Проект статуту Малорожинського НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Косівської районної ради Івано-Франківської області

Проект

Додаток
до рішення районної ради
від ____ листопада 2013 року №____-20/2013

СТАТУТ
МАЛОРОЖИНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. Загальні положення
1.1.    Малорожинський навчально-виховний комплекс « Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (далі – НВК) створено згідно рішення сесії Косівської районної ради №    від    шляхом реорганізації Малорожинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Косівського району. Форма власності – комунальна. Коротка назва навчального закладу: Малорожинський НВК.
1.2.     Юридична адреса НВК: 78655, Івано-Франківська область, Косівський район, село Малий Рожин, тел. 4-63-89.
1.3.    НВК є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку і штамп установленого зразка, ідентифікаційний номер.
1.4.    Засновниками НВК є Косівська районна рада, відділ освіти райдержадміністрації, Малорожинська сільська рада.
Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування і матеріально- технічне та енергопостачальне забезпечення НВК, надає необхідні будівлі, земельні ділянки, інженерні комунікації та обладнання, встановлює територію обов’язкового обслуговування, організовує і фінансово забезпечує будівництво, капітальний і поточний ремонт приміщень та їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.5.    Головними завданнями НВК є:
•    забезпечення реалізації права громадян на дошкільну і повну загальну середню освіту, задоволенні потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей;
•    виховання громадянина України;
•    забезпечення відповідності рівня освіти державним вимога;
•    виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
•    формування і розвиток соціальної зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
•    виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
•    розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;
•    реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
•    виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
•    створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
1.6.    Малорожинський НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Положенням про загальноосвітню школу- інтернат, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2003 року №363, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.7.    НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
1.8.    НВК несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:
•    безпечні умови освітньої діяльності, збереження життя і здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу;
•    реалізацію державної політики і дотримання державних стандартів у галузі дошкільної та загальної середньої освіти;
•    дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності. Утому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
•    дотримання фінансової дисципліни та збереженням матеріально-технічної бази; дотримання умов, що визначаються за результатами атестації..
1.9.          У навчальному закладі визначена українська мова навчання.
1.10.        Діяльність НВК ґрунтується на принципах:
•    Доступності для кожного громадянина освітніх послуг;
•    рівності умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
•    єдності розвитку, виховання, навчання й оздоровлення дітей;
•    демократизація та гуманізація навчально-виховного процесу;
•    світського характеру освіти, незалежності від політичних партій і об’єднань;
•    полі культурності, поєднання загальноосвітнього та національного;
•    взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання;
•    науковості, системності та інтегративності змісту й форм освіти;
•    особистісно зорієнтованого розвивального характеру навчання й виховання;
•    відповідності змісту, рівня й обсягу освіти особливостям розвитку та стану здоров’я дітей.
1.11. НВК має право:
•    користуватись державними пільгами для загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів;
•    проходити в установленому порядку державну акредитацію та атестацію;
•    самостійно визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником) в межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та цим статутом;
•    визначати контингент учнів у школі та дітей у дошкільному закладі, формувати на основі угоди з батьками групи і класи з додатковими платними послугами;
•    розробляти й упроваджувати з урахуванням державних стандартів власні програми варіативної складової навчальної та методичної роботи, експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
•    спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України, укладати з ними договори про цільовий набір учнів;
•    використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
•    бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
•    отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
•    залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
•    розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально- профілактичних і культурних підрозділів;
•    встановлювати націнки на харчування учнів, вихованців і працівників НВК в межах 30% від його вартості за умови орендного харчування;
•    займатися господарською діяльністю, реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі;
•    залишати у своєму розпорядженні і використовувати для надання матеріальної допомоги учням та зміцнення навчально-матеріальної бази кошти, одержані від господарської діяльності;
•    здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний . ремонт на договірній основі чи господарським способом;
•    установлювати форму для учнів.
Інша законна діяльність, яка здійснюється НВК, але прямо не вказана в данному статуті буде вважатися дійсною, якщо вона не заборонена чинним законодавством України.
1.12. НВК складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного. Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6 (7) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
У структурі дошкільного підрозділу можуть функціонувати групи загального розвитку з денним перебуванням дітей одного віку (наповнюваність 20 осіб) різного віку (наповнюваність 15 осіб).
Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.
У структурі шкільного підрозділу формують:
школа І ступеня – 1-4 класи – початкова школа;
школа II ступеня – 5-9 класи – основна школа;
група продовженого дня для учнів 2-4 класів.
1.13.    У НВК працюють:
•    методичні об’єднання: учителів та вихователів початкової школи і дошкільного закладу, класних керівників;
•    предметні й динамічні творчі групи вчителів;
•    психологічна і медична служби;
•    бібліотека;
•    їдальня.
1.14.    Медичне обслуговування учнів та вихованців НВК, відповідні умови для його організації забезпечуються районною радою і здійснюється штатною медсестрою медичних працівників Косівської ЦРЛ за планом і графіком, погодженим з керівництвом НВК.
1.15.    Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Організація навчально-виховного процесу
2.1.    НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та поточного плану роботи. Річний план складається на поточний рік та період оздоровлення (дошкільний підрозділ).
В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи НВК, визначаються перспективи його розвитку.
План роботи затверджується радою НВК.
План роботи закладу на оздоровчий період затверджується Косівською санстанцією.
2.2.    Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за процесом розвитку виховання і навчання дітей дошкільного, затвердженим МОН України, у шкільному об’єднанні регламентуємо робочим навчальним планом, складати на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженим МОН України із корекцією варіативної частини і визначеним графіком навчання.
Робочий навчальний план НВК погоджується радою НВК і затверджується вілділом освіти районної ради.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додається розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.3.    Організація навчально-виховного процесу НВК здійснюється відповідно до Положень про дошкільний, загальноосвітній навчальні заклади й інших нормативних докyментів МОН.
Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники НВК самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи і засоби навчальної роботи, що мають забезпечити виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4.    НВК здійснює навчально-виховний процес за денною, індивідуальною та екстернатною формами навчання. Індивідуальне навчання та екстернат у НВК організовується відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.
2 .5. Індивідуалізація і диференціація навчання у НВК забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти.
Варіативна частина формується НВК самостійно з урахуванням спеціалізації та профілю навчання, інтересів та нахилів учнів тощо.
Зарахування учнів до НВК здійснюється, як правило, до початку навчального року (але не пізніше 5 вересня поточного року) за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відділу освіти, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу)
До першого класу переведення зараховуються, як правило, діти з 6 років. Як виняток до першого класу можуть бути фізично і психічно розвинені діти більш раннього віку, але не молодші 5 років.
У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року до іншого навчально-виховного закладу. В тому випадку батьки (особи, які їх замінюють зобов’язані представити довідку про перехід на навчання дитини, або про переїзд на нове місце проживання.
2.6. Мережа груп дошкільного підрозділу НВК формується на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють у порядку, що визначається відділом освіти райдержадміністрації.
Відрахування дітей з дошкільного підрозділу може здійснюватись:
•    на підставі медичного висновку про стан здоров’я, що виключає можливість її перебування в дошкільному підрозділі;
•    якщо дитина не відвідує дошкільний підрозділ без поважних причин більше місяця;
•    у разі невнесення плати за утримання дитини протягом одного тижня після встановленого терміну;
•    за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють).
Батькам (особам, які їх замінюють) повідомляють про відрахування дитини з дошкільного підрозділу за 7 днів.
За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі у випадках:
•    хвороби дитини;
•    карантину;
•    хвороби або відпустки матері;
•    щорічної основної відпустки батьків (осіб, які їх замінюють);
•    зміни місця роботи батьків;
•    у літній період незалежно від терміну і тривалості щорічної основної відпустки батьків (осіб, які їх замінюють).
Мережа класів у НВК формується на підставі нормативів наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу, але з наповнюваністю не більше 30 осіб.
Прийом учнів до всіх класів НВК здійснюється на без конкурсній основі відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до НВК за наявності вільних місць у відповідному класі.
Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у НВК здійснюється згідно зарахування учнів, які навчалися в інших навчальних закладах, здійснюється за наявності особової справи учня встановлених Міністерством освіти і науки України.
2.7.    На першому-другому ступені навчання для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня.
Зарахування дітей до груп продовженого дня і відрахування з них здійснюється наказам директора НВК на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
Робота груп продовженого дня здійснюється згідно визначеного режиму.
2.8.    Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів всталюється НВК самостійно в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом
Навчальний рік у НВК і в дошкільному закладі, починається 1 вересня у День знань і я не пізніше 1 липня (в дитячому садку і початковій школі – 1 червня) наступного року. Навчальний рік поділяється на два семестри. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період у дошкільному підрозділі проводиться оздоровлення учнів).
Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщень НВК для роботи у новому навчальному році.
Тривалість навчального року не може бути менша 175 робочих днів у дитячому садку і початковій школі (1-4 класи) та 190 робочих днів у основній школі (5-9) класи). Структура навчального року та режим роботи встановлюється НВК самостійно у погодженні із рішенням відповідно до законодавства про освіту.
2.9.    Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності заборонено (крім випадків, передбаченим чинним законодавством)
2.10.    За погодженням з відділом освіти та з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю прийнятого робочого навчального плану щорічно радою НВК затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менш 30 календарних днів.
2.11.    Тривалість уроків у НВК становить: у дитячому садку – 20 хвилин, у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – дев’ятих класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та державною санітарно-епідемічною службою. Тривалість перерв встановлюється режимом роботи навчального закладу на навчальний рік.
2.12.    Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до річного робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, погоджується радою НВО і затверджується директором.
Тижневий режим роботи НВК фіксується у розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
2.13.    Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається учителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.14.    У НВК здійснюється стимулюючий тематичний облік знань, умінь і навичок учнів за 12-бальною системою.
У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів.
У другому класі форма оцінювання у першому семестрі визначається серпневою педагогічною радою, але в другому семестрі 12-бальна система оцінювання є обов’язковою.
Тематичні оцінки, оцінки за півріччя, річні, екзаменаційні і підсумкові виставляються обов’язково. У документі про освіту ( табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.15.    Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.16.    Порядок переведення і випуску учнів НВК визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008р. №319 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 6 травня 2008р. за №383/15074.
При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання та математики.
2.17.    Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2008р. №94 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 27.02.2008 р. за №151/14842.
2.18.    Учням,    які закінчили певний ступінь навчання, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи – табель успішності;
По закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту
2.19. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального (нагородження Похвальним листом, Похвальною грамотою) та матеріальною (цінні подарунки, премії, стипендії) в межах коштів передбачених на ці цілі.

III. Учасники навчально-виховного процесу
3.1.    Учасниками навчально-виховного процесу в НВК є:
•    діти дошкільного віку. Учні;
•    керівник, заступники керівника;
•    педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, вихователі, медичний працівник, помічники вихователя та інші;
•    інші спеціалісти навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу;
•    фізичні особи, які подають освітні послуги у сфері освіти (за наявності ліцензії);
•    батьки або особи, які їх змінюють.
3.2.    Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими чинними актами законодавства України, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку НВК,
3.3.    Учні, вихованці дошкільного віку НВК мають гарантоване державою право на:
•    доступність і безоплатність дошкільної і повної загальної середньої освіти;
•    вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
•    доступ до інформації з усіх галузей знань;
•    переатестацію з будь-яких навчальних предметів;
•    безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
•    безоплатне медичне обслуговування;
•    користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою НВК;
•    участь у різних видах навчальної, науково-практичної та науково-теоретичної роботи, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо.;
•    участь у роботі органів громадського самоврядування НВК;
•    участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах та об’єднаннях за інтересами тощо.
•    вільне вираження поглядів і переконань;
•    участь в обговоренні і внесенні власних пропозицій щодо організації навчально- виховного процесу та дозвілля;
•    захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
•    захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, дій педагогічних та інших працівників, що порушують їх права, шкодять здоров’ю, принижують честь і гідність.
3.4.    Учні, вихованці дошкільного віку НВК зобов’язані:
•    оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державними стандартами;
•    підвищувати свій загальний культурний рівень;
•    дотримуватись законодавства, моральних і етичних норм;
•    дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку НВК.
•    дотримуватись правил особистої гігієни;
• брати посильну участь в різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
•    бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна.
3.5. Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями,  які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
3.6.    Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України про працю, Законами України «Про загальну середню освіту» і «Про дошкільну освіту» та іншими чинними законодавчими актами.
3.7.    Педагогічні працівники НВК мають право на:
•    захист професійної честі і гідності;
самостійний вибір форм, методів і засобів навчально-виховної роботи, не шкідливих для здоров’я дітей:
участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу, в роботі методичних об’єднань, нарад, зборівта інших органів самоврядування НВК, проведенні заходів з навчально-виховної роботи;
•    підвищенні своєї кваліфікації за обраними формами, перепідготовку:
•    проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
•    виявлення педагогічної ініціативи, внесення пропозицій керівництву НВК і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
•    чергову і позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; відповідно до порядку;
•    участь в роботі органів громадського самоврядування НВК, об’єднання в професійні спілки чи інші об’єднання громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством;
•    отримання пенсії, в тому числі і за вислугу років, в порядку визначеному чинним законодавством України;
•    матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбаченим законодавством України.
3.8.    Педагогічні працівники НВК зобов’язані:
•    забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
•    сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я.
•    утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
•    виконувати статут НВК, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
•    брати участь у роботі педагогічної ради, загальних зборів (конференції) трудового колективу;
•    виховувати в учнів і дітей дошкільного віку повагу батьків, народних традицій і звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
•    готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння і злагоди;
•    дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
•    постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
•    виконувати накази і розпорядження керівника НВК, органів управління освітою, якщо вони не суперечать чинному законодавству, захищаючи учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, інших шкідливих звичок.
3.9.    Керівник НВК призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, їхні права і обов’язки визнаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку і цим статутом.
3.10.    У НВК обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про
атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України
3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку НВК, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.12.    Педагогічні працівники НВК призначаються на посаду і звільняються з посади відділом освіти за поданням директора.
3.13.    Права і обов’язки інженерно-технічних працівників, обслуговуючого та допоміжного персоналу регулюються чинним трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку НВК.
3.14.    Батьки та особи, які їх замінюють, мають право на:
•    обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування НВК;
•    звертатись до відповідних органів управління освітою, директора і органів громадського самоврядування НВК з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
•    приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності НВК;
•    брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально- виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази НВК;
•    захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування НВК, відповідних державних органах і суді;
3.15.    Батьки (особи, які замінюють) несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної і повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
Забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної і повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання:
•    постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
•    виховувати в дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
•    поважати гідність дитини, виховувати в неї працелюбність, почуття доброти і милосердя, шанобливе ставлення до сім’ї і родини, державної та рідної мов;
•    виховувати у дітей повагу до законів, прав і основних свобод людини.
3.16.    У разі невиконання батьками (особами, які замінюють) обов’язків, передбачених чинним законодавством, НВК може порушувати клопотання про їх відповідальність, у тому числі позбавлення батьківських прав.
3.17.    Представники громадськості мають право:
•    обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування НВК;
•    керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
•    сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню НВК;
•    проводити консультації для педагогічних працівників;
•    брати участь в організації навчально-виховного процесу.
3.18.    Представники громадськості зобов’язані:
•    дотримуватись статуту НВК;
•    виконувати накази та розпорядження директора, рішення органів громадського самоврядування;
•    захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насилля;
•    пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну.

ІV.Управління НВК
4.1. Управління НВК здійснюється його засновниками Косівською районною радою, Малорожинською сільською радою, відділом освіти Косівської райдержадміністрацїї. Безпосереднє керівництво НВК здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста, стаж педагогічної роботи не менш як 5 років, успішно пройшов атестацію керівників кадрів освіти у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.
4.1.1. Директор НВК:
•    здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня;
•    організовує навчально-виховний процес і діяльність НВК в цілому;
•    забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем навчальних досягнень учнів;
•    відповідає реалізацію державної політики в галузі освіти;
•    створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі проведення виховної роботи;
•    забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
•    підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання і виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
•    призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
•    контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
•    здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов зкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
•    розпоряджається в установленому порядку майном і коштами НВК, відкриває рахунки в установах банків, укладає договори, в тому числі угоди з батьками;
•    видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
•    за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, розклади уроків і позакласних занять, посадові обов’язки працівників НВК;
•    створює умови д ля творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та використання ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
•    отримує як винагороду від трьох відсотків, але не більше половини посадового окладу, доходів від надання платних послуг;
•    дає дозвіл на участь діячів науки і культури, працівників підприємств, установ і організацій у навчально-виховному процесі, регламентує їхні права і обов’язки.;
•    призначає на посаду і звільняє з посади педагогічних працівників дошкільного закладу, всіх інших працівників обслуговуючого і допоміжного персоналу НВК;
•    забезпечує права учнів і вихованців на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
•    затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати, і погоджує його з відділом освіти;
•    встановлює надбавки, доплати, премії працівникам НВК за рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку, визначеного радою НВК;
•    діє від імені НВК, представляє його в усіх державних органах, підприємствах, установах, громадських організаціях;
•    розглядає пропозиції педагогічної ради і за наявності підстав їх вирішує;
•    організовує додаткові послуги, у тому числі платні, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, навчання і виховання дітей;
•    несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, конференцією, відділом освіти.
4.1.2. Директор НВК та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти районної державної адміністрації. Призначення та звільнення заступника директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного рконодавства.
4.2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у НВК є конференція, що скликається не менше одного разу на рік.
Право скликати конференцію мають:
•    члени трудового колективу, якщо за це висловилось не менше третини від загальної кількості працівників;
•    директор НВК;
•    відділ освіти районної ради;
•    голова ради НВК.
Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
•    працівників НВК – зборами трудового колективу;
•    учнів 5-9 класів – класними зборами;
•    батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів – 15 чоловік. Термін їх повноважень визначають відповідні збори, кожної з трьох категорій.
Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів. Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Конференція:
•    обирає раду НВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
•    заслуховує звіти директора і голови ради НВК про їх роботу;
•    затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу і розвитку НВК, розглядає інші найважливіші напрями діяльності НВК;
•    приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.3. У  період між конференціями колегіальним органом самоврядування є рада НВК.
4.3.1.    Метою діяльності ради є:
•    сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
•    об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК та удосконалення навчально-виховного процесу;
•    формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК;
•    розширення колегіальних форм управління НВК;
•    підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.3.2.    Основними завданнями ради є:
•    підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з всією, громадськістю. Державними та приватними інституціями;
•    визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВК та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
•    формування навичок здорового способу життя;
•    створення належного педагогічного клімату в НВК;
•    сприяння духовному і фізичному розвитку учнів та вихованців, набуттю ними соціального досвіду;
•    підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
•    сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів і вихованців;
•    вживання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
•    стимулювання морального та матеріального заохочення учнів і вихованців, сприяння пошуку і підтримки обдарованих дітей;
•    зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів і вихованців та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально- виховного процесу.
4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів І-ІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді і загальна її чисельність визначаються конференцією НВК.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину по кожній з груп представників.
4.3.4.    Рада НВК діє на засадах:
•    пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
•    дотримання вимог чинного законодавства України;
•    колегіальності ухвалення рішень;
•    добровільності і рівноправності членства;
•    гласності.
4.3.5.    Рада працює за планом, що затверджується конференцією.
Кількість засідань ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК, відділом освіти, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та статуту НВК, доводяться у 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, громадськості.
У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВК.
4.3.6. Очолює раду НВК голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів ради. Головою ради не можуть бути директор НВК чи його заступники. З числа членів ради також обирається заступник та секретар. Голова ради:
•    скликає і координує роботу ради;
•    готує і проводить засідання, затверджує рішення ради;
•    визначає функції заступника, секретаря та інших членів ради;
•    представляє раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень;
•    бере участь у роботі педагогічної ради НВК.
4.3.6. Рада НВК:
•    організовує виконання рішень конференції;
•    затверджує статут НВК, зміни та доповнення до нього;
•    вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов тощо;
•    спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням;
•    разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту НВК;
•    затверджує режим роботи НВК;
•    сприяє формуванню мережі класів і дошкільних груп НВК, обґрунтовуючи її вільність в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування;
•    приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до винагороди випускників НВК нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
•    разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості і потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
•    погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально- виховної та фінансово-господарської діяльності;
•    бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам;
•    виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи;
•    виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
•    вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
•    ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
•    сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної і позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно- масових заходів з учнями та вихованцями;
•    розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, формує напрями використання бюджетних і позабюджетних надходжень, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
•    розглядає питання родинного виховання;
•    бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово- побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
•    сприяє педагогічній освіті батьків;
•    сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
•    розглядає питання здобуття обов’язкової середньої освіти учнями НВК та молодцю, яка проживає на території обслуговування;
•    організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів та вихованців;
•    розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК;
•    формує напрями використання бюджетних і позабюджетних надходжень;
•    створює комісії, ініціативні групи з числа членів ради для вирішення поточних питань окремих напрямів роботи.
4.3.8. Не допускається втручання членів ради в навчально-виховний процес і відвідування уроків, державної підсумкової атестації без згоди керівника НВК.
4.4.    У НВК за рішенням конференції або ради НВК можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської ОДА або відділом освіти РДА.
У НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
4.5.    Метою    діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
•    сприяння виконанню чинного законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
•    співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів та вихованців НВК;
•    зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно- відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК;
•    організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів і вихованців, педагогічних працівників;
•    вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
•    запобігання дитячій бездоглядності;
•    сприяння працевлаштуванню випускників НВК;
•    стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
•    всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів і вихованців та НВК.
4.5.2. Піклувальна рада формується в складі 15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі й іноземних.
Члени піклувальної ради обираються на конференції НВК шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків, державної підсумкової атестації тощо) без згоди керівника НВК.
У випадку вибуття із членів піклувальної ради конференція на його місце обирає іншу особу.
4.5.3.    Піклувальна рада діє на засадах:
•    пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства і держави;
•    дотримання вимог чинного законодавства;
•    самоврядування;
•    колегіальності ухвалення рішень;
•    добровільності і рівноправності членства;
•    гласності.
4.5.4.    Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин членів. Рішення піклувальної ради приймаються простою більшістю голосів.
Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу НВК, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.
4.5.5.    Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засідання з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обирається заступник та секретар.
4.5.6.    Голова піклувальної ради: планує і координує роботу піклувальної ради;
•    організовує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
•    визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
•    представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень;
•    делегує свої повноваження членам піклувальної ради;
•    бере участь у роботі ради НВК.
4.5.7. Піклувальна рада має право:
•    вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника НВК, конференції пропозиції щодо зміцнення навчально-виховної, наукової, виробничої, культурно- спортивної та оздоровлювальної бази НВК;
•    стимулювати творчу групу педагогічних працівників та учнів;
•    брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи НВК, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
•    створювати комісії, ініціативні групи з числа працівників громадськості, педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють, учнівське самоврядування.
4.6.    Обсяг педагогічного навантаження учителя та вихователя, прийнятого на роботу з повним тижневим навантаженням, може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за його письмовою згодою.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається річним робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотримання чинного законодавства про працю.
4.7.    У НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Функції та порядок роботи педагогічної ради визначаються відповідним положенням і цим статутом.
До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники НВК. Головою педагогічної ради є директор НВК. Секретар обирається з числа педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується у довільній формі відповідно до потреб НВК. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення педагогічної ради приймаються простою більшістю голосів. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.7.1. Педагогічна рада розглядає питання:
•    удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режим роботи НВК;
•    переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
•    підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
•    морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи.
4.8. У навчальному закладі можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база
5.1.    Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі навчального закладу. Будівля школи належить до власності територіальної громади с.Малий Рожин. Інше майно є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Косівського району.
5.2.    Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.
5.3.    НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4.    Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5.    Для забезпечення навчально-виховного процесу база НВК складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщень для технічного персоналу, тощо.
5.6.    Відповідно до рішення Малорожинської сільської ради навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально- дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність
6.1.    Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису.
6.2.    Джерелами формування кошторису НВК є:
•    бюджетні кошти у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти та виховання;
•    кошти, отримані як дотації від органів виконавчої влади і місцевого самоврядування
•    кошти фізичних, юридичних осіб як благодійні внески;
•    кошти, отримані за надання платних послу;
•    кошти, отримані від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобного господарства;
•    кошти, отримані від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, відповідних амортизаційних відрахувань та від власної господарської діяльності;
•    кошти отримані від інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
6.3.    У НВК створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок ради та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат та його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку НВК в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором НВК.
Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються ЗНВК згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради НВК, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.
Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, управління освітою.
6.4.    НВК має право на:
•    придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;
•    користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи;
•    фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;
•    передачу в постійну або погодинну оренду (без права викупу) приміщень та обладнання;
•    надання платних освітніх послуг.
Планові завдання на власні надходження для НВК не визначаються.
6.5.    НВК самостійно визначає потребу в матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх в централізованому порядку, а також на договірних засадах.
Харчування дітей у НВК проводиться у відповідно до встановлених чинним законодавством норм, а також може регулюватися за рахунок власних надходжень.
6.6.    Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальна заклади. За рішенням міської ради бухгалтерській облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію.
6.7.    Звітність про діяльність НВК встановлюється відповідно до чинного законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво
7.1.    НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2.    НВК має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальним закладом, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими оюєднаннями інших країн.

VII. Контроль за діяльністю НВК
8.1.    Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.
8.2.    Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, відділу освіти РДА та районної ради.
8.3.    Основною формою державного контролю за діяльністю НВК атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.
8.4.    У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) НВК з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки з питань не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю проводяться районною радою відповідно до чинного законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація НВК
9.1.    Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК приймають засновники.
9.2.    Реорганізація НВК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
9.3.    Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною районною радою, а у випадках ліквідації рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією призначеною цим  органом. Порядок і терміни проведення ліквідації визначаються районною радою.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління нею.
9.4.    Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його районній раді.
9.5.    У випадкх реорганізації права та зобов’язання НВК переходить до правонаступників відповідно до чинного законодавства або до визначених навчальних закладів.
9.6.При реорганізації і ліквідації НВК працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів до трудового законодавства України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *