Положення про організаційний відділ виконавчого апарату Косівської районної ради

Затверджено
Розпорядженням голови
районної ради № 135-р
від 28 грудня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ
про організаційний відділ виконавчого апарату
Косівської районної ради

1.     Організаційний відділ виконавчого апарату Косівської районної ради (далі — відділ) є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради і утворюється  районною радою за поданням голови районної ради.

2.    У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради,   Положенням про виконавчий апарат Косівської районної ради,  Інструкцією з діловодства в у виконавчому апараті Косівської районної ради,  а також цим Положенням.

3.     Основними завданнями відділу є забезпечення організації реалізації районною радою повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів.

4.    Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
•    Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
•    Забезпечує подання на розгляд керівництва узагальненої  інформації з питань, що належать до компетенції   відділу;
•    Забезпечує узагальнення  у межах наданої компетенції практики застосування законодавства та хід реалізації політики у відповідній сфері управління;
•    Надає пропозиції щодо комплексу заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання;
•    Організовує заходи щодо підготовки пленарних засідань та президій районної ради, нарад, семінарів, днів депутата та відповідних для цього інформаційно-довідкових матеріалів (проектів рішень, розпоряджень, довідок тощо);
•    Організовує підготовку проектів планів роботи районної ради, готує керівництву ради аналітичні довідки щодо їх виконання;
•    Готує проекти рішень районної ради та розпоряджень голови районної ради з питань організаційної роботи;
•    Забезпечує своєчасне оформлення та друкування протоколів сесій, президій, рішень районної ради та доведення їх до відома виконавців;
•    Організовує роботу щодо  ефективної взаємодії із структурними підрозділами, іншими виконавчими органами ради, державними органами, органами місцевого самоврядування, науковими організаціями, провідними експертами з питань виконання рішень районної ради, депутатських запитів, інших питань, що стосуються діяльності  відділу;
•    Разом з загальним відділом забезпечує організацію та проведення нарад, семінарів, конференцій;
•     Співпрацює з органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань;
•    Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності  відділу, а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідних рішень;
•    Організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями з питань, що належать до  компетенції відділу;
•    Координує роботу з питань надання методичної і практичної допомоги головам постійних комісій районної ради в організації та проведенні засідань комісій, доведенні їх рекомендацій та рішень до виконавців;
•    Забезпечує узагальнення критичних зауважень та пропозицій, висловлених депутатами районної ради на пленарних засіданнях, президіях районної ради;
•    За дорученням керівництва районної ради та її виконавчого апарату забезпечує розгляд заяв, звернень, скаргь громадян, установ та організацій;
•     Забезпечує роботу з належного ведення діловодства  у відділі;
•    Здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності районної ради, президії, постійних комісій та депутатів;
•    Готує  інформаційно-аналітичні матеріали для пленарних засідань районної ради, засідань президій районної ради;
•     Аналізує, узагальнює, систематизує та використовує в роботі інформацію, що надходить від служб райдержадміністрації, облдержадміністрації, обласної, міської, селищних, сільських рад, громадських та політичних організацій району;
•     Забезпечує систематичну підготовку та збір інформації з приводу проведення в місті, районі та області оргмасових заходів, з приводу підготовки та проведення засідань, нарад, семінарів в райдержадміністрації, обласній раді та облдержадміністрації. Завчасно подає керівництву ради таку інформацію із зазначенням часу і місця проведення того чи іншого заходу. Забезпечує участь в них голови районної ради, його заступників, депутатів районної ради, інших зацікавлених осіб;
•    Співпрацює з засобами масової інформації: готує прес-релізи про діяльність районної ради, роботу постійних комісій та депутатів районної ради з метою широкого інформування громадськості району про роботу районної ради. Організовує оперативне інформування засобів масової інформації щодо рішень районної ради;
•     Узагальнює досвід діяльності постійних комісій, депутатів районної ради, систематизує матеріали для висвітлення питань роботи ради і її органів у засобах масової інформації;
•     Забезпечує розробку та поновлення інформаційної бази даних по державних та релігійних святах, визначних історичних датах, днях народжень працівників виконавчого апарату районної ради, депутатів районної ради, районних та обласних керівників. Щомісячно (до першого числа) подає узагальнену інформацію з цього приводу керівництву ради;
•     Відповідає за своєчасне й належне оформлення привітань та нагороджень депутатів районної ради, сільських голів, керівників установ, організацій, інших осіб з нагоди днів народжень, державних свят, інших подій;
•    Забезпечує підготовку виступів, промов й привітання для керівництва районної ради;
•     Спільно із загальним відділом забезпечує інформаційне наповнення веб-сайту районної ради;
•    Надає практичну допомогу депутатам, постійним комісіям районної ради у здійсненні ними своїх повноважень;
•    Забезпечує координацію роботи з політичними партіями, громадськими організаціями та релігійними громадами, спілками, підприємствами, органами місцевого самоврядування;
•    Забезпечує вивчення та узагальнення досвіду роботи інших регіонів з питань розвитку принципових засад місцевого самоврядування, їх організаційної діяльності, питання прийняття статутів та символіки територіальних громад, діяльності органів самоорганізації населення, готує рекомендації щодо їх запровадження та поширення на території району керівництву районної ради;
•    Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників;
•    Забезпечує координацію діяльності постійних депутатських комісій згідно розпорядження голови районної ради.
5. Відділ має право:
•    Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та служби в органах місцевого самоврядування
•    Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
•    Проводити перевірки та здійснювати контроль підвідомчих підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, за результатами вносити відповідні пропозиції.
•    Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
•    Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов’язків.

6. При виконанні завдань та обов’язків відділ взаємодіє з іншими відділами виконавчого апарату районної ради; патронатною службою голови районної ради; районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами; місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування; підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, розташованих на території району
7. Відділ очолює начальник, який призначається  на посаду та звільняється з неї головою районної ради відповідно до Кодексу законів про працю України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
8. Начальник організаційного відділу:
•    Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між його працівниками, очолює та контролює їх роботу.
•    Подає на затвердження голові районної ради  положення про структурний підрозділ;
•    Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;
•    Планує роботу відділу;
•    Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
•    Звітує перед головою районної ради  про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;
•    Представляє інтереси відділу  у взаємовідносинах з іншими структурними виконавчого апарату районної ради , місцевою держадміністрацією, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної ради;
•    Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу;
•    Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.
•    Забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
•    Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Керуючий справами                                                        Роксолана Барчук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник організаційного  відділу                                               Г.Шатрук
«___»___________ 20__ року

Начальник юридичного відділу                                                       Л.Грималюк
«___»___________ 20__ року

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *