Рішення про створення консультативно-дорадчого органу ради “Народна Рада Косівського району Івано-Франківської області”

УКРАЇНА
Косівська районна рада
шосте демократичне скликання
двадцять третя позачергова сесія

РІШЕННЯ

Від 30 січня  2014 року                                                                                     № 561-23/2014
м. Косів

Про створення консультативно-дорадчого органу ради “Народна Рада Косівського району Івано-Франківської області”

Розглянувши рішення та пропозиції депутатської групи “Народна Рада Косівського району”, відповідно до норм Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, районна рада

вирішила:

  1. Створити при Косівській районній раді консультативно-дорадчий орган “Народна Рада Косівського району Івано-Франківської області”.
  2. Затвердити Положення про консультативно-дорадчий орган при Косівській районній раді “Народна Рада Косівського району Івано-Франківської області” (додається).
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Д.Бойчука.

Заступник голови районної ради                                            Василь  Жмендак

 

Додаток
до рішення районної ради від 30.01.2014 р. №561-23/2014

П О Л О Ж Е Н Н Я
про консультативно-дорадчий орган при Косівській районній раді
“Народна Рада Косівського району Івано-Франківської області”

1. Народна Рада Косівського району Івано-Франківської області при Косівській районній раді  (далі – Народна Рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні місцевими справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в Косівському районі, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку Косівського району.

2. У своїй діяльності Народна Рада керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також даним Положенням. Положення про Народну Раду затверджується районною радою на її засіданні. Народна рада координує свою роботу з іншими Народними Радами та Народною Радою України.

3. Основними завданнями Народної Ради є:
створення умов для реалізації громадянами права на участь в управлінні місцевими справами;
здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в Косівському районі;
сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади району громадської думки під час підготовки та прийняття рішень.

4. Народна Рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) готує та подає районній раді (далі — рада) обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи відповідного органу;
2) здійснює громадський контроль за врахуванням органом місцевого самоврядування чи органом виконавчої влади в Косівському районі пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ними Конституції України, законодавства України та нормативно-правових актів, в тому числі й спрямованих на запобігання та протидію корупції;
3) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті районної ради та в інший прийнятний спосіб;
4) збирає, узагальнює та подає районній раді інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне чи місцеве значення;
5) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузей господарства району чи адміністративно-територіальних одиниць Косівського району.

5. Народна Рада має право:
1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
2) залучати до роботи Народної Ради працівників органів місцевого самоврядування,  місцевих органів виконавчої влади, представників експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
4) отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Народної Ради;
5) отримувати від районної ради та органів виконавчої влади району проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

6. Склад Народної Ради формується з 16 (шістнадцяти) членів: вісім членів Народної ради уповноважені представники депутатських груп та фракцій Косівської районної ради, та вісім членів Народної ради представники громадськості Косівського району, які внесені радою Косівського Євромайдану та інститутами громадянського суспільства Косівського району — вісім осіб обраних шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Народної Ради та внесені інститутами громадянського суспільства — представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших товариств і установ.

7. Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Народну Раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Голова Народної Ради має заступників, які обираються з числа членів Народної Ради шляхом рейтингового голосування.

9. Повноваження голови Народної Ради можуть бути припинені за рішенням Народної Ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про Народну Раду.

10. Голова Народної Ради:
•    організовує діяльність Народної Ради, скликає та організовує підготовку та проведення її засідань, підписує документи від імені Народної Ради;
•    представляє Народну Раду у відносинах з органами місцевого самоврядування,  місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, ЗМІ тощо;
•    може брати участь у засіданнях районної ради та її органів з правом виступу та з правом дорадчого голосу.

11. Основною формою роботи Народної Ради є засідання, що проводяться у разі потреби. Позачергові засідання Народної Ради можуть скликатися за ініціативою не менш як однієї третини загального складу її членів — 6 осіб. Засідання Народної Ради проводиться відкрито, і є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Народної Ради.

12. У засіданнях Народної Ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник районного виконавчого органу влади. За запрошенням голови Народної Ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

13. Рішення Народної Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

14. Рішення Народної Ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду районною радою.

15. Рішення районної ради, прийняте за результатами розгляду рішень та пропозицій Народної Ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття, в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Народної Ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Народної Ради або причини їх відхилення.

16. Народна Рада інформує районну раду та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Народна Рада” на офіційному веб-сайті районної ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, тощо.

17. Забезпечення Народної Ради приміщенням для роботи та проведення її засідань здійснює районна рада. Народна Рада має свій бланк аналогічний офіційному бланку Косівської районної ради із своїм найменуванням.

Керуюча справами районної ради                            Роксолана Барчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *