Положення про загальний відділ виконавчого апарату Косівської районної ради

Затверджено
Розпорядженням голови
районної ради № 135-р
від  28 грудня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ
про загальний відділ виконавчого апарату
Косівської районної ради

1.    Загальний відділ виконавчого апарату Косівської районної
ради (далі — відділ) є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради і утворюється  районною радою за поданням голови районної ради.

2.    Відділ у своїй діяльності керується керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями рйаонної ради, розпорядженями голови районної ради,   Положенням про виконавчий аппарат Косівської районної ради,  Інструкцією з діловодства в у виконавчому апараті Косівської районної ради,  а також цим Положенням.

3.     Основними завданнями  відділу є забезпечення документування діяльності виконавчого апарату районної ради та здійснення методичного керівництва по організації ведення діловодства в структурних підрозділах виконавчого апарату районної ради.

4.    Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
•    Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
•    Забезпечує подання на розгляд керівництва узагальненої  інформації з питань, що належать до компетенції   відділу;
•    Забезпечує організацію діловодства у виконавчому апараті районної ради;
•    Забезпечує реєстрацію та своєчасний та якісний розгляд працівниками виконавчого апарату районної ради звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян;
•    Розглядає самостійно листи та заяви підприємств, юридичних осіб, органів влади відповідного регіонального рівня з питань, що належать до його компетенції;
•    Всебічно вивчає порушені громадянами питання, проводить роз’яснювальну роботу серед заявників чинного законодавства з питань звернень громадян, отримує від відповідних органів необхідні для прийому громадян документи;
•    Організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до  компетенції відділу;
•    Здійснює контроль за дотриманням у відділах виконавчого апарату районної ради Інструкції з діловодства, Закону України «Про звернення громадян» та загальних засад роботи з режимними документами. При необхідності надає їм методичну допомогу;
•    Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ  що стосується організації  діловодства,  оформлення усних заяв, звернень, скарг та запитів громадян;
•    Організовує прийому громадян головою районної ради;
•    Веде облік розпоряджень та доручень, що було дано на прийомі, здійснює контроль виконання;
•    Готує інформацію та перелік питань, що були порушені в усних  зверненнях громадян;
•    Здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства під час розгляду усних звернень громадян;
•    Забезпечує прийняття інформації для районної ради за допомогою телефонного зв’язку( прийняття телефонограм)   і доведення її до відома керівництва та виконавців;
•    Організовує прийом працівників апарату районної ради головою районної ради;
•    Організовує службові зустрічі голови районної ради;
•    Разом з організаційним відділом здійснює підготовку засідань, нарад та конференцій;
•    Забезпечує зберігання документації щодо діяльності районної ради, постійних комісій та передає її на державне зберігання у встановленому порядку;
•    Розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення діловодства у виконавчому апараті районної ради, забезпечує подання керівництву пропозицій щодо вдосконалення у виконавчому апараті районної ради роботи у сфері діловодства;
•    Організовує роботу по підвищенню кваліфікації працівників виконавчого апарат районної  ради у сфері діловодства;
•    Розробляє інструкцію з діловодства і забезпечує ознайомлення з нею працівників виконавчого апарату районної ради;
•    Здійснює організацію інформаційного забезпечення діяльності районної ради;
•    Забезпечує функціонування програмного забезпечення, комп’ютерної та оргтехніки, локальної комп’ютерної мережі районної ради, всіх електронно-інформаційних систем та інтернет-ресурсів районної ради;
•    Надає практичну допомогу працівникам районної ради щодо роботи з комп’ютерною та оргтехнікою, локальною комп’ютерною мережею районної ради, електронно-інформаційними системами та інтернет-ресурсами районної ради;
•    Надає практичну допомогу депутатам, постійним комісіям районної ради у здійсненні ними своїх повноважень у сфері інформаційного забезпечення. Забезпечує їх при необхідності інформацією з мережі Інтернет;
•    Забезпечує виконання доручень та вказівок голови районної ради та керуючого справами районної ради щодо інформаційно-технічної підтримки функціонування сайту районної ради, безперебійної роботи мережі Інтернет у виконавчому апараті районної ради, технічної апаратури в сесійному залі районної ради;
•    Організовує своєчасну підготовку статистичних звітів;
•    Надає допомогу у підготовці матеріалів і документів, веденні діловодства, організації контролю за виконанням рекомендацій постійних комісії районної ради, діяльність яких координує відповідно до розпорядження голови районної ради;
•    Забезпечує підготовку проектів рішень, розпоряджень з питань що належить до компетенції відділу;
•    Забезпечує виконання доручень керівництва районної ради щодо розгляду заяв, звернень, скарг громадян, установ та організацій;
•    Забезпечує координацію діяльності постійних депутатських комісій згідно розпорядження голови районної ради;
•    Розробляє річні плани роботи відділу;
•    Надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень;
•    Узагальнює застосування законодавства що стосується виконання відділом своїх функцій, надає пропозиції щодо здійснення  заходів, які стосуються  покладених на відділ функцій, контролює організацію їх виконання;
•    Забезпечує зберігання та правильне використання канцелярських штампів;
•    Забезпечує підготовку та подання на затвердження номенклатури справ;
•    Організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, забезпечує  розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити щодо отримання публічної інформації, що надходять до Косівської районної ради, її виконавчого апарату, а також надає консультації при оформленні таких запитів;
•    Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
•    Забезпечує  захист персональних даних.
5. Відділ має право:
•    Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та служби в органах місцевого самоврядування
•    Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
•    Проводити перевірки та здійснювати контроль підвідомчих підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, за результатами вносити відповідні пропозиції.
•    Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
•    Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов’язків.

6. При виконанні завдань та обов’язків відділ взаємодіє з іншими відділами виконавчого апарату районної ради; патронатною службою голови районної ради; районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами; місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування; підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, розташованих на території району
7. Відділ очолює начальник, який призначається  на посаду та звільняється з неї головою районної ради відповідно до Кодексу законів про працю України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
8. Начальник загального відділу:
•    Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між його працівниками, очолює та контролює їх роботу.
•    Подає на затвердження голові районної ради  положення про структурний підрозділ;
•    Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;
•    Планує роботу відділу;
•    Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
•    Звітує перед головою районної ради  про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;
•    Представляє інтереси відділу  у взаємовідносинах з іншими структурними виконавчого апарату районної ради , місцевою держадміністрацією, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної ради;
•    Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу;
•    Подає голові районної ради місцевої держадміністрації пропозиції щодо:
•    Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.
•    Забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
•    Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Керуючий справами                                                        Роксолана Барчук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник загального   відділу                                                        Л.Джумарик
«___»___________ 20__ року

Начальник юридичного відділу                                                       Л.Грималюк
«___»___________ 20__ року

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *