Порядок створення та реєстрації громадської організації

Відповідні рекомендації щодо створення та реєстрації громадського об’єднання (організації) розроблені на основі чинного законодавства,  на допомогу жителям територіальних громад Косівщини, які хочуть приймати активну участь у вирішенні проблем місцевого самоврядування, бути рушійною силою процесів децентралізації та реформ галузі, спрямованих на підвищення самостійності й ефективності місцевих влад; готові шукати нові, найбільш ефективні, шляхи та форми співпраці як всередині своїх територіальних громад, так і за їх межами, залучати міжнародну фінансово-технічну допомогу.

Поняття «громадське об’єднання», його форми

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання», громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

Організаційно-правова форма

Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою може утворюватися як громадська організація або громадська спілка.

Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Засновники громадського об’єднання

Відповідно до ст.7 Закону України «Про громадські об’єднання», засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.

Засновниками громадської спілки можуть бути тільки юридичні особи приватного права. Відповідно до Цивільного кодексу України, юридичною особою приватного права є юридична особа, засновниками якої є фізичні особи або інші юридичні особи приватного права, а не органи державної влади чи місцевого самоврядування.

Юридичною особою приватного права є також громадська організація зі статусом юридичної особи. Не є юридичними особами приватного права юридичні особи, створені розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення.

Засновниками громадської спілки не можуть бути:

 • юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа;
 • юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Кількість засновників громадського об’єднання не може бути меншою, ніж дві особи.

Статус

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

Громадська організація зі статусом юридичної особи

Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Відповідно до Цивільного кодексу України, юридична особа – це організація, що має відокремлене майно, може від свого імені здобувати майнові й особисті немайнові права та обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Таким чином, громадське об’єднання зі статусом юридичної особи набуває всіх ознак, характерних для будь-якої юридичної особи.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання», громадське об’єднання зі статусом юридичної особи на відміну від громадського об’єднання без такого статусу може:

 • створювати відокремлені підрозділи;
 • здійснювати підприємницьку діяльність;
 • бути учасником цивільно-правових відносин;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики;
 • засновувати засоби масової інформації тощо.

Окрім того, на громадське об’єднання зі статусом юридичної особи покладено обов’язок ведення фінансової документації та звітування до відповідних контролюючих органів державної влади.

Громадська організація без статусу юридичної особи

Громадське об’єднання без статусу юридичної особи може повноцінно виконувати своє головне завдання – представляти і захищати інтереси своїх членів та інших людей.

Таке об’єднання може подавати петиції і скарги, організовувати мітинги і брати участь у роботі громадських рад. При цьому не потрібно звітувати до Державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів, подавати державному реєстратору інформацію, що підтверджує відомості про організацію.

Обмеження, які встановлені у законодавстві для діяльності громадських об’єднань

Утворення і діяльність громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняються. Окрім того, громадські об’єднання не можуть мати воєнізованих формувань.

Реєстр громадських об’єднань

Відповідно до п. 2 Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1212 від 19.12.2012 року, Реєстр громадських об’єднань (надалі – Реєстр) – це єдина електронна база даних, яка створюється та ведеться з метою обліку громадських об’єднань та забезпечення доступу до інформації про громадські об’єднання.

Відповідно до п. 8 згаданого вище Порядку, у Реєстрі має міститися інформація про повні найменування усіх громадських об’єднань, дати їх створення та припинення діяльності, відомості про засновників, про місцезнаходження, відокремлені підрозділи, зареєстровану символіку, позначки про здійснення підприємницької діяльності, номери та дати видачі свідоцтв про реєстрацію тощо.

Відповідно до п. 11 даного Порядку, кожна фізична або юридична особа має право на вільний та безоплатний доступ до основних відомостей Реєстру.

Найменування громадського об’єднання

Ключовою відмінністю громадського об’єднання є його найменування, яке зазначається у його статутних документах та відображається у Реєстрі громадських об’єднань.
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про громадські об’єднання», найменування громадського об’єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення і має бути надане українською мовою. Громадське об’єднання може додатково викласти свою власну назву іноземною мовою або мовою національної меншини. Окрім повного найменування, громадське об’єднання може передбачити одне чи кілька скорочених найменувань, зазначивши їх у статуті.

Детальні вимоги щодо найменування громадських об’єднань встановлює Закон України «Про об’єднання громадян». В даному Законі визначено, що найменування громадського об’єднання складається з 2-х частин: загальної і власної назв. У загальній назві вказується організаційно-правова форма («громадська спілка» чи «громадська організація»). У власній частині – безпосередньо назва.

Окрім того, в Законі чітко визначені обмеження щодо найменування громадського об’єднання:

 1. Власна назва громадського об’єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань;
 2. Власна назва громадського об’єднання не може містити слова державний, комунальний та похідні від них.
 3. Власна назва навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об’єднання може використовуватися лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації.
 4. Забороняється використання у власній назві громадського об’єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Окрім того, власна назва громадського об’єднання не може містити:

 • найменування органу влади (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);
 • власну назву громадського об’єднання, діяльність якого заборонена у судовому порядку (протягом 3 років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);
 • інші позначення, використання яких обмежене законом.

Втім, відповідно до п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про громадські об’єднання», громадські організації, зареєстровані до 1 січня 2013 року, у назвах яких є вищезазначені слова, не зобов’язані змінювати своє найменування.

Порядок створення громадського об’єднання

Утворення громадського об’єднання відбувається на установчих зборах, під час яких засновники висловлюють своє бажання створити громадське об’єднання, визначають назву, мету та завдання діяльності, а також організаційно-правову форму. Така діяльність оформлюється протоколом, який відповідно до ст. 9 Закону України «Про громадські об’єднання», має містити відомості про:

 1. дату та місце проведення установчих зборів;
 2. осіб, які брали участь в установчих зборах (відповідно до частини одинадцятої цієї статті);
 3. рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;
 4. рішення про визначення найменування та за наявності – скороченого найменування громадського об’єднання;
 5. рішення про затвердження статуту громадського об’єднання;
 6. рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об’єднання відповідно до затвердженого статуту;
 7. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об’єднання без додаткового уповноваження (далі – особа, уповноважена представляти громадське об’єднання), – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об’єднання;
 8. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Невід’ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об’єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов’язково зазначаються відомості:

 1. щодо фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
 2. щодо юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

Офіційне визнання (легалізація) громадського об’єднання

Легалізація (офіційне визнання) громадських об’єднань здійснюється шляхом їхньої реєстрації або повідомлення про заснування.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про громадські об’єднання», реєстрація громадського об’єднання здійснюється органами виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження з питань реєстрації громадських об’єднань, за місцезнаходженням громадського об’єднання. Такими структурами є реєстраційні служби міських, районних і районних у містах управлінь юстиції.

Після проведення установчих зборів у керівника або відповідальної за реєстрацію громадського об’єднання особи є 60 днів, щоб подати необхідні документи для реєстрації до уповноваженого органу з питань реєстрації.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про громадські об’єднання», реєстрація громадського об’єднання здійснюється безоплатно за принципом «єдиного реєстраційного вікна». Працівник управління юстиції здійснює правову експертизу статуту громадського об’єднання та інших установчих документів. У разі відсутності зауважень він ухвалює рішення про реєстрацію громадського об’єднання, заповнює необхідні електронні реєстраційні форми і надсилає їх відповідному державному реєстратору. Державний реєстратор реєструє громадське об’єднання як юридичну особу, вносить відомості до Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб – підприємців та ставить на облік в органах державної податкової служби, статистики, Пенсійному фонді України.

Після подання документів до уповноваженого органу з питань реєстрації, останній протягом 7 робочих днів приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації громадської організації, про направлення документів на доопрацювання чи про залишення документів без розгляду по суті.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧИ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ:

 1. заява за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються:
 2. примірник протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог частин другої, п’ятої, сьомої статті 9 цього Закону;
 3. статут (у двох примірниках);
 4. відомості про керівні органи громадського об’єднання із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку, а також зазначені відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, передбачена частиною шостою статті 9 цього Закону, якщо така особа не була присутня на установчих зборах;
 5. заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Заяву та документи, зазначені в пунктах 4 і 5, підписує керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підпису зазначеної особи на заяві про реєстрацію громадського об’єднання засвідчується нотаріально.

Для реєстрації громадської спілки, крім документів, передбачених частиною третьою цієї статті, подаються документи, які містять відомості щодо структури власності засновників – юридичних осіб та фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб.

У разі якщо засновником (засновниками) громадської спілки є іноземна юридична особа, крім документів, передбачених частиною третьою цієї статті, додатково подається легалізований у встановленому порядку документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження – витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, що відповідає вимогам Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються) до уповноваженого органу з питань реєстрації, мають бути викладені державною мовою.

У разі неподання (ненадсилання) документів для реєстрації громадського об’єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об’єднання не вважається утвореним.

Порядок створення та реєстрації громадської організації: Зразок заяви про реєстрацію, Зразок відомостей про керівні органи, Зразок протоколу про установчі збори 35 KB | .docx | Завантажень: 4600

One Reply to “Порядок створення та реєстрації громадської організації”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *