Положення про кадрову службу у виконавчому апараті Косівської районної ради

Затверджено
Розпорядженням голови
районної ради № 135-р
від  28 грудня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ
про кадрову службу у виконавчому апараті
Косівської районної ради

1.    Положення про кадрову службу виконавчого апарату Косівської районної ради  визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  кадрової служби у виконавчому апараті Косівської районної ради.
2.    Кадрова служба у виконавчому апараті районної ради не має статусу  структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради. Виконання функцій кадрової служби  у виконавчому апараті районної ради покладається на начальника юридичного відділу виконавчого апарату районної ради.
3.    Кадрова служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями рйаонної ради, розпорядженями голови районної ради,   Положенням про виконавчий аппарат Косівської районної ради,  Інструкцією з діловодства в у виконавчому апараті Косівської районної ради,  а також цим Положенням.

4.     Кадрова служба відповідно  до покладених на неї завдань:
•    Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
•    Забезпечує подання на розгляд керівництва узагальненої  інформації з питань, що належать до компетенції   кадрової служби;
•    Забезпечує узагальнення  у межах наданої компетенції практики застосування законодавства та хід реалізації політики у відповідній сфері управління;
•    Надає пропозиції щодо комплексу заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання;
•    Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та  служби в органах місцевого самовроядуваня у виконавчому апараті районної ради;
•    Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради розробляє річні плани  роботи;
•    Розробляє та подає на затвердження голові ради план роботи з кадрами;
•    Веде  встановлену  звітно-облікову   документацію,   готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування;
•    Вносить  рекомендації  голові районної ради  про зарахування до  кадрового  резерву  посадових осіб місцевого самоврядування  при  плануванні  періодичного  переміщення  по  службі;
•    Вивчає  разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові  якості  осіб,  які претендують на зайняття посад у виконавчому апарат ірйаонної ради,   попереджує   їх   про   встановлені законодавством  обмеження,  пов’язані  з  прийняттям  на  службу в органи місцевого самоврядування та проходженням  служби, ознайомлює із Загальними правилами   поведінки посадової особи місцевого самоврядування,  контролює  добір  і розстановку   кадрів   у виконавчому  апараті  районної ради;
•    Приймає  від  претендентів  на посади у виконавчому апараті районної  ради відповідні документи та подає їх на  розгляд  конкурсної  комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
•    Розглядає та  вносить голові районної ради  пропозиції  щодо проведення  стажування  кадрів  на  посадах  посадових осіб місцевого самоврядування, готує разом з відповідними підрозділами документи для  організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;
•     Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад   працівників   районної ради;
•     Планує   з   урахуванням  індивідуальних  здібностей, професійної   підготовки  та  результативності  роботи  посадової особи місцевого самоврядування,  періодичне переміщення його по службі у  цьому  органі,  а також переведення до іншого державного органу чи  в  іншу  місцевість  за  його  згодою;
•     Оформляє  документи  про  прийняття Присяги та присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування,  вносить про це  записи  до  трудових книжок;
•    Обчислює  стаж  роботи служби в органах місцевого самоврядування,   здійснює контроль  за  встановленням  надбавок за вислугу років та наданням відпусток  відповідної  тривалості,   складає   графіки   щорічних відпусток працівників апарату;
•     Розглядає матеріали та готує документи для заохочення  та нагородження працівників, веде відповідний облік;
•    У  межах   своєї   компетенції   здійснює   заходи   для забезпечення трудової дисципліни,  оформляє документи, пов’язані з проведенням  службового розслідування  та  застосуванням  заходів дисциплінарного впливу;
•    Своєчасно  готує  документи  щодо  продовження  терміну перебування осіб на службі в органах місцевого самоврядування  та призначення пенсій працівникам;
•    Здійснює роботу,  пов’язану  із  заповненням,  обліком  і зберіганням  трудових  книжок  та особових справ (особових карток) працівників;
•     Оформляє  і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи  працівника,  проводить   оформлення   листків   тимчасової непрацездатності;
•    У межах  своєї  компетенції  бере  участь  у  розробленні структури  виконавчого апарату районної ради;
•     Контролює   розроблення   посадових   інструкцій   у   структурних підрозділах   виконавчого апарату районної ради;
•    Здійснює організаційне  забезпечення  і  бере  участь у роботі атестаційної комісії та проведенні  щорічної  оцінки виконання  посадових осіб місцевого самоврядування  покладених  на  них  завдань і обов’язків;
•     Забезпечує  підготовку,  перепідготовку   та   підвищення кваліфікації   кадрів;
•    Разом  з  іншими   структурними   підрозділами   здійснює контроль у виконавчому апараті районної ради за дотриманням  Закону  України  “Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;
•     Здійснює  разом  з  іншими  підрозділами  заходи  щодо ведення  комп’ютерного обліку електронних особових справ посадових осіб місцевого самоврядування  першої-сьомої  категорії,  використання  його  даних у межах  повноважень   районної ради,супроводження   і  зберігання  відомостей  для  формування  єдиної комп’ютерної системи “Кадри” та своєчасної підготовки і подання до Нацдержслужби  та  її територіальних органів необхідної інформації у  встановленому  Нацдержслужбою  порядку;
•     Здійснює   організаційні   заходи   щодо    своєчасного щорічного  подання  посадовими особами місцевого самоврядування відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне  їм  майно,  в  тому числі  і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів);
•     Розглядає  пропозиції,  заяви,  скарги громадян, надає роз’яснення,  веде  прийом  громадян  з  питань,  що  належать  до компетенції  кадрової  служби;
•     Проводить  іншу  роботу,   пов’язану   із   застосуванням законодавства про працю та  службу в органах місцевого самоврядування;
•     Забезпечує зберігання та правильне використання печатки «Кадрова служба»;
•    Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
•    Забезпечує  захист персональних даних;
•    Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників;
5. Кадрова служба має право:
•    за дорученням голови районної ради перевіряти i контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради із статусом юридичної особи;
•    одержувати у встановленому порядку від працівників виконавчого апарату районної ради документи, необхiднi для виконання покладених на кадрову службу функцiй;
•    брати участь у нарадах та iнших заходах з питань кадрової роботи, скликати наради з питань, що належать до компетенцiї кадрової служби;
•    вносити голові районної ради  пропозицiї з питань удосконалення кадрової роботи, пiдвищення ефективностi служби в органах місцевого самоврядування;.
•    Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу у виконавчому апараті районної ради;

6. При виконанні завдань та обов’язків кадрова служба взаємодіє з іншими відділами виконавчого апарату районної ради; патронатною службою голови районної ради; районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами; місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування; підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, розташованих на території району
7. Положення про кадрову службу районної ради затверджується головою районної ради шляхом прийняття відповідного розпорядження.
8. Кадрова служба в своїй роботі користується печаткою «Кадрова служба»
9. Районна рада створює умови для нормальної роботи кадрової служби, забезпечує телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи та служби в органі місцевого самоврядування.

Керуючий справами                                                        Роксолана Барчук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу                                           Л.Грималюк
«___»___________ 20__ року

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *