Етичний кодекс районної ради

Затверджено
розпорядженням
голови районної ради
від 31.05.2006 р.
№91-р

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Етичний кодекс районної ради – це  узагальнення стандартів поведінки та доброчесності посадових осіб місцевого самоврядування, які грунтуються на Конституції України та визначених законами України принципах служби в органах місцевого самоврядування, й спрямовані на створення умов для підвищення авторитету органу місцевого самоврядування та зміцнення репутації посадових осіб, а також інформування громадян про поведінку, яку вони мають очікувати від посадових осіб.

І. Загальні положення

Працівники Косівської районної ради (надалі: посадові особи місцевого самоврядування) повинні керуватися у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про боротьбу з корупцією», рішеннями та розпорядженнями районної ради, прийняті у межах її повноважень, а також – принципами демократизму, гуманізму і  соціальної  справедливості;  верховенства  права,  що забезпечує   пріоритет   прав   і  свобод  людини  і  громадянина; професіоналізму,  ініціативності,  чесності,  відданості справі; персональної відповідальності за виконання посадових повноважень і дотримання службової дисципліни; політичної   неупередженості; відкритості, гласності та контрольованості; дбати про позитивний імідж та авторитет органу місцевого самоврядування.
Поведінка працівників Косівської районної ради має відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства та громадян до органів місцевого самоврядування та державної служби, сприяти  реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією і законами України.

ІІ. Посадова особа місцевого самоврядування повинна:

•    діяти лише на підставі,  в межах повноважень та у спосіб,  які передбачені Конституцією та законами  України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, рішеннями та розпорядженнями районної ради, прийнятими у межах їхньої компетенції, на засадах чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості;
•    дбати про позитивний імідж та авторитет органів місцевого самоврядування, державної  влади  і державної служби в цілому;
•    дорожити своїм ім’ям та статусом;
•    декларувати свої доходи та доходи своєї сім’ї в порядку та у строки,  визначені законодавством України;
•    утримуватися  від виконання іншої дозволеної законом роботи,  якщо вона заважає їй належним  чином  виконувати свої повноваження або якій вона повинна приділяти увагу протягом свого робочого часу;
•    усвідомлювати значення функцій, які виконує орган місцевого самоврядування, підтримувати конструктивне, творче й практичне відношення до роботи;
•    при прийнятті будь-яких рішень та при виконанні вказівок, розпоряджень чи рішень керівництва районної ради у невизначених ситуаціях, які потребують власної ініціативи, повинна дотримуватись захисту прав і свобод громадян, по відношенні до яких приймаються рішення;
•    своєчасно і точно виконувати рішення та розпорядження районної ради, розпорядження і вказівки своїх керівників в межах чинного законодавства;
•     сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;
•    виконувати свої посадові обов’язки добросовісно, чесно, неупереджено, на високому професійному рівні з метою забезпечення ефективної роботи районної ради;
•    не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, політичних партій, організацій та установ;
•    шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників,  дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби в органі місцевого самоврядування, його репутації;
•    з належною повагою ставитися до прав, обов’язків та законних інтересів громадян,  їх об’єднань, а також юридичних осіб,
•    не  проявляти свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог,  не допускати проявів бюрократизму, нестриманості у висловлюваннях;
•    вміло використовувати основні принципи спілкування в своїй діяльності – толерантність, відкритість, повагу, турботу, пластичність;
•    будувати свої відносини з громадянами та в колективі виходячи з принципу, що людина є найвищою соціальною цінністю нашого суспільства;
•    не допускати будь-яких дій чи вчинків,  які можуть дискредитувати  орган місцевого самоврядування або псувати репутацію його посадових осіб;
•    забезпечувати,  щоб матеріальні та  фінансові  ресурси,  які  їй доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;
•    постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади,
•    підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний  рівень  за  освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;
•    суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством та Законами України  “Про  службу в органах місцевого самоврядування”  та  “Про боротьбу з корупцією”,  уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрінь  в корупції;
•    вчасно заявляти про наявність чи відсутність у неї конфлікту інтересів; (Конфлікт інтересів випливає із ситуації, коли посадова особа має  приватний інтерес, тобто переваги для неї або її родини, близьких родичів, друзів чи осіб та організацій, з якими вона має або мала спільні ділові, політичні чи інші інтереси, що впливає або може впливати на неупереджене та об’єктивне виконання службових обов’язків);
•    приймати міри для упередження та врегулювання конфлікту інтересів;
•    своєю поведінкою демонструвати та утверджувати імідж особи, що не терпить будь-яких проявів корупції, відхиляє пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовує службу і приватне життя,  при найменших ознаках корумпованої поведінки інформує свого керівника;
•    проявляти терпимість та повагу до звичаїв і традицій громадян, враховуючи культурні та інші особливості різних етнічних, соціальних, релігійних груп та конфесій, сприяти міжнаціональній та міжконфесійній злагоді;
•    зберігати політичну нейтральність, що виключає можливість впливу на службову діяльність рішень політичних партій та громадських об’єднань;
•    утримуватись від публічних проявів свого ставлення до діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, їх керівників, якщо це не входить в її службові обов’язки;
•    повністю усвідомлючи відповідальність за право доступу та використання службової інформації, дотримуватись необхідної конфіденційності, відповідно використовувати всю інформацію та документи, отримані при виконанні службових обов’зків;
•    ретельно виконувати свої  громадянські обов’язки, у тому числі фінансові зобов’язання, в  порядку і розмірах, установлених законом;
•    знати своїх колег по службі особисто та їх посадові обов’язки;
•    знати та дотримуватись в своїй діяльності основних правил ділового етикету;
•    має право на приватне життя і повинна поважати приватне життя  інших посадових осіб, зберігати з цих питань конфіденційність інформації, якщо інше не встановлено законами України.

ІІІ. Посадова особа місцевого самоврядування не має права:

•    бути організатором або брати участь у страйках чи вчиняти інші дії, що перешкоджають  нормальному функціонуванню органів місцевого самоврядування чи державної влади;
•    сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним чи юридичним особам у провадженні ними підприємницької діяльності,  а також в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг з  метою одержання для себе, своїх родичів або інших осіб матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;
•    займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах органу, в якому працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);
•    входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу  правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств, організацій, спілок, об’єднань, що провадять підприємницьку діяльність;
•    відмовляти фізичним і юридичним особам в інформації, надання якої  передбачено правовими актами, навмисне затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію;
•    відмовляти у видачі або затримувати підготовку та видачу фізичним або юридичним особам передбачених законодавством довідок, посвідчень, рішень, інших документів;
•    вимагати чи приймати від фізичних і юридичних осіб подарунки, послуги чи будь-які інші переваги, які є чи можуть виглядати як винагорода за рішення чи дії, які належать до його службових обов’язків;
•    неправомірно втручатися, використовуючи своє службове становище, у діяльність інших органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;
•    надавати незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень.

ІV. Відповідальність за недотримання вимог Етичного кодексу Косівської районної ради

Порушення цих правил посадовими особами місцевого самоврядування є підставою для застосування до них дисциплінарних стягнень, передбачених Кодексом законів про працю України, а також Законами України “Про  службу в органах місцевого самоврядування” та “Про боротьбу з корупцією”.

Посадові особи, які здійснюють керівництво іншими посадовими особами або контролюють їх роботу, зобов’язані вживати заходів щодо  дотримання ними Етичного кодексу відповідно до законодавства та в межах повноважень. Такі посадові особи повинні самі, або пропонувати керівнику вищого рівня, застосовувати відповідні дисциплінарні заходи щодо будь-яких порушень положень даного Кодексу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *