному депутату з обмеженням виступів до 5 – ти виступів.

Стаття 5.1.2. Голова районної ради вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

У разі, якщо на посаду голови районної ради було висунуто більше двох кандидатур і жодна з них не одержала кількості голосів, потрібної для обрання, відбувається повторне голосування по двох кандидатурах, які одержали найбільшу кількість голосів.

Стаття 5.1.3. Голова районної ради працює у раді на постійній основі, не може мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 5.1.4. Про обрання голови районної ради на сесії ради приймається рішення, яке підписує голова ради.

Стаття 5.1.5. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та п’ятою ст.55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

Стаття 5.1.6. У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:
звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради;
порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених чинним законодавством.

Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 5.1.7. Заступники голови районної ради обираються відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 5.1.8. Кандидатури для обрання на посаду заступників голови районної ради представляє раді її голова.

Стаття 5.1.9. Обрання заступників голови районної ради проводиться шляхом таємного голосування.

Голосування обрання заступників голови Косівської районної ради може проводитьсь пакетом. Якщо кандидати на посаду заступників голови районної ради після проведення пакетного голосування не набрали необхідної кількості голосів, голосування проводиться за ці кандидатури по кожній кандидатурі окремо.

Якщо запропонована головою районної ради кандидатура на посаду заступника голови ради не одержала необхідної кількості голосів, то голова районної ради подає на розгляд нову кандидатуру

Стаття 5.1.10. Обраним заступником голови районної ради вважається особа, яка одержала більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 5.1.11. Повноваження заступників голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

Повноваження заступників голови районної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі:
звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника голови районної ради;
порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених чинним законодавством.

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

У таких випадках особа звільняється з посади заступника голови районної ради з дня припинення її повноважень.

Стаття 5.1.1. Розподіл повноважень та обов’язків заступників голови районної ради здійснюється на підставі розпорядження голови районної ради.

Глава 2. Постійні та тимчасові контрольні комісії районної ради

Стаття 5.2.1. Районна рада утворює та обирає з числа її депутатів постійні комісії ради для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, визначає їх перелік і кількісний склад. При потребі впродовж строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові або ліквідовувати існуючі постійні комісії, вносити зміни до їх складу.

Стаття 5.2.2. Районна рада утворює постійні комісії:

з питань бюджету і фінансів;
з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій;
з питань екології та використання природних ресурсів;
з питань законності та боротьби з корупцією;
з питань ЗМІ, регламенту, депутатської діяльності та етики;
з питань освіти та науки;
з питань охорони здоров’я;
з питань культури та духовності;
з питань раціонального лісокористування;
з питань молоді і спорту;
з питань підприємництва і комунальної власності;
з питань туризму;
з питань соціального захисту;
з питань сільського господарства;
з питань надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку;
з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.

Постійні комісії є органами районної ради, що обираються радою з числа її депутатів на строк повноважень ради у складі голови і членів комісії. Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради, їх голів вносить голова ради. Питання обрання заступника голови комісії, її секретаря та всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною постійною комісією.

При створенні постійних комісій районної ради обираються голови постійних комісій.

Депутати районної ради звертаються з заявами про включення їх до складу постійних депутатських комісій після чого затверджується склад постійних комісій .

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, заступники голови районної ради.

Стаття 5.2.3. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії районної ради, де працює на громадських засадах. Депутат може брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу.

Стаття 5.2.4. Чисельність комісій не може перевищувати 5 депутатів, крім постійної комісії з питань бюджету і фінансів, чисельність якої обмежується 9 депутатами.

Стаття 5.2.5. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм, бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

Стаття 5.2.6. Постійні комісії районної ради попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді підприємств, установ та організацій, а з питань, віднесених до відання ради, – діяльність підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділів, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішення ради.

За результатами вивчення і розгляду питань комісії готують висновки і рекомендації.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням спеціалістів та представників громадськості.

При необхідності районна рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради, визначити їх назву, завдання та персональний склад.

Глава 3. Президія районної ради

Стаття 5.3.1. Районна рада може утворити президію ради.

Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції та рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 5.3.2. До складу президії районної ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, голови депутатських груп і фракцій.

Стаття 5.3.3. Президія районної ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

Стаття 5.3.4. Президія районної ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

Глава 4. Виконавчий апарат районної ради

Стаття 5.4.1. Районна рада за поданням її голови утворює виконавчий апарат ради, затверджує його структуру і чисельність, витрати на утримання.

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.

РОЗДІЛ VІ. Опублікування та реалізація рішень районної ради

Стаття 6.1. Рішення  районної ради публікуються в районній газеті “Гуцульський край” та\або на офіційному веб-сайті районної ради,  а також доводяться до відома населення депутатами районної ради під час зустрічей з виборцями.
Депутати мають право обнародувати матеріали і рішення, підготовлені від їх імені, інформацію про свою діяльність у засобах масової інформації району.

Стаття 6.2. Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення шляхом розміщення  в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті районної  ради, якщо радою не встановлений більш пізній строк введення їх у дію.

Рішення районної ради індивідуальної дії набирають чинності з моменту їх прийняття та надсилаються відповідним фізичним та юридичним особам для їх виконання.
Рішення районної ради нормативно-правового характеру та індивідуальної дії підлягають обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення, за винятком регуляторних актів районної ради, порядок та терміни оприлюднення яких встановлюється п.7.18. Регламенту.

Стаття 6.3. Контроль за виконанням рішень районної ради організовує та забезпечує голова ради через комісії та депутатів районної ради.

Розділ VII  Регуляторна діяльність

7.1. Регуляторна діяльність районної  ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV.

7.2. Регуляторний акт районної ради – це:
– прийнятий районною радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною  радою та суб’єктами господарювання;
–  інший офіційний письмовий документ районної  ради, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною  радою та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

7.3. З метою реалізації  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності районна рада здійснює свої повноваження через постійну комісію районної ради з питань підприємництва та комунальної власності (далі – відповідальна  комісія).

7.4. За поданням відповідальної постійної комісії районна рада затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік в порядку та терміни передбачені ст.7 Закону. План діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього оприлюднюється у газеті „Гуцульський край” або на офіційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет.

7.5. Проекти рішень районної ради, що належать до регуляторних актів включаються до порядку денного за умови попереднього внесення  його до затвердженого районною радою плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

7.6. До проектів рішень, що належать до регуляторних актів, додається аналіз регуляторного впливу, з дотриманням вимог ст. 8 Закону.

7.7. Проект рішення ради, що належить до регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта та не пізніше 32 днів до дати їх розгляду.

7.8. Протягом 30 днів з дня опублікування регуляторного акта районної ради приймаються зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта, що підлягають обов’язкову розгляду в порядку встановленому Законом. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником регуляторного акта та відповідною профільною комісією районної ради, яка повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

7.9. Проекти рішень ради, що належать до регуляторних актів, подаються до  відповідальної постійної комісії районної ради для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

7.10. Відповідальна постійна комісія районної ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 цього Закону.
Відповідальна постійна комісія районної ради для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, наукових робітників та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 20 днів.

7.11. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії районної ради, або  експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна комісія в тижневий термін з дня надходження проекту регуляторного акта готує свої висновки про його відповідність Закону. Проект регуляторного акта передається відповідальній комісії не пізніше 15 днів до дня його розгляду на пленарному засіданні ради.

7.12. Висновки відповідальної постійної комісії районної ради передаються для вивчення до відповідної профільної постійної комісії за винятком випадків, коли відповідальна  комісія  є профільною постійною комісією.

7.13. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії районної ради інформує про висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

7.14. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта, розробленого органами та посадовими особами  місцевого самоврядування без аналізу регуляторного впливу,  відповідальна постійна комісія районної ради приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

7.15. Виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується виконавчим апаратом районної ради.
Звіт про відстеження результативності регуляторних актів оприлюднюється у газеті „Гуцульський край” або на офіційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту, і не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відповідної профільної комісії.

7.16 Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики одночасно зі звітом про діяльність ради.
Щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики оприлюднюється шляхом опублікування в газеті “Гуцульський край” або на офіційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет.

7.17. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.

7.18. Регуляторні акти, прийняті районною радою та посадовими особами районної ради, набирають чинності з дня офіційно оприлюднення в газеті «Гуцульський край», не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

7.19. Відповідальна постійна комісія районної ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови ради про здійснення державної регуляторної політики.

РОЗДІЛ VІІI. Прикінцеві положення

При потребі впродовж своїх повноважень районна рада може вносити зміни та доповнення до цього Регламенту, в тому числі й у зв’язку із можливими змінами законодавчих, нормативних та інших актів тощо.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *