Про реорганізацію архівного відділу (Трудового архіву Косівського району)

УКРАЇНА
Косівська районна рада
шосте демократичне скликання
друга сесія

РІШЕННЯ

Від 16 грудня 2010  року                                                              № 17-2/2010
м.Косів

Про реорганізацію архівного відділу
(Трудового архіву Косівського району)

В зв’язку з ліквідацією та реорганізацією в районі цілого ряду підприємств, установ та організацій, необхідністю централізованого тимчасового зберігання документів з особового складу та документів тимчасового зберігання, нагромаджених у процесі документування, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, у відповідності до статті 29 Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи необхідність приведення структури виконавчого апарату районної ради у відповідність до вимог чинного законодавства, районна рада
вирішила:

1.    Реорганізувати архівний відділ (трудовий архів Косівського району) в комунальну установу «Трудовий архів Косівського району» зі статусом окремої юридичної особи.
2.    Виключити зі складу виконавчого апарату архівний відділ (трудовий архів Косівського району).
3.    Затвердити Положення про комунальну установу «Трудовий архів Косівського району» (додається).
4.    Завідувачу архівного відділу здійснити державну реєстрацію  комунальної установи «Трудовий архів Косівського району».
5.    Затвердити структуру комунальної установи «Трудовий архів Косівського району», а саме: завідувач архіву, архіваріус .
6.    Головному бухгалтеру районної ради провести інвентаризацію майна, що знаходилось у користуванні архівного відділу (трудового архіву Косівської районної ради) та передати його на баланс комунальної установи «Трудовий архів Косівського району».
7.    Управлінню економіки Косівської районної  державної адміністрації розробити програму розвитку трудового архіву Косівського району на 2011-2015 р.р.
8.    Фінансовому управлінню Косівської районної державної адміністрації при формуванні бюджету на 2011 рік передбачити кошти на фінансування програми розвитку Трудового архіву Косівської району.
9.    Голові Косівської районної ради укласти контракт із завідувачем комунальної установи відповідно до вимог чинного законодавства.
10.    Контроль за виконанням рішення покласти постійні депутатські комісії районної ради з питань підприємництва і комунальної власності (В.Струк)  та  з питань бюджету і фінансів (В.Строїч).

Голова районної ради                                                                               Андрій Клуб

 

Затверджено
рішенням районної ради
від 16 грудня 2010 року №17-2/2010

ПОЛОЖЕННЯ
про комунальну установу
«Трудовий архів Косівського району»

1. Комунальна установа «Трудовий архів Косівського району» (надалі Трудовий архів) створена для тимчасового зберігання  документів,  нагромаджених  у  процесі  документування службових,  трудових або інших правовідносин юридичних і  фізичних осіб,   та   інших   архівних   документів,   що  не  належать  до Національного архівного фонду.
2. Трудовий архів створений за рішенням Косівської районної ради і утримується за рахунок коштів районного бюджету, коштів отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних документів та коштів з надходжень, не заборонених чинним законодавством України.
2. Трудовий архів є установою, має власну печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційний код, штампи і бланки, рахунок в банку.
З моменту реєстрації у встановленому порядку набуває статусу юридичної особи.
3. У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Косівської районної ради, прийнятими з урахуванням цього Положення.
З питань організації й методики ведення архівної справи Трудовий архів керується наказами та методичними рекомендаціями Державного комітету архівів України.
4. Трудовий архів працює відповідно до  річного  плану,  який затверджує   голова районної ради  та звітує перед  зазначеною  посадовою особою про проведену роботу.  Примірник річного плану та звіту про його виконання надається відповідному архівному відділу  районної державної адміністрації.
5. Основним завданням Трудового архіву є:
– виявлення та внесення до джерел комплектування документів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території району;
– приймання від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;
– приймання на зберігання відповідно до умов, визначених Держкомархівом, документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на території району;
– науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Держкомархіву, створення необхідного довідкового апарату до них;
– облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;
– організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і  громадянам у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні;
– проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертній комісії архівного відділу районної державної адміністрації описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій – джерел комплектування та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;
– участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій – джерел комплектування.
6. Для виконання покладених на Трудовий архів завдань йому надається право:
– одержувати від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) архівні документи згідно з номенклатурами справ, оформлених згідно з чинним законодавством, з оплатою цими суб’єктами відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, вартості їхнього опрацювання та наступного зберігання у Трудовому архіві на договірних засадах;
– повертати на доопрацювання документи, які передаються на зберігання оформлені з порушенням встановлених вимог;
– одержувати від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) відомості, необхідні для роботи;
– відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», наказу Держкомархіву від 24 січня 2001 року № 6 «Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 року за № 179/5370, розробляти та подавати на затвердження сесії районної ради ціни і тарифи на послуги щодо науково-технічного опрацювання та забезпечення збереженості документів та відомостей, що містяться в них;
– інформувати районну раду про стан зберігання документів підприємств, установ і організацій
– джерел комплектування та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;
– надавати рекомендації підприємствам, установам і організаціям – джерелам комплектування або ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції Трудового архіву;
– брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій – джерел комплектування Трудового архіву та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;
– брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, в разі розгляду на них питань роботи з документами.
7. Трудовий архів очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районною радою.
8.Завідувач Трудового архіву:
– організує діяльність архіву та ведення діловодства, персонально відповідає за виконання покладених на архів завдань;
– призначає та звільняє працівників архіву, розподіляє між ними завдання, затверджує посадові інструкції, контролює їх виконання;
– вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу представників підприємств, установ і організацій – джерел комплектування, інших користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;
– проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції архіву;
– діє без довіреності від імені Трудового архіву та представляє його у відносинах з підприємствами, установами та організаціями з питань, віднесених до його компетенції;
– укладає договори, в тому числі трудові, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків;
– являється розпорядником коштів передбачених на утримання установи та переданого у користування майна і інших товарно-матеріальних цінностей, забезпечує їх цільове використання;
– у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, підписує та візує документи;
– вирішує господарські питання;
– створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарних норм та техніки безпеки;
– здійснює заходи з удосконалення організації роботи установи;
– несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання завдань та функцій установи, передбачених нормативно-правовими актами та цим Положенням, результати діяльності установи, використання комунального майна і грошових коштів, а також за недотримання норм цих актів, порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни.
9. Завідувач Трудового архіву підзвітний та підконтрольний Косівській районній раді.
10. Невиконання завідувачем Трудового архіву своїх службових обов’язків має наслідком застосування дисциплінарних стягнень.
11. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини Трудового архіву з працівниками регулюються законодавством України про працю.
12. Оплата праці працівників Трудового архіву здійснюється виходячи з особливостей управління підприємством, відповідно до умов та в межах фонду оплати праці, з урахуванням умов, передбачених законодавством України.
13. Трудовий архів здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде бухгалтерську і статистичну звітність згідно із законодавством України, а також обов’язкову звітність за формою, що встановлюється власником або уповноваженим ним органом.
14. Завідувач Трудового архіву та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та звітності.
15.  Чисельність та штатний  розпис  Трудового  архіву затверджує районна рада з урахуванням  виконання   всіх покладених на архів завдань,  кількості документів, що знаходятьсяна зберіганні і підлягають зберіганню в архіві, обсягів довідкової роботи.

16. Ревізія та перевірка діяльності Трудового архіву проводиться районною радою  у разі потреби, але не рідше одного разу на рік, а також іншими органами відповідно до законодавства України.
17. Трудовий архів має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок його діяльності не пізніше як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачене законом. Дії службових осіб, що здійснювали перевірку, можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому законодавством України.

19. Припинення діяльності Трудового архіву здійснюється за рішенням районної ради або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади відповідно до законодавства України.
20. У разі реорганізації чи ліквідації Трудового архіву працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені законодавством України.
21. При ліквідації Трудового архіву майно та кошти, які залишилися після розрахунків із бюджетом, задоволення претензій кредиторів та працівників архіву, використовуються за рішенням районної ради.
22. Трудовий архів є таким, діяльність якого припинена, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про припинення його діяльності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.