Положення про виконавчий апарат Косівської районної ради

Затверджено
Розпорядженням голови
районної ради № 135-р
від  28 грудня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий апарат районної ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Відповідно до статей 141 Конституції України та 43, 55 і 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою за поданням голови районної ради і працює під його керівництвом.
У своїй практичній діяльності виконавчий апарат районної ради керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради, іншими законодавчими актами, цим положенням, положеннями про відповідні відділи та посадовими інструкціями, затвердженими головою чи заступником голови районної ради.

Здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Структура та чисельність виконавчого апарату визначається районною радою за поданням голови ради. Працівники виконавчого апарату приймаються на роботу головою районної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством, і звільняються розпорядженням голови ради.
До складу виконавчого апарату входять відділи:

  • загальний;
  • організаційний;
  • юридичний;
  • комунального майна;
  • патронтна служба.

Посадові особи виконавчого апарату призначаються на посаду і звільняються з неї головою районної ради відповідно до вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Витрати на утримання виконавчого апарату здійснюються за рахунок коштів районного бюджету, затверджених радою.
Розпорядником асигнувань, що виділяються на утримання виконавчого апарату ради, є голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови.
Керівництво діяльністю виконавчого апарату ради здійснює голова районної ради.
Відділи виконавчого апарату районної ради утворюються, ліквідовуються та реорганізовуються радою за поданням голови районної ради.
Керує діяльністю відділу начальник, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ повноважень.
Відділи виконавчого апарату районної ради при вирішенні питань, що належать до їх компетенції, взаємодіють між собою, територіальними громадами, розташованими на території району, та структурними підрозділами районної державної адміністрації.
Голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради, проводить щотижневі робочі наради з працівниками виконавчого апарату.
Посадові особи виконавчого апарату районної ради один раз на 4 роки підлягають атестації, що проводиться за умовами та в порядку, визначеними Типовим положенням про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1440.
Після закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради виконавчий апарат продовжує виконувати свої обов’язки. У разі зміни радою структури та чисельності виконавчого апарату, відповідні працівники звільняються з роботи згідно з чинним законодавством. Обрання нового складу районної ради, її керівників не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату ради.

2. РОЗПОДІЛ ОБОВ`ЯЗКІВ ТА УЗГОДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Організовує та несе відповідальність за роботу працівників виконавчого апарату районної ради керуючий справами виконавчого апарату районної ради.

Основні завдання та функції відділів виконавчого апарату районної ради визначаються структурою виконавчого апарату районної ради, положенням про виконавчий апарат та положеннями про відділи виконавчого апарату районної ради.
Координація роботи відділів з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, здійснюється працівниками відділів під керівництвом та безпосереднім контролем їх керівників. Узгодження діяльності відділів виконавчого апарату районної ради є обов’язковим при плануванні роботи, виконанні рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ
У сфері організаційного забезпечення на виконавчий апарат покладаються такі завдання:
-організаційне забезпечення реалізації радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України;
-підготовка з урахуванням пропозицій голови ради та його заступника, постійних комісій і депутатів ради, районної державної адміністрації проектів планів роботи ради, порядку денного сесій, а також аналітичних матеріалів про стан реалізації рішень ради;
-забезпечення координації діяльності постійних комісій ради та надання їм організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги;
-надання консультативної та організаційної допомоги депутатам і постійним комісіям ради у виконанні планів роботи, доопрацюванні проектів рішень;
-організація підготовки та проведення сесій ради, засідань президії, постійних та інших комісій;
-забезпечення депутатів необхідними документами нормативно-правового характеру, які стосуються сфери повноважень і діяльності органів місцевого самоврядування та інформаційними матеріалами з питань, що розглядаються радою;
-облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні проектів рішень та інших питань на сесіях ради, а також пропозицій і зауважень, що надходять до проектів рішень, оприлюднених для обговорення;
-організація навчання депутатів ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування району;
-сприяння реалізації, відповідно до діючого законодавства, заходів щодо підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, референдумів, надання організаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні цих заходів;
-організація обліку даних про кількість і склад територіальних громад та органів місцевого самоврядування району;
-організація контролю за реалізацією рішень ради, висновків і рекомендацій її постійних комісій;
-організація контролю за дотриманням термінів розгляду запитів і звернень депутатів районної ради та дотриманням встановлених термінів виконання доручень, що містяться в рішеннях ради, а також в рекомендаціях постійних комісій;
-підготовка і проведення нарад, зустрічей, прес-конференцій та інших заходів;
-організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до ради та її органів, вивчення і узагальнення питань, порушених громадянами у зверненнях, внесення пропозицій щодо їх вирішення;

-комп’ютеризована обробка проектів рішень на всіх стадіях їх проходження в раді;
-організація і здійснення інформаційного забезпечення діяльності ради;
-забезпечення зв’язку і обміну інформацією в режимі „електронної пошти” з обласною радою та сільськими радами району.

4. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ
У сфері правового забезпечення на виконавчий апарат покладаються такі завдання:
-підготовка юридичних матеріалів, пов’язаних з розробкою проектів рішень сесій та висновків і рекомендацій постійних комісій ради, розпоряджень голови ради. Вивчення проектів рішень ради та висновків і рекомендацій її постійних комісій, розпоряджень голови ради щодо їх відповідності Конституції, законам України, іншим нормативно-правовим актам;
-участь у доопрацюванні проектів рішень ради після їх розгляду на сесіях та засіданнях постійних комісій;
-надання правової допомоги постійним комісіям ради в підготовці проектів рішень та консультацій депутатам ради з цих питань;
-забезпечення представництва ради в судових органах при розгляді справ;
-підготовка узагальнюючих матеріалів і пропозицій з правових питань для керівництва, постійних комісій та депутатів ради;
-роз’яснення положень законодавства, що стосуються компетенції органів місцевого самоврядування, депутатам районної ради та сільським радам району, окремим громадянам за їх зверненнями;
-підготовка зауважень і пропозицій щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів, які стосуються повноважень чи діяльності органів місцевого самоврядування, та надання їх до обласної ради.

5. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ
В сфері інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ради виконавчий апарат виконує наступні завдання:
-забезпечує висвітлення у засобах масової інформації, на сайті районної ради діяльності районної ради, заходів за участю її керівництва;
-організовує і проводить зустрічі представників засобів масової інформації з керівництвом районної ради;
-збирає, аналізує і передає до засобів масової інформації офіційні документи, матеріали про діяльність районної ради з метою формування позитивного іміджу серед мешканців району;
-контролює виконання замовлень на висвітлення діяльності районної ради відповідно до заключених договорів на співпрацю із засобами масової інформації;
-співпрацює з інформаційно-аналітичним відділом обласної ради, своєчасно надсилає інформацію про заходи, які проводить районна рада та передає повідомлення про найбільш вагомі та надзвичайні події в районі.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ,
ЇЇ ОРГАНІВ, ДЕПУТАТІВ
У сфері матеріально-технічного, господарського та фінансового забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів на апарат покладаються такі завдання:
-здійснення в межах наявних коштів матеріально-технічного забезпечення діяльності ради та її апарату, зокрема, закупівлі необхідних витратних матеріалів для комп’ютерної техніки, засобів зв’язку та оргтехніки, канцелярських товарів тощо;
-здійснення оперативного управління майном, що забезпечує діяльність ради;
-здійснення бухгалтерського і господарського обслуговування ради.

7. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ
Робота виконавчого апарату районної ради на рік визначається планом роботи виконавчого апарату районної ради, що включає в себе основні напрямки його роботи.

Пропозиції до плану роботи виконавчого апарату районної ради на наступний рік розробляються керуючим справами виконавчого апарату районної ради з врахуванням плану роботи районної ради на наступний рік, а також затвердженими районними програмами. План роботи виконавчого апарату районної ради затверджується головою районної ради.
Робота відділів виконавчого апарату районної ради на поточний рік визначається планом роботи відділу на рік, що складаються начальниками відповідних відділів.
Плани роботи відділів виконавчого апарату районної ради затверджуються головою районної ради.
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради здійснює контроль за виконанням плану роботи відділів виконавчого апарату районної ради. Загальний контроль за виконанням плану роботи виконавчого апарату районної ради здійснює заступник голови районної ради.

8. ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
Підготовка проектів рішень районної ради здійснюється відповідно до Регламенту роботи районної ради.
Проекти розпоряджень готуються за дорученням голови районної ради.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
Реєстрація, розгляд та проходження документів у виконавчому апараті районної ради здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства виконавчого апарату районної ради (далі – Інструкція з діловодства), що затверджується розпорядженням голови районної ради.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕСІЙНОЇ РОБОТИ

На виконавчий апарат районної ради покладається:
-розробка проектів порядку денного сесій районної ради, повідомлення депутатів і населення про час і місце проведення сесій районної ради, своєчасне доведення до депутатів проектів рішень з питань, що вносяться на розгляд ради;
-участь у підготовці проектів рішень районної ради з питань:
обрання голови, заступника голови ради і звільнення їх з посади або дострокового припинення їх повноважень; утворення та обрання постійних комісій районної ради, затвердження положення про постійні комісії районної ради, обрання голів постійних комісій, зміна їх складу; утворення президії районної ради, затвердження положення про неї; затвердження регламенту роботи районної ради та плану роботи районної ради; заслуховування звітів голови районної ради, постійних комісій, депутатів районної ради; заснування засобів масової інформації, призначення та звільнення їх керівників; дострокового припинення повноважень депутатів у випадках, передбачених законодавством тощо;
-організація обговорення проектів рішень районної ради з питань, віднесених до її компетенції, на засіданнях постійних комісій, узагальнення внесених на цих засіданнях пропозицій і зауважень;
-організація обговорення, за дорученням голови районної ради, проектів рішень депутатами серед населення та у трудових колективах, узагальнення поданих зауважень і пропозицій;
-опрацювання та направлення виконавцям депутатських запитів, звернень та пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях або переданих в письмовій формі головуючому на сесіях, доручень виборців;
-забезпечення контролю за виконанням депутатських запитів, звернень, пропозицій та зауважень, доручень виборців, інформування депутатів районної ради про результати їх вирішення;
-ведення протоколів засідань районної ради, оформлення та своєчасне доведення рішень районної ради до виконавців;
-оприлюднення рішень районної ради через місцеві засоби масової інформації (за необхідності) та офіційний веб-сайт районної ради.

11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПРЕЗИДІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Виконавчий апарат районної ради забезпечує:
-підготовку матеріалів на засідання президії районної ради;
-повідомлення членів президії про час і місце засідання;
-ведення протоколу засідання президії районної ради.

12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

Виконавчий апарат районної ради забезпечує:
-організаційне, консультаційно-методичне та технічне обслуговування діяльності постійних комісій районної ради;
– узагальнення пропозицій та узгодження планів роботи постійних комісій;
– складання графіків засідань постійних комісій районної ради та повідомлення членів комісій про час і місце проведення засідань;
-створення членам комісій необхідних умов для ефективної діяльності в підготовці проектів рекомендацій постійних комісій та рішень районної ради;
-залучення спеціалістів відповідних структурних підрозділів і управлінь районної державної адміністрації, організацій та установ району до роботи по підготовці рекомендацій постійних комісій та рішень районної ради;
– належне оформлення протоколів засідань постійних комісій районної ради.

13. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ

Для погодженого, виваженого вирішення питань з найважливіших напрямків діяльності виконавчого апарату районної ради можуть створюватись дорадчі органи (комісії, ради, робочі групи), проводитись наради за участю керівників та фахівців підпорядкованих закладів, установ та підприємств.
Матеріали на засідання дорадчих органів (доповідні записки, довідки, аналітичні матеріали, проекти рішень і розпоряджень, список запрошених осіб) готуються відділами виконавчого апарату районної ради і попередньо погоджуються з головою районної ради або іншою особою, яка їх проводитиме.
Усі матеріали повинні бути вчасно та якісно підготовлені. В іншому випадку вони повертаються на доопрацювання.
Терміни надання пропозицій щодо порядку денного засідань і строки підготовки матеріалів визначаються головою районної ради.
Додаткові (позачергові) питання включаються до порядку денного за рішенням голови районної ради, або іншої особи, яка проводить засідання. Особи, які беруть участь в роботі засідань, обов’язково реєструються. Хід засідань дорадчих органів протоколюється.
На засіданнях дорадчих органів питання розглядаються по суті з обов’язковим прийняттям рішень по кожному пункту порядку денного, де визначаються відповідні заходи, відповідальні особи та строки виконання.
Рішення дорадчих органів реалізуються, як правило, розпорядженнями голови районної ради.

14 .СПРИЯННЯ ДЕПУТАТАМ РАЙОННОЇ РАДИ У ЗДІЙСНЕННІ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ
Виконавчий апарат районної ради :
-надає консультації депутатам у питаннях виконання депутатських обов’язків, забезпечує їх необхідними інформаційно-довідковими матеріалами;
-надає разом з працівниками сільських рад допомогу в діяльності депутатів на виборчих округах, їх зустрічей з виборцями, веденні особистого прийому, розгляді заяв і скарг громадян;
-сприяє депутатам у проведенні звітів перед виборцями, узагальнює внесені до них доручення виборців, вживає заходів до їх реалізації.

15. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

Звернення громадян до районної ради розглядаються в порядку, передбаченому Законом України “Про звернення громадян” та Інструкцією з діловодства у виконавчому апараті районної ради.

16.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ВЗАЄМОДІЇ 3 РАЙОННОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ, ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У сфері здійснення радою взаємодії і зв’язків з районною державною адміністрацією, територіальними громадами та органами місцевого самоврядування району на виконавчий апарат покладаються такі завдання:
-підтримка регулярного зв’язку з сільськими радами, збір і узагальнення для керівництва ради щотижневої інформації щодо основних заходів, що ними проводяться або відбуваються на території району;
-розробка методичних рекомендацій з питань організації діловодства в сільських радах району;
-вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи сільських рад району;
-аналіз діяльності сільських рад району та надання консультативної, методичної і практичної допомоги з питань, віднесених до їх компетенції;
-збір і узагальнення кількісного і якісного складу сільських рад району;
-взаємодія зі структурними підрозділами районної державної адміністрації в процесі виконання наданих повноважень;
-підтримка зв’язків з виконавчим апаратом обласної ради, підготовка (за запитами) відповідної інформації про діяльність органів місцевого самоврядування району.

17. УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

У сфері управління майном спільної власності територіальних громад сіл району виконавчий апарат:
-здійснює облік майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад;
-забезпечує підготовку документів щодо передачі майна іншим суб’єктам права власності та прийняття майна у спільну власність територіальних громад;
-організовує роботу щодо створення та функціонування комісій по прийманню-передачі об’єктів на виконання рішень районної ради;
-здійснює організаційні заходи щодо проведення конкурсів на право оренди майна спільної власності територіальних громад та з відбору суб’єктів оціночної діяльності, організує створення конкурсних комісій з цих питань;
-готує проекти та веде реєстр укладених договорів оренди, оперативного управління, господарського відання, іншого тимчасового використання майна спільної власності територіальних громад;
-контролює ефективність використання та збереженням майна спільної власності територіальних громад, переданого в оренду, господарське відання або оперативне управління;
-готує проекти рішень ради з питань обліку, руху, списання, приймання-передачі майна спільної власності територіальних громад;
-проводить аналіз та надає пропозиції голові районної ради щодо результатів соціально-економічної та фінансово-господарської діяльності суб’єктів спільної власності територіальних громад;
-здійснює в установленому порядку нарахування і контроль за своєчасним надходженням орендної плати до бюджету за договорами оренди, укладеними районною радою;
-готує матеріали щодо призначення на посаду та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, закладів;
-виконує інші, передбачені законодавством та рішеннями ради, повноваження з управління майном спільної власності територіальних громад.

18. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАРАД

Для вирішення актуальних питань роботи та здійснення контролю за виконанням доручень керівництва районної ради проводяться наради.

Наради поділяються на:

  • планові (у зазначений день та час);
  • оперативні (для вирішення конкретних питань та термінових доручень);
  • цільові (для розгляду заздалегідь спланованих питань).

Наради проводяться керівництвом (головою районної ради, його заступником, керуючим справами виконавчого апарату районної ради).

На наради можуть бути запрошені особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

Хід засідань нарад протоколюється начальником організаційного відділу виконавчого апарату районної ради, в разі його відсутності – головним спеціалістом відділу.

Протокол підписується головуючим на нараді.

Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації вирішується посадовою собою, яка проводить засідання.

Офіційна інформація засобам масової інформації про засідання ( у разі необхідності) надається організаційним відділом виконавчого апарату районної ради.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОРУЧЕНЬ
Контроль за виконанням доручень здійснює безпосередньо голова районної ради, одержуючи необхідну інформацію про хід їхнього виконання від керуючого справами виконавчого апарату районної ради та організаційного відділу.

Про виконання доручень та результати розгляду документів, взятих на особистий контроль, голові районної ради доповідає безпосередньо посадова особа, визначена в резолюції голови районної ради першою.

Контроль за виконанням розпоряджень голови районної ради здійснюється посадовою особою, визначеною в розпорядженні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *