Розпорядження про заходи щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті районної ради

УКРАЇНА
КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА
78 600, Івано-Франківської обл., м.Косів, майдан Незалежності, 11, т. 2 46 00, т.ф.2 46 30,  2 46 40,
ел.адреса: rada.kosiv@gmail.com

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 19 січня 2015 року                                                                       № 3-р
м.Косів

Про заходи щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті районної ради

Відповідно до  частини 7 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, Постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”, з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті районної ради:
1. З 05.01.2015 року змінити  істотні умови праці Грималюк Любові Дмитрівни, начальника юридичного відділу виконавчого апарату районної ради, та визначити Грималюк Л.Д. уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті районної ради.
2. Затвердити положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті районної ради та ввести його в дію з 05.01.2015 року (згідно додатку 1).
3. Затвердити план заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті районної ради на 2015 рік (згідно додатку 2).
3.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                                             Михайло Шатрук

 

Додаток №1
до розпорядження голови районної ради
від 05.01.2015 №2-р

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

1.  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у районній раді (далі – уповноважена особа)  визначається розпорядженням голови районної ради.
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про засади запобігання і протидії корупції”.
3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, іншими нормативно-правовими актами.
Уповноважена особа у своїй діяльності підзвітна голові районної ради.
4. Основними завданнями уповноваженого підрозділу є:
1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
3) участь в інформаційному  забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;
4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів;
6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
7) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.
5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:
1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;
2) надає іншим структурним підрозділам виконавчого апарату районної ради їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових  осіб районної ради, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;
4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів;
5) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами виконавчого апарату районної ради, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову районної ради, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;
6) веде облік працівників районної ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
7) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
8) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників виконавчого апарату районної ради до вчинення корупційних правопорушень.
6. Втручання у діяльність уповноваженої  особи під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.
7. Уповноважена особа має право:
1) отримувати від структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;2) отримувати від працівників районної ради усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);
3) ініціювати перед головою районної ради питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.
8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в районній раді з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.
Уповноважена особа під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і території районної ради, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).
9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:
1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються районною радою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;
2) внутрішнього аудиту районної ради в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.
10. Голова районної ради сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради                Роксолана Барчук

Додаток №2
до розпорядження голови районної ради
від 05.01.2015 №2-р

ПЛАН
заходів щодо запобігання і протидії корупції в виконавчому апараті на 2015 рік

№ п\п Найменування заходу Термін виконання Виконавець
1. Проведення роз’яснювальної роботи із запобігання, ви­явлення і протидії корупції, спрямованої на забезпечення на­лежного знання та розуміння працівниками виконавчого апарату районної ради , депутатами районної ради положень антикорупційного законодавства Щоквартально Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2. Надання консультацій з питань дотри­мання вимог антикорупційного законодавства у разі   виникнення конкретних ситуацій у посадових осіб виконавчого апарату, депутатів районної ради За потребою Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3. Попередження осіб, які претендують на зайняття посад працівників виконавчого апарату районної ради про спеціальні обмеження щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження, встановлені законодавством України «Про службу в органах місцевого самоврядування», та положеннями антикорупційного законодавства.

 

За потребою Начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради
4. Ознайомлення працівників виконавчого апарату районної ради з Етичним кодексом Косівської районної ради з метою забезпечення доброчесної поведінки посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

 

В день призначення особи на посаду у виконавчий апарат районної ради Начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради
5 Забезпечення направлення на підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату районної ради, депутатів районної ради для вивчення норм та положень антикорупційного законодавства.

 

Постійно Керуючий справами виконавчого апарату районної ради
6. Забезпечення розміщення інформації про роботу районної ради на офіційному веб-сайті районної ради з метою гласності при прийнятті висновків та рекомендацій постійними та тимчасових комісій районної ради, рішень районної ради, недопущення одноосібних рішень з питань, вирішення яких здійснюється шляхом колегіального розгляду

 

Постійно Головний спеціаліст з інформаційного забезпечення, головний спеціаліст по зв»язках з громадськістю,
7. Забезпечення оприлюднення інформації про вжиті заходи щодо протидії корупції Щоквартально Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

8. Висвітлення фактів корупційних діянь, вчинених посадовими особами районної ради, депутатами районної та своєчасне інформування громадськість щодо застосування до правопорушників відповідних заходів з метою прозорості і відкритості у діяльності районної ради За необхідністю Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

9. Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради (відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Указу Президента України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов»язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування») За необхідністю Начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради
10. Забезпечення інформування посадових осіб виконавчого апарату та депутатів районної ради про своєчасне подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов»язання фінансового характеру за 2014 рік.

 

Не пізніше 15 березня 2014 року Начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради
11. Здійснення перевірки фактів своєчасності подання декла­рації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів В терміни, визначені законом Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

12. Відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забезпечення інформування у засобах масової інформації поданих декларацій про майно, доходи, зобов»язання фінансового характеру за 2014 рік головою районної ради та заступниками голови районної ради

 

В термін, визначений Законом Начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради
13. Забезпечення інформування керівників,та посадових осіб виконавчого апарату районної ради та осіб, які протягом 2014 року звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про необхідність подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

 

В день звільнення працівника Начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради
14. У межах повноважень, вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та умов, сприятливих для вчинення корупційних правопорушень, ризиків, сприяння їх усуненню Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

15. З метою забезпечення відкритості і прозорості у роботі з кадрами забезпечувати при заміщенні вакантних посад дотримання процедур конкурсного відбору або   інших процедур, передбачених законодавством. За необхідністю Начальник юридичного відділу
16. Забезпечення розміщення інформації про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад та про результати конкурсного відбору на веб-сайті районної ради та в районному часописі. За необхідністю Начальник юридичного відділу
17. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами виконавчого апарату районної ради забезпеченя інформування

в установленому порядку про такі факти голову районної ради, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції

 

За необхідністю Посадові особи виконавчого апарату районної ради
18. Забезпечення ведення обліку працівників районної ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

 

 

Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

19. Забезпечення надання суб’єктам звернення до виконавчого апарату районної ради своєчасної достовірної, в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», та «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» У разі надходження звернень Начальник загального відділу виконавчого апарату
20. Участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів районної ради, організаційно-розпорядчих документів, листів, договорів та інших документів, що видаються керівництвом районної ради, з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень

 

 

За необхідністю Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

21. Брати участь у проведенні внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства За необхідністю Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

22. Забезпечення дотримання вимог законодавства про необхідність звільнення осіб, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». За необхідністю Начальник юридичного відділу
23. Проведення аналізу скарг та звернень громадян, що надходять до районної ради, в яких вбачається порушення посадовими особами існуючого антикорупційного законодавства. Отриманні результати розглядати на нарадах із відповідними висновками та рекомендаціями Постійно Начальник загального відділу виконавчого апарату

Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради                Роксолана Барчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *