Положення про юридичний відділ виконавчого апарату Косівської районної ради

Затверджено
Розпорядженням голови
районної ради № 135-р
від  28 грудня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ виконавчого апарату
Косівської районної ради

1.    Юридичний відділ виконавчого апарату Косівської районної ради (далі — відділ) є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради і утворюється  районною радою за поданням голови районної ради.

2.    Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради, розпорядженями голови районної ради,   Положенням про виконавчий аппарат Косівської районної ради,  Інструкцією з діловодства в у виконавчому апараті Косівської районної ради,  а також цим Положенням.

3.    Основними завданнями  відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів районною радою, її керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів районної ради в судах.

4.    Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
•    Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
•    Забезпечує подання на розгляд керівництва узагальненої  інформації з питань, що належать до компетенції   відділу;
•    Забезпечує узагальнення  у межах наданої компетенції практики застосування законодавства та хід реалізації політики у відповідній сфері управління;
•    Надає пропозиції, комплексів заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання;
•    Забезпечує організацію роботи  щодо його ефективної взаємодії із структурними підрозділами, іншими виконавчими органами ради, державними органами, органами місцевого самоврядування, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності  відділу;
•    Співпрацює з органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань;
•    Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд  звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності  відділу, а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідних рішень;
•    Забезпечує правильне застосування районною радою нормативно-правових актів та інших документів, подає керівникові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю районної ради;
•    Розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань, що належать до повноважень районної ради;
•    Проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами районної ради , погоджує (візує) їх за наявності віз  заінтересованих  осіб;
•     У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством;
•    Інформує голову районної ради про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
•    Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів). Проекти договорів (контрактів) погоджуються (візуються) юридичною службою за наявності віз заінтересованих  осіб;
•    Бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів районної ради у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань;
•    Організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів;
•    Сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;
•     Подає голові районної ради пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності районної ради та висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування майна;
•    Сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу районної ради  під час вирішення виробничих та соціальних питань;
•     Разом із заінтересованими структурними підрозділами районної ради бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві;
•     Надає правову допомогу працівникам виконавчого апарату районної ради, які потребують соціального захисту;
•    Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників районної ради, подає пропозиції голові районної ради щодо поновлення порушених прав;
•    Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.
•    Організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників районної ради, роз’яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань.
•    Надає методичну допомогу з правових питань депутатам районної ради;
•    У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень, розпоряджень.
•    Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
•    Забезпечує  захист персональних даних.
•    Забезпечує належне зберігання штампу «Погоджено» та правильність його використання.
•     Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників
•    Забезпечує координацію діяльності постійних депутатських комісій згідно розпорядження голови районної ради
5. Відділ має право:
•    Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та служби в органах місцевого самоврядування
•    Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов’язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичної служби;
•    Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами районної ради.
•    Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
•    Інформувати керівника про покладення на юридичну службу обов’язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичної служби необхідних матеріалів посадовими особами територіальних органів і підприємства, що належить до сфери управління органу місцевого самоврядування.
•    Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов’язків.

6. При виконанні завдань та обов’язків відділ взаємодіє з іншими відділами виконавчого апарату районної ради; патронатною службою голови районної ради; районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами; місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування; підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, розташованих на території району
7. Відділ очолює начальник, який призначається  на посаду та звільняється з неї головою районної ради відповідно до Кодексу законів про працю України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
8. Начальник юридичного відділу:
•    Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між його працівниками, очолює та контролює їх роботу.
•    Подає на затвердження голові районної ради  положення про структурний підрозділ;
•    Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;
•    Планує роботу відділу;
•    Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
•    Звітує перед головою районної ради  про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;
•    Представляє інтереси відділу  у взаємовідносинах з іншими структурними виконавчого апарату районної ради , місцевою держадміністрацією, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної ради;
•    Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу;
•    Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.
•    Забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
•    Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Керуючий справами                                                        Роксолана Барчук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу                                           Л.Грималюк
«___»___________ 20__ року

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *