Положення про постійні комісії Косівської районної ради шостого скликання

Затверджено
рішенням районної ради
від 16 грудня 2010 року №13-2/2010

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту роботи Косівської районної ради шостого скликання та визначає повноваження, компетенцію та порядок організації роботи постійних депутатських комісій районної ради.
1.2. Постійні комісії ради є органами районної ради, які є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій за дорученням голови районної ради координують заступники голови районної ради, дають їм доручення, сприяють організації виконання їх рішень та рекомендацій.

1.3. Постійні комісії обираються радою з числа депутатів районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, а також виконання доручень президії. Депутат районної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

1.4. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голови та члени постійних комісій обираються радою за пропозиціями голови районної ради. Питання структури комісій вирішуються відповідною комісією. Всі члени комісії користуються рівними правами. У разі необхідності протягом строку своїх повноважень районна рада ствоїми рішеннями може утворювати нові постійні комісії ради, ліквідовувати та реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

1.5. Постійні комісії районної ради формуються з урахуванням фахової підготовки депутатів.

1.6. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та заступники голови районної ради.

1.7. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

Розділ 2. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1. Постійні комісії районної ради:

– за дорученням ради або за власною ініціативою:

1) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього природного середовища, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

– за дорученням ради, голови районної ради або за власною ініціативою:

1)    вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також, з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, філіалів і відділень незалежно від форм власності, та їх посадових осіб. За результатами вивчення подають рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

2)    здійснюють контроль за виконанням рішень ради, доручень виборців, делегованих районній державнй адміністрації повноважень, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

2.2. Постійні комісії районної ради:

1)    попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань;
2)    розглядають пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги громадян та звернення юридичних осіб. Робота із заявами і пропозиціями, скаргами громадян проводиться згідно із Законом України «Про звернення громадян», а також відповідно до статті 12 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Відповідальність за своєчасний, повний і об’єктивний розгляд звернень громадян, прийняття по них висновків і рекомендацій та за повідомлення громадян, юридичних осіб про результати розгляду покладається на голів постійних комісій.

2.3. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право заслуховувати інформацію про роботу та отримувати від керівників районної державної адміністрації, сільських, селищних та міського голів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень усіх форм власності необхідні матеріали і документи; вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань ради; робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання.

2.4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду місцевими органами влади, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

2.5. Постійні комісії районної ради зобов’язані:

1) якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, розробляти проекти рішень з питань, що належать до їх відання, здійснювати попередній їх розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на пленарних засіданнях ради;
2) періодично звітувати перед радою про свою роботу;
3) своєчасно виконувати доручення ради, голови ради, його заступників з питань підготовки рішень та роботи ради, інформувати про хід їх виконання;
4) вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати заяви, пропозиції, скарги з питань, віднесених до їх компетенції відповідно до Закону України “Про звернення громадян”;

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій є правомочними, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

3.2. Засідання скликаються в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на квартал та проводяться відповідно до затверджених комісіями перспективних планів, а також плану роботи ради.

3.3. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

3.4. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
Орієнтовний порядок денний постійної комісії районної ради разом з необхідними матеріалами доводиться до відома членів відповідної постійної комісії районної ради не пізніше як за 3 дні до початку її роботи.

3.5. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

3.6. За рішеннями постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Мета слухань – отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття висновків і рекомендацій постійних комісій.

3.7. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про закрите засідання. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них.

3.8. Постійні комісії запрошують посадових осіб, керівників на своє засідання через організаційний та загальний відділи виконавчого апарату ради телефонограмою. В телефонограмі (запрошенні) обов’язково вказується дата, час, місце проведення слухання та питання, що виноситимуться на обговорення та розгляд комісії не пізніше як за три дні до його початку, а у виняткових випадках – не пізніше як за день. В повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи і матеріали бажано мати з собою.

3.9. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:

 • номер протоколу, дата і місце проведення;
 • прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні, список запрошених або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;
 • назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;
 • результати голосування з питань порядку денного;
 • прийняті рішення, рекомендації, висновки.

3.10. Протокол засідання постійної комісії підписується головою та секретарем комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин – його заступником або секретарем комісії.

3.11. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.

3.12. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій шляхом голосування приймаються:

 • рішення – з питань, що стосуються структури, організації діяльності комісії та розподілу обов’язків між її членами;
 • рекомендації – щодо розгляду радою питань, які вносяться посадовими особами і виконавчими органами, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій;
 • висновки – з питань, які вносяться на розгляд ради та щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обговорення, затвердження або погодження радою.

3.13. Рішення, рекомендації, висновки постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

3.14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

3.15 Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, за дорученням ради, її голови, заступників голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.16. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються протягом депутатського скликання в спеціальних папках, заведених на кожну комісію у відповідальних працівників районної ради. Після закінчення терміну скликання протоколи комісій передаються на зберігання в місцеву архівну установу.

3.17. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

Голова постійної комісії:

 • забезпечує складання плану її роботи;
 • скликає і веде засідання комісії;
 • дає доручення членам комісії;
 • представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, іншими органами, об’єднаннями громадян та громадянами;
 • підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;
 • організовує роботу по виконанню рішень, реалізації висновків і рекомендацій комісії, інформує її членів про хід їх виконання;
 • звітує раді про роботу постійної комісії та її наслідки не рідше, ніж один раз на рік;
 • пропонує кандидатури на посаду заступника голови комісії та секретаря комісії;
 • інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії.

3.18. Заступник голови постійної комісії:

 • виконує обов’язки голови постійної комісії у разі його відсутності;
 • виконує за дорученням голови постійної комісії завдання щодо організації роботи постійної комісії.

3.19. Секретар постійної комісії:

 • веде протокол засідання постійної комісії, її діловодство;
 • організовує роботу з підготовки матеріалів для засідання комісії;
 • сповіщає членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання комісії;
 • веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданні.

3.20. Член комісії:

 • виконує завдання, передбачені рішенням комісії щодо розподілу обов’язків;
 • член постійної комісії, який має іншу думку, ніж комісія, має право подавати раді особисту думку, обгрунтовану в письмовій формі.

3.21. За комісією закріплюється працівник виконавчого апарату районної ради, який допомагає в організації роботи постійної комісії та належному оформленні протоколів засідань постійних комісій.

Розділ 4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

4.1. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів:

 • здійснює контроль за виконанням Бюджетного кодексу України, інших законів України та нормативних актів районної ради з бюджетних та фінансових питань;
 • здійснює контроль за економним витрачанням коштів з районного бюджету;
 • здійснює контроль за своєчасним формуванням дохідної та виконанням видаткової частин районного бюджету, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;
 • здійснює контроль за звітом, який подає районна державна адміністрація, про використання коштів резервного фонду районного бюджету;
 • регулярно інформує районну раду про хід виконання районного бюджету та стан погашення боргу;
 • здійснює контроль за виконанням районною державною адміністрацією рішень районної ради в частині витрат і раціонального використання коштів;
 • спільно з постійними комісіями районної ради з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій, з питань підприємництва та комунальної вланості здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, фінансуванням районних цільових програм, збереженням та використанням майна, що є спільною власністю територіальних громад міста, селищ, сіл району;
 • здійснює аналіз виконання районного бюджету. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. Розглядає пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету, подані постійними комісіями районної ради, узагальнює і вносить їх голові районної ради та районній раді;
 • розглядає проекти районного бюджету, програм соціально-економічного, культурного, інвестиційного розвитку району, пропонує зміни й доповнення до них;
 • попередньо розглядає та вносить рекомендації щодо розподілу дотацій, субвенцій між бюджетами сіл, селищ, міста району;
 • затверджує перерозподіл видатків у межах загального обсягу головних розпорядників коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах;
 • надає консультації органам державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовим особам з питань витрачання коштів районного бюджету. В ході проведення перевірок і аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до районного бюджету і вносить відповідні пропозиції районній раді;
 • збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її повноважень, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях районної ради;
 • на пропозицію постійної комісії керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій району, інші посадові особи зобов’язані бути присутніми на її засіданнях та дати пояснення щодо питань, які розглядаються постійною комісією;
 • здійснює повноваження щодо реалізації державної регуляторної політики у частині, що віднесена чинним законодавством до компетенції районної ради;
 • проводить спільні з іншими постійними комісіями та управліннями районної державної адміністрації, податковою інспекцією засідання комісії з питань бюджету та фінансів щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших регіональних програм, інвестиційної діяльності;
 • контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.2. Постійна комісія питань соціально-економічного розвитку та інвестицій:

 • попередньо розглядає і погоджує проекти рішень районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, програм соціально-економічного та культурного розвитку району, звіти про їх виконання;
 • здійснює аналіз та регулярно інформує районну раду про хід виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району, інших цільових програм;
 • вивчає і бере участь у підготовці питань щодо стану та розвитку відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, готує висновки та пропозиції з цих питань, виступає на сесіях районної ради;
 • вносить пропозиції щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів загального і спеціального фондів, у тому числі фондів за цільовим призначенням, обсягами, структурою, що спрямовуються на соціально-економічний розвиток району, на виконання районних цільових програм, здійснює контроль за їх використанням у відповідності до чинного законодавства;
 • вивчає діяльність районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій;
 • вивчає питання інвестиційної діяльності органів виконавчої влади, законності та ефективності використання фінансових ресурсів;
 • сприяє залученню інвестицій, виробленню та впровадженню сприятливої інвестиційної політики з метою активізації нарощення темпів соціально-економічного та культурного розвитку району, розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу, працевлаштування населення.
 • вивчає в межах повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування, діяльність підприємств району незалежно від форм власності з метою визначення їх привабливості для подальшого інвестування, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради. Здійснює контроль за виконанням рішень ради з цих питань;
 • в пріоритетному порядку розглядає питання соціально-економічного розвитку та інвестицій, а також інші питання, що прямо чи побічно стосуються інвестування, соціально-економічного та культурного розвитку;
 • попередньо розглядає проекти інвестиційних програм та проектів, плани першочергових заходів, короткострокові та довгострокові програми розвитку, проекти місцевих бюджетів, звіти про виконання програм і бюджетів, програми енергозбереження та використання альтернативних джерел енергетики, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями та співдоповідями;
 • координує роботу з сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств й організацій району, здійснює контроль за рівнем організації обслуговування населення підприємствами, установами й організаціями торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування незалежно від форм власності, веде питання покращення транспортного сполучення та стану доріг в районі.
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.3.Постійна комісія з питань законності та боротьби з корупцією:

 • здійснює контроль за дотриманням і реалізацією Конституції та законів України, інших нормативних актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади;
 • попередньо розглядає та вивчає питання законності, правопорядку та територіального устрою, про стан боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку, робить висновки та рекомендації;
 • бере участь у розробці і реалізації заходів щодо забезпечення законності, охорони громадською порядку, прав, свобод та законних інтересів громадян на території району;
 • контролює виконання Комплексної програми профілактики злочинності та зміцнення правопорядку в Косівському районі;
 • співпрацює з правоохоронними органами в питаннях профілактики злочинності в районі;
 • заслуховує звіти керівників районних структур щодо виконання ними рішень ради в межах компетенції комісії;
 • взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, державною контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами, установами та організаціями;
 • попередньо розглядає подання та протести прокурора, готує по них проекти рішень;
 • приймає участь у розробці проектів рішень ради нормативно-правового характеру і готує висновки та рекомендації;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.4. З питань освіти та науки:

 • бере участь у розробці проектів та контролює хід виконання галузевих програм;
 • попередньо розглядає і погоджує проекти рішень районної ради з питань освіти і науки;
 • вивчає та вносить пропозиції стосовно поліпшення роботи закладів освіти, діяльності дошкільних та позашкільних закладів;
 • розглядає питання щодо використання бюджетних та залучених коштів у сферу освіти;
 • розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволення інтересів;
 • подає пропозиції щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного і шкільного віку та педагогічних працівників;
 • розглядає питання соціального захисту працівників освіти, науки, дітей, учнівської і студентської молоді, оглядає умови для їх виховання, навчання;
 • вивчає пропозиції щодо налагодження взаємодії місцевих рад району з навчальними закладами з метою поліпшення підготовки кадрів для регіону, прискорення вирішення соціальних проблем та розвитку матеріальної бази освіти;
 • аналізує стан розвитку освіти в районі, вносить рекомендації щодо розвитку, гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу в школах, поліпшення його якості;
 • вносить пропозиції, спрямовані на підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо пропаганди та поширення педагогічних знань, патріотичного виховання серед населення району;
 • сприяє удосконаленню мережі всіх типів закладів освіти, зміцненню їх матеріальної бази, господарського обслуговування;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.5 З питань культури та духовності:

 • попередньо розглядає і погоджує проекти рішень районної ради з питань культури і мистецтва, національного та духовного відродження, релігій, які входять в програму соціально-економічного та культурного розвитку району та інші цільові програми;
 • вивчає і готує питання про стан та розвиток відповідних галузей, бере участь у підготовці звітів про виконання прийнятих програм, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях районної ради;
 • вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ та закладів мистецтв в естетичному вихованні та поліпшенні організації відпочинку молоді району, сприяє збереженню самобутніх традицій, обрядів, дбайливого використання культурно-історичних пам’ятників;
 • вивчає проблеми та розробляє рекомендації з питань навчання рідною мовою, використання національної символіки, відзначення національних свят, створення культурних і навчальних закладів;
 • сприяє удосконаленню мережі всіх типів закладів культури і мистецтва, зміцненню їх матеріальної бази, господарського обслуговування;
 • розглядає та вивчає питання державної політики щодо культури, мистецтва, національного і духовного відродження, готує з цих питань проекти рішень районної ради;
 • вивчає та розглядає звернення, заяви, скарги з питань культури і мистецтва, національного і духовного відродження, подає відповідні висновки та готує відповіді з цих питань;
 • спільно з управліннями та відділами районної державної адміністрації, творчими спілками виступає організатором творчих конкурсів, в т. ч. у засобах масової інформації, щодо відзначення пам’ятних дат у житті краю, висвітлення певних кампаній тощо;
 • взаємодіє в питаннях національного і духовного відродження з релігійними та громадськими організаціями;
 • співпрацює з виховними та навчальними закладами незалежно від форм власності по питаннях національного і духовного виховання;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.6. З питань охорони здоров’я:

 • розглядає проекти районного бюджету та програми соціально-економічного і культурного розвитку в галузі охорони здоров’я, захисту материнства і дитинства, вносить відповідні зміни і доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету та фінансів пропозиції з питань фінансування відповідних програм;
 • бере участь у підготовці питань про стан і розвиток охорони здоров’я, проблем материнства і дитинства, які вносить на розгляд ради, аналізує стан справ у галузі охорони здоров’я;
 • розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, готує і подає висновки з цих питань;
 • аналізує хід виконання цільових програм, що належать до її компетенції;
 • вивчає стан використання коштів районного бюджету, спрямованих на охорону здоров’я;
 • заслуховує на своїх засіданнях звіти відповідних органів виконавчої влади, за результатами вивчення і розгляду питань готує висновки та рекомендації;
 • аналізує рівень організації медичного обслуговування населення району;
 • контролює виконання рішень ради, її президії з питань, що належать до компетенції комісії;
 • організує роботу щодо реалізації власних висновків і рекомендацій;
 • вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я та розробляє прогнози їх розвитку, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку;
 • вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;
 • проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, управліннями районної державної адміністрації з питань поліпшення медичного обслуговування населення;
 • розглядає звернення громадян в установленому законом порядку та готує за результатами їх розгляду рекомендації;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.7. З питань туризму:

 • попередньо розглядає і погоджує проекти рішень районної ради з питань, що стосуються вдосконалення форм і методів розвитку туризму в районі;
 • вивчає і готує питання з напрямів діяльності комісії, бере участь у підготовці звітів про виконання прийнятих районних туристичних програм, готує висновки з цих питань;
 • здійснює контроль і аналізує законність і ефективність використання бюджетних коштів загального і спеціального фондів, що спрямовуються на галузь;
 • розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку району, інших цільових програм в частині розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури району та санітарно-курортного комплексу, проект районного бюджету в розрізі віднесених до компетенції комісії питань;
 • здійснює попередній розгляд клопотань про оголошення природних територій курортними територіями місцевого значення;
 • заслуховує звіти керівників відповідних управлінь районної державної адміністрації та готує по них висновки;
 • проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, відділами і управліннями районної державної адміністрації з питань розвитку відповідної галузі;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.8. З питань земельних відносин, архітектури та будівництва:

 • попередньо розглядає і погоджує проекти рішень районної ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та планування територій, які входять в програму соціально-економічного та культурного розвитку району та інші цільові програми;
 • вивчає і готує питання про стан та розвиток відповідних галузей в районі, бере участь у підготовці звітів про виконання прийнятих програм, готує висновки з цих питань;
 • здійснює контроль та аналізує ефективність використання бюджетних коштів загального і спеціального фондів, що спрямовуються на ці галузі;
 • вивчає і вносить пропозиції щодо раціонального використання всіх джерел здійснення програм соціально-культурної розбудови і благоустрою сіл, селищ і міст, розвитку інфраструктури, вимог законів з питань ціноутворення в галузі будівельної індустрії;
 • попередньо розглядає і погоджує проекти рішень районної ради з питань обсягів будівництва об’єктів соціально-культурного призначення і житла, питань містобудування, архітектури, планування територій, які входять в програму соціально-економічного та культурного розвитку району та інші програми;
 • вивчає і вносить пропозиції щодо інвестиційних проектів у розвиток сіл, селищ, міста, впровадження прогресивних архітектурно-планувальних та інженерно-технічних рішень у питаннях містобудування, розвитку інфраструктури населених пунктів району.
 • вносить на розгляд ради пропозиції з питань розвитку територій та земельних ресурсів;
 • сприяє здійсненню контролю за станом благоустрою району. Надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розвитку малих архітектурних форм;
 • розглядає пропозиції з регулювання земельних відносин в межах компетенції районної ради, надання дозволу на спеціальне використання земельних ресурсів та сприяє здійсненню контролю за дотриманням земельного законодавства в районі;
 • розглядає пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні (оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення);
 • заслуховує звіти керівників підприємств, організацій незалежно від форми власності з питань дотримання вимог чинного земельного законодавства;
 • розглядає звернення громадян із земельних питань;
 • проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, відділами і управліннями районної державної адміністрації з питань, що входять до компетенції комісії;
 • розглядає пропозиції щодо проектів землеустрою, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень;
 • розглядає пропозиції щодо проектів землеустрою формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.9. Постійна комісія з питань підприємництва і комунальної власності:

 • здійснює контроль в межах повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування, за виконанням законів України, нормативних документів центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій в економічну діяльність району;
 • попередньо розглядає і погоджує проекти рішень районної ради з питань соціально-економічного розвитку, малого та середнього бізнесу, комунальної власності, приватизації та регуляторної політики, програми соціально-економічного розвитку району, звіти про їх виконання;
 • заслуховує звіти керівників підприємств, незалежно від форм власності, про стан справ та виконання програм розвитку підприємництва в районі;
 • подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету та фінансів пропозиції з питань фінансування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;
 • виносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з питань, які стосуються розвитку підприємництва та раціонального використання комунальної власності;
 • здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;
 • готує пропозиції про продаж, надання в оренду об’єктів комунальної власності, що забезпечують загальні потреби територіальних громад, які знаходяться в управлінні районної ради, готує відповідні висновки з цих питань. Готує у встановленому законом порядку рекомендації та висновки з питань управління об’єктами загальної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, що знаходяться в управлінні районної ради;
 • попередньо вивчає та обговорює на своїх засіданнях проекти рішень районної ради з питань ефективного управління власністю загального користування, що знаходиться в управлінні районної ради;
 • вивчає умови залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, що не відносяться до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, організовує та координує цю роботу, в разі необхідності розробляє рекомендації з цих питань;
 • заслуховує керівників підприємств, установ організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району про виконання рішень ради із зазначених питань;
 • відповідно до ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного майна» забезпечує контроль за ходом приватизації комунального майна в районі;
 • надає пропозиції щодо використання коштів, отриманих в результаті відчуження, оренди майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
 • готує висновки з питань доцільності, порядку та умов відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району.
 • вносить пропозиції і висновки щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та передачі їх іншим суб’єктам права власності;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.10. Постійна комісія з питань сільського господарства:

 • здійснює контроль за виконанням законів про пріоритетний розвиток соціальної інфраструктури села, агропромислового комплексу. Сприяє сільськогосподарським товаровиробникам в реалізації права вільного вибору форм господарювання та напрямів виробничої діяльності , створенню умов для рівноправного функціонування різних форм власності;
 • аналізує і контролює виконання цільових програм щодо раціонального використання виробничого потенціалу сільського господарства, запровадженню комплексу заходів по підвищенню родючості ґрунтів та захисту їх від ерозії, рекультивації, поліпшенню навколишнього природного середовища;
 • попередньо розглядає програми соціально-економічного розвитку, інші районні програми, проект районного бюджету з питань забезпечення розвитку сільського господарства, вносить зміни, доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету та фінансів внесення змін та доповнень до районного бюджету;
 • розглядає пропозиції щодо вдосконалення майнових і земельних відносин в агропромисловому комплексі, запровадження нового економічного механізму господарювання , взаємовідносин між виробниками сільгосппродукції;
 • проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями чи управліннями районної державної адміністрації з питань розвитку сільського господарства;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.11. Постійна комісія з питань екології та використання природних ресурсів:

 • вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
 • здійснює контроль за виконанням законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань екології, використання природних ресурсів підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, заслуховує їх керівників;
 • проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, відділами, управліннями районної державної адміністрації, районними організаціями з питань використання природних ресурсів, поліпшення екології, охорони навколишнього природного середовища, при необхідності вносить пропозиції на сесії районної ради;
 • розглядає проекти районного бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку району в частинах екології та використання природних ресурсів, розглядає інші регіональні програми цієї галузі, вносить зміни і доповнення, аналізує та вивчає у разі необхідності проведення екологічної експертизи; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету та фінансів пропозиції з питань фінансування програм що належать до віданя комісії;
 • попередньо розглядає питання щодо розміщення на території району підприємств, установ, організацій, які можуть становити небезпеку для навколишнього природного середовища;
 • розглядає з урахуванням екологічних вимог проекти планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
 • розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, а також бере участь у підготовці регіональних та загальнодержавних програм охорони довкілля;
 • розробляє концепції з природоохоронних питань;
 • вносить на розгляд ради пропозиції з питань поліпшення використання природних ресурсів та екологічних питань, готує доповіді та співдоповіді на сесії районної ради; розробляє проекти рішень з цих питань;
 • розглядає і погоджує перелік природоохоронних заходів, які пропонується здійснити за рахунок коштів районного та обласного природоохоронного фонду;
 • здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;
 • вживає заходи щодо захисту природних ресурсів;
 • вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.12. Постійна комісія з питань соціального захисту:

 • вивчає і вносить пропозиції до програм зайнятості населення, соціально-економічного розвитку району в частині охорони праці, забезпечення гарантій і соціального захисту інвалідів, ветеранів та соціально незахищених категорій громадян;
 • аналізує хід виконання районних цільових програм, бере участь в їх реалізації, подає пропозиції при розробці нових програм в галузі забезпечення соціального захисту населення;
 • вивчає проект районного бюджету, програми соціально-економічного розвитку району і вносить свої пропозиції в частині питань, пов’язаних із соціальним захистом населення;
 • розглядає питання по залученню додаткових коштів для реалізації соціальної політики і підвищення гарантій соціального захисту населення;
 • вивчає та аналізує хід забезпечення передбачених законодавством заходів щодо надання необхідної допомоги та поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома;
 • розглядає і готує висновки щодо забезпечення згідно з чинним законодавством громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , відповідних гарантій та соціального захисту;
 • спільно з відповідними установами та органами вивчає і розробляє рекомендації щодо поліпшення обслуговування ветеранів Великої Вітчизняної війни, інвалідів різних категорій, малозабезпечених громадян, розвитку мережі закладів соціального забезпечення;
 • вивчає питання бронювання робочих місць на підприємствах , установах та організаціях всіх форм власності для соціально незахищених категорій громадян;
 • здійснює контроль за виконанням законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту населення, малозабезпечених категорій громадян, в тому числі ветеранів, інвалідів; з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • заслуховує керівників установ соціального захисту населення з питань, що стосуються їх компетенції; готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає із співдоповідями на сесіях ради;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.13. Постійна комісія з питань молоді і спорту:

 • здійснює контроль за виконанням законів України, нормативних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань розвитку молодіжної політики, фізкультури та спорту;
 • заслуховує керівників установ фізичної культури і спорту, у справах сім’ї і молоді з питань, що стосуються їх компетенції; готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає із співдоповідями на сесіях ради;
 • розглядає програми соціально-економічного розвитку району, інші цільові регіональні програми з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту, проект районного бюджету в розрізі віднесених до компетенції комісії питань, вносить відповідні зміни та доповнення до проектів; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету та фінансів пропозиції з питань фінансування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;
 • розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради з питань молоді та спорту;
 • аналізує стан справ у галузі;
 • проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями чи управліннями районної державної адміністрації з питань розвитку відповідної галузі;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.14. Постійна комісія з питань ЗМІ, Регламенту, депутатської діяльності та етики:

 • обговорює та вносить пропозиції районній раді щодо заснування засобів масової інформації районної ради, призначення та звільнення їх керівників, введення до складу редколегій та засновників депутатів районної ради;
 • працює в тісному контакті із засобами масової інформації, сприяє їх об’єктивній роботі;
 • вносить пропозиції щодо забезпечення гласності діяльності районної ради, підтримки престижу районної ради шляхом повного та своєчасного інформування населення про роботу районної ради через засоби масової інформації;
 • розробляє рекомендації і проекти рішень ради, які забезпечують прямий інформаційний зв’язок ради та населення;
 • готує рекомендації з питань депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, роботи депутата у раді, виконання депутатами рішень ради та її органів;
 • за дорученням голови ради робить висновки з питань охорони трудових та інших прав депутатів районної ради відповідно до законодавства про статус депутатів місцевих рад;
 • попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради відповідно до чинного законодавства, готує та вносить раді відповідні висновки;
 • розробляє проект Регламенту роботи районної ради, пропозиції, доповнення та зміни до нього і вносить їх на розгляд районної ради, здійснює контроль за дотриманням Регламенту;
 • узагальнює і подає пропозиції щодо вдосконалення Регламенту районної ради, доцільності внесення змін та доповнень;
 • здійснює контроль за виконанням рішень ради, її президії з питань, що належать до відання комісії;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.15. Постійна комісія з питань надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку:

 • вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
 • здійснює контроль за організацією ліквідації наслідків стихійних лих на території району, транспортного обслуговування населення та обслуговування підприємствами, установами та організаціями зв’язку, телебачення й радіомовлення;
 • вивчає і готує питання про стан та розвиток відповідних галузей економіки району, бере участь у підготовці звітів про виконання прийнятих програм, рішень районної ради, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях районної ради;
 • аналізує хід виконання цільових програм з питань ліквідації наслідків стихій на території району, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку;
 • розглядає стан справ у зазначених галузях, готує висновки та необхідні матеріали на сесію, засідання президії районної ради;
 • заслуховує посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності з питань, що належать до компетенції ради. Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються комісією в порядку виконання нею своїх повноважень;
 • отримує від керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності необхідні матеріали, документацію та інформацію для вивчення, узагальнення і представлення районній раді;
 • вивчає і враховує у своїй діяльності громадську думку, розглядає звернення підприємств, громадян з урахуванням вимог чинного законодавства;
 • здійснює контроль й аналізує законність та ефективність використання бюджетних коштів загального і спеціального фондів, що спрямовуються на відповідні галузі;
 • розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.16. Постійна комісія з питань раціонального лісокористування:

 • вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб з питань раціонального лісокористування, подає за результатами перевірки рекомендації на їх керівників, в необхідних випадках – на розгляд ради;
 • проводить перевірки заяв та звернень стосовно лісокористування, організовує вивчення питань з охорони навколишнього природного середовища;
 • розглядає проекти місцевих програм, що стосуються ведення лісового господарства;
 • подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів по охороні рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів дерев, тварин і рослин;
 • здійснює контроль за додержанням законодавства у відповідній галузі;
 • подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів для відновлення лісових ресурсів;
 • вживає заходи щодо захисту лісових ресурсів на території району;
 • вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про раціональне лісокористування підприємствами, установами, організаціями і громадянами;
 • розглядає заяви і звернення громадян з питань, що входять до компетенції комісії;
 • вирішує інші питання, які віднесені до відання комісії;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *