Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2010 рік

УКРАЇНА
Косівська районна рада
шосте демократичне скликання
четверта сесія

РІШЕННЯ

Від 08 квітня 2011 року                                                                                      № 65-4/2011

Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2010 рік

Робота  райдержадміністрації, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування про-тягом 2010 року була спрямована на забезпечення виконання пріоритетних і першочергових завдань, визначених програмою соціально-економічного та культурного розвитку району на 2010 рік,  а також заходів щодо забезпечення виконання в районі основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на 2010 рік. Результати економічного розвитку ра-йону у поточному році свідчать про досягнення певних позитивних результатів в окремих сфе-рах діяльності.

В промисловості району зайнято  61 підприємство. Підприємствами Косівського району за 2010р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 40,7 млн.грн. (115,5 % до 2009р.).
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення району склав 460,6 грн. (за 2009р. – 398,2 грн.).

За січень–вересень 2010 р. усіма категоріями господарств району (за розрахунками) реалі-зовано на забій 3,0 тис.т худоби та птиці (в живій вазі), що на 2,5% більше, ніж за відповідний період 2009р., вироблено 25,8 тис.т молока (на 3,5% менше) та отримано 8,6 млн.шт. яєць (на рівні січня–вересня 2009р.).

Обсяги експорту та імпорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Косiвського району за 9 місяців 2010 р. склали, відповідно, 541,2 і 216,3 тис.дол.США. У порі-внянні з аналогічним періодом минулого року обсяги експорту зросли в 1,8 раза, а імпорту – зменшились у 2,4 раза.

У районі діє 28 регулярних внутрішньорайонних автобусних маршрутів.  Головним переві-зником являється ВАТ «Скіф-Авто».  Всі сільські населені пункти району забезпечені регуляр-ним автобусним сполученням. У 2010 році перевезено 50,1 тис.т вантажів, що у півтора раза більше, ніж за 2009 рік. Послугами автомобільного транспорту підприємств та фізичних осіб-підприємців у 2010 році скористалося 3,6 млн. пасажирів, що на 11,6% більше, ніж за попере-дній рік.

Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової мережі підприємств, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями, за січень–листопад 2010  року становив 496,4 млн.грн., що на 9,5% більше обся-гу відповідного періоду 2009 року.

На  ринку  послуг  району  у  2010  році  працювало  30 підприємств, основним  видом  діяль-ності яких є  надання  послуг.  Обсяг  реалізованих ними послуг  (включаючи ПДВ)  для всіх  споживачів  склав 13,9 млн.грн., що у порівнянних цінах на 25,0% менше, ніж у 2009 році.
Станом  на на 01.01.2011 року (по даних державного реєстратора) в районі зареєстровано 5154 СПД – фізичних осіб (4952 осіб станом на 01.01.2010 р.)  і 720 (715 станом на 01.01.2010 р.) юридичних осіб.  В районі діє Програма підтримки малого підприємництва, на виконання за-ходів якої в 2010 році використано 20 тис. грн..

Влітку 2010 року 6514 дітей Косівського району оздоровлено у 74 дитячих закладах оздоров-лення та відпочинку, відкритих на території району та шести міст і районів області. Порівняно з попереднім роком кількість оздоровлених дітей зменшилась на 10,4%.

На території району розташовано 7 баз відпочинку та приватних пансіонатів, 4 санаторії, 1 ди-тячий відпочинковий заклад, 4 готелі, 52 садиби зеленого туризму. За 9 місяців. 2010 р.  Косів-щину відвідало біля 5,0 тис. осіб, оздоровилось біля 9,7 тис. осіб, надано послуг на суму біля 3 млн. грн..

За січень–вересень 2010р. у розвиток економіки району вкладено 150,6 млн.грн. капітальних інвестицій, з них інвестиції в основний капітал склали 96,3%. Порівняно з відповідним пері-одом попереднього року обсяг капіталовкладень зріс у 1,5 раза.

У січні–вересні 2010р введено в експлуатацію 110 індивідуальних будинків загальною площею 18,1 тис.м2.

Протягом 10 міс. 2010 р. на території району введено у дію 45,69 км трубопроводів  для транс-портування газу ( с. Шешори – 3,98км, с. Цуцулин – 5,8 км., с. Прокурава – 16,25 км, Криво-броди – Корости – Трач – 5,85км, Трач-Цуцулин – 13,81 км.).  Із об’єктів соціальної сфери на території району введено у дію стоматкабінет (м. Косів), 3 магазини (м. Косів), кафе (м. Косів), гаражі (м. Косів).

Станом на 1 січня 2011р. в економіку Косівського району інвесторами вкладено 90,1 тис.дол.США прямих іноземних інвестицій, з них у 2010р. у формі грошових внесків – 70,7 тис.дол.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника  (попередні дані)  за  2010 р. становила 1715,0 грн.  грн..   Станом на 01.01.2011 р. заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах становила 171,0 тис. грн.(РП «Райаг-роліс»), і з початку року зменшилася  на 3,1 тис. грн..

Кількість безробітних на обліку в районному центрі зайнятості  станом на 01.01.2011 – 954 осіб, що на 54 особи більше ніж станом на 01.01.2010 р..  Рівень безробіття  на 01.01.2011р.-1,86 %.

Забезпечено своєчасну виплату пенсій в районі. Середній розмір пенсії  по районі на 01.01.2011 р. становив 953,94 грн., що на 16,2 % більше ніж станом на 01.01.2010р.  Заборгованість плат-ників всіх форм власності до бюджету Пенсійного Фонду на 01.01.2011 року становила 265,9 тис. грн. ( на 106,7 тис. грн.. більше ніж станом на 01.01.2010р).
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на початок січня 2011 року становила 1,9 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі види послуг склав 1,1 місяця.

З врахуванням вищезазначеного, районна рада

вирішила:

1. Звіт районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2010 рік взяти до уваги.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з пи-тань соціально-економічного розвитку та інвестицій (Р. Присяжний).

Голова районної ради                                                                         Андрій Клуб

Підсумки виконання Програми соціально-економічного
та культурного розвитку Косівського району за 2010 рік

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення на 1 січня 2010 року становила 88,2 тис. осіб., в тому чи-слі міського -14,6 тис. осіб., сільського – 73,6 тис. осіб. Упродовж 2010 року в районі зареєст-ровано 1151 народжених (1204 осіб за 2009 р.) та 1212 померлих (1291осіб  за 2009 рік). Се-ред померлих – 15  дітей віком до одного року. За 2010 рік чисельність населення району зменшилася на 47 осіб  (за рахунок природного скорочення зменшилась на 61 особу, водно-час  мав місце міграційний приріст в кількості 14 осіб).

Промисловість

В промисловості району зайнято  61 підприємство. Підприємствами Косівського району за 2010р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 40,7 млн.грн. (115,5 % до 2009р.). Серед реалізованої продукції переробної промисловості 59,4% становила сировинна продукція, 40,5% – товари широкого використання, 0,1% – інвестиційна продукція.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення району склав 460,6 грн. (за 2009р. – 398,2 грн.).

Сільське господарство

Косівський район, як один з гірських районів області має незначні площі сільськогосподарсь-ких угідь – 39,6 тис. га. або 44,0 відс. загальної його території, з яких близько 30,0 відс. припа-дає на орні землі, 63,3 відс.  на пасовища та сінокоси, 7.8 відс. – на багаторічні насадження. Виробництвом сільськогосподарської продукції в основному займаються в індивідуальних гос-подарствах населення, а також 21 фермерське господарство, в тому числі 3 оперативно – зві-туючих сільськогосподарських підприємства.

За січень–вересень 2010 р. усіма категоріями господарств району (за розрахунками) реалізова-но на забій 3,0 тис.т худоби та птиці (в живій вазі), що на 2,5% більше, ніж за відповідний пері-од 2009р., вироблено 25,8 тис.т молока (на 3,5% менше) та отримано 8,6 млн.шт. яєць (на рівні січня–вересня 2009р.). Питома вага району в загальнообласних обсягах виробництва м’яса склала  4,8%,  молока – 7,1%, яєць – 1,6%. Сільськогосподарськими підприємствами за цей пе-ріод збільшено обсяги реалізації худоби та птиці на забій (у живій вазі) у 1,5 раза, виробництво молока зменшено на 22,7%. Їх частка по району у виробництві м’яса зросла із 0,8% у січні–вересні 2009р. до 1,2% у п.р., молока – знизилась з 0,9% до 0,7%. Господарствами населення збільшено виробництво м’яса на 2,1%, виробництво молока зменшено на 3,3%, виробництво яєць залишилось на рівні січня–вересня 2009р.

Лісове господарство

Лісогосподарськими підприємствами району, які мають в постійному користуванні землі лісо-вого фонду, у січні–вересні п.р. вироблено продукції, робіт та послуг лісового господарства на суму 2,5 млн.грн., що на 20,0% більше, ніж за відповідний період 2009р. Частка продукції лісо-заготівель у загальних обсягах становила 67,7%.
Від усіх видів рубок заготовлено 11,1 тис.м3 ліквідної деревини, що на 1,7% менше, ніж за сі-чень–вересень 2009р., у т.ч. від рубок головного користування – 1,6 тис.м3 (на 45,8% більше).

У загальних обсягах ліквідної деревини, заготовленої лісогосподарськими підприємствами, на лісоматеріали круглі припадає 38,9% (4,3 тис.м3), дров’яну деревину для технологічних потреб – 33,3% (3,7 тис.м3), дрова для опалення – 27,8% (3,1 тис.м3).

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги експорту та імпорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Косiвського району за 9 місяців 2010 р. склали, відповідно, 541,2 і 216,3 тис.дол.США. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги експорту зросли в 1,8 раза, а імпорту – зменши-лись у 2,4 раза. Сальдо зовнішньої торгівлі змінилося з від’ємного на позитивне і склало 324,9 тис.дол.США. Питома вага обсягів експорту району у загальнообласних склала 0,2%, імпорту – 0,1%  (за 9 місяців 2009р. – відповідно 0,1% і 0,3%).

Партнерами в зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 16 країн  світу. Найбільші об-сяги експортних відвантажень з району були направлені  до Молдови та Італії. Основу товар-ної структури експорту складала деревина і вироби з деревини. Провідну позицію серед дже-рел імпортних надходжень посідали країни Європи, серед них Нідерланди, Польща, Данія і Франція. Крім того, вагомими були і поставки з Китаю. Майже три чверті обсягів імпорту за-ймали наземні транспортні  засоби,  крім  залізничних.

Виконання бюджету

Власних доходів загального фонду місцевих бюджетів району за 2010 рік надійшло в сумі 26815,5 тис.грн.; що складає 103,0 відс. або (+789,4 тис.грн.), до планового завдання, в т.ч. по бюджетах:
–    до районного бюджету  надійшло 14465,6 тис.грн., що складає 101,8 відс. (або +252,7 тис.грн.);
–    до бюджету м. Косова надійшло 4629,0 тис.грн., що складає 106,0 відс. , (або + 263,5 тис.грн.);
–    до бюджетів селищ надійшло 1302,8 тис.грн, що складає 104,6 відс., (або   + 56,8 тис.грн.);
до бюджетів сіл надійшло 6418,0  тис.грн, що складає 103,5 відс., (або + 216,4 тис.грн.).

До спеціального фонду надійшло 8390,0 тис.грн, що складає 217,3 % до  планового за-вдання.  Приріст надходжень загального та спеціального фондів місцевого бюджету до мину-лого року складає 7,1 відс. (або +2336,0 тис. грн..). Податковий борг з обов’язкових платежів (крім підприємств, що оголошені банкрутами) більший у порівнянні до початку року на 716,3 тис.грн. і станом на 01.01.2011р.  склав 1991,6 тис.грн.; в т.ч.: до Державного бюджету – 1704,4 тис. грн..; до місцевого бюджету – 287,2 тис.грн., до бюджету району -245,2 тис.грн.

Транспорт, торгівля, сфера послуг

У районі діє 28 регулярних внутрішньорайонних автобусних маршрутів.  Головним перевізни-ком являється ВАТ «Скіф-Авто».  Всі сільські населені пункти району забезпечені регулярним автобусним сполученням. У 2010 році перевезено 50,1 тис.т вантажів, що у півтора раза біль-ше, ніж за 2009 рік, вантажооборот становив 30,2 млн.ткм або у 1,6 раза більше. Усі вантажні перевезення здійснено автомобільним транспортом фізичних осіб-підприємців району. Послу-гами автомобільного транспорту підприємств та фізичних осіб-підприємців у 2010 році скори-сталося 3,6 млн. пасажирів, що на 11,6% більше, ніж за попередній рік, з них послугами транс-порту фізичних осіб-підприємців – 527,0 тис. пасажирів.

Станом на 01.01.2011 р. в районі функціонувало 652 об’єкти роздрібної торгівлі, 141 об’єкт громадського харчування, 60 об’єктів побуту, 8 офіційно зареєстрованих ринків.

Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової мережі підприємств, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями, за січень–листопад 2010  року становив 496,4 млн.грн., що на 9,5% більше обся-гу відповідного періоду 2009 року. За оборотом роздрібної торгівлі в розрахунку на одну особу район займає дев’яте місце серед 19 районів та міст обласного значення.

Для  запобігання безпідставного зростання цін на сільгосппродукти  торгові місця на ринках та в роздрібній торговій мережі для реалізації продуктів харчування, а саме олії, м’яса та м’ясопродуктів, молока та молокопродуктів, яєць, хліба, овочів виділяються товаровиробникам без обмежень. ( на Смоднянському ринку виділено 10 торгових місць, з них: фірмовий кіоск, де реалізовуються яйця (с. Загвіздя), павільон СФГ «Карпати- Р» – реалізація бринзи, вісім місць реалізації м’яса та м’ясопродуктів). З метою недопущення необґрунтованого підняття цін управлінням економіки райдержадміністрації спільно з інспекцією по цінах  в Івано-Франківській області протягом 2010 р. проведено 24  перевірки щодо порядку формування, встановлення та застосування цін на основні споживчі товари; лікарські засоби та дитяче харп-чування;  дотримання мінімальних цін на цукор та алкоголь.  На порушників накладено штра-фні санкції.

На  ринку  послуг  району  у  2010  році  працювало  30 підприємств, основним  видом  діяль-ності яких є  надання  послуг.  Обсяг  реалізованих ними послуг  (включаючи ПДВ)  для всіх  споживачів  склав 13,9 млн.грн., що у порівнянних цінах на 25,0% менше, ніж у 2009 році.

Підприємництво

Станом  на на 01.01.2011 року (по даних державного реєстратора) в районі зареєстровано 5154 СПД – фізичних осіб (4952 осіб станом на 01.01.2010 р.)  і 720 (715 станом на 01.01.2010 р.) юридичних осіб.  В районі діє Програма підтримки малого підприємництва, на виконання заходів якої в 2010 році використано 20 тис. грн… Для створення  сприятливих умов для роз-витку підприємництва, спрощення державної реєстрації, спрощення та прискорення прохо-дження дозвільних процедур в райдержадміністрації працюють реєстраційна палата та дозві-льний центр. Адміністратором дозвільного центру  надано 135 консультацій, прийнято 117 декларацій, видано 94 документи дозвільного характеру. Прийом заяв та громадян прово-диться  в дозвільному центрі щовівторка та щоп’ятниці представниками місцевих дозвільних органів.  Консультації надаються щоденно.         Реєстраційною палатою проведено реєстра-ційних дій стосовно 2039 фізичних та  юридичних осіб. Відбулося  три засідання ради під-приємців при голові райдержадміністрації  на яких розглядалися проблемні питання, які стримують розвиток підприємництва в районі.

Оздоровлення дітей

Влітку 2010 року 6514 дітей Косівського району оздоровлено у 74 дитячих закладах оздоров-лення та відпочинку, відкритих на території району та шести міст і районів області. Порівняно з попереднім роком кількість оздоровлених дітей зменшилась на 10,4%. Як і в попередні роки, значна увага приділялась організованому відпочинку дітей, що потерпіли від наслідків Чорно-бильської катастрофи, їх оздоровлено 9, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання – 102, дітей-інвалідів – 105. Кожна третя оздоровлена дитина (2,5 тис.) – з багатодітних і малозабезпечених сімей.

Туризм

На території району розташовано 7 баз відпочинку та приватних пансіонатів, 4 санаторії, 1 дитячий відпочинковий заклад, 4 готелі, 52 садиби зеленого туризму. За 9 місяців. 2010 р.  Косівщину відвідало біля 5,0 тис. осіб, оздоровилось біля 9,7 тис. осіб, надано послуг на суму біля 3 млн. грн..

Інвестиції, будівництво, введення в експлуатацію

За січень–вересень 2010р. у розвиток економіки району вкладено 150,6 млн.грн. капітальних інвестицій, з них інвестиції в основний капітал склали 96,3%. Порівняно з відповідним пері-одом попереднього року обсяг капіталовкладень зріс у 1,5 раза.
У розрахунку на одну особу освоєно 1,6 тис.грн. інвестицій, що відповідає 6 місцю серед міст та районів області.

Найбільшу частку інвестицій в основний капітал (64,5%) було спрямовано у розвиток промис-лових видів діяльності, обсяги яких порівняно з січнем–вереснем  2009р. зросли у 1,6 раза  і  склали  105,4 млн.грн.

У житлове будівництво інвестовано 47,3 млн.грн. (майже третину загального обсягу), що у 10,5 раза більше у порівнянні з січнем–вереснем 2009р.

Спостерігалося зростання коштів, асигнованих у підприємства, що здійснюють діяльність транспорту і зв’язку, торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, освіту, надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту.

У січні–вересні 2010р введено в експлуатацію 110 індивідуальних будинків загальною площею 18,1 тис.м2, з них у сільській місцевості – 83 на 13,1 тис.м2.  Порівняно з січнем–вереснем 2009р. обсяги введеного житла зросли в 11,2 раза, у тому числі у міських поселеннях – в 11,3 раза, у сільській місцевості – в 11,2 раза.
Середній розмір помешкання склав 155 м2, у сільській місцевості – 157 м2 проти 112м2 та 133 м2, відповідно, по області. В основному, будувалися  чотири- та п’ятикімнатні будинки (55,6% загальної кількості).

Протягом 10 міс. п.р. на території району введено у дію 45,69 км трубопроводів  для транспортування газу ( с. Шешори – 3,98км, с. Цуцулин – 5,8 км., с. Прокурава – 16,25 км, Кривоброди – Корости – Трач – 5,85км, Трач-Цуцулин – 13,81 км.).
Із об’єктів соціальної сфери на території району введено у дію стоматкабінет (м. Косів), 3 мага-зини (м. Косів), кафе (м. Косів), гаражі (м. Косів).

Проведено роботу щодо покращення матеріально технічної бази галузей культури, освіти, охорони здоров’я.  Так, в галузі охорони здоров’я проведено капітальних ремонтів на 122,502 тис. грн., здійснено реконструкцію котельні Яблунівської РЛ – 119,150,0 тис. грн.,  придбано основних засобів на 25,0 тис. грн..

В галузі культури проведено капремонт районного будинку культури (700,0 тис. грн.), за-куплено основних засобів (звукопідсилювальна апаратура,  музичні інструменти, комп’ютерна техніка, автомобіль, книги)  на 288,955 тис. грн..

В галузі освіти придбано основних засобів на 589,866 тис. грн.. Проведено капітальних ремонтів на 5869,067,0 тис. грн..( Рожнівський НВК «Гуцульщина»-446,433 тис. грн., Коба-ківська ЗОШ-513,771 тис. грн., Кутська ЗОШ-378,489 тис. грн., Соколівська ЗОШ- 293,5 тис. грн., яблунівська ЗОШ- 325,302 тис. грн., Косівська  ЗОШ №1 – 277,455 тис. грн., Косівський ЦДТ – 316,902 тис. грн. та ін..).

Косівським УЕГГ замінено 0,550 км. малонадійних газопроводів, проведено капремонт 0,389 км. газопроводів, газифіковано 298 будинків.               Філією  «Косівський райав-тодор» проведено поточний ремонт доріг  місцевого значення на суму 720,816 тис. грн.,  виконано робіт з експлуатаційного утримання доріг державного та місцевого значення на суму 2392,767 тис. грн..

Станом на 1 січня 2011р. в економіку Косівського району інвесторами вкладено 90,1 тис.дол.США прямих іноземних інвестицій, з них у 2010р. у формі грошових внесків – 70,7 тис.дол. Основними інвесторами району виступають нерезиденти з Італії та Німеччини, яки-ми залучено 97,2% іноземного капіталу в районі. Інвестиційно привабливими для іноземних партнерів виявилися підприємства сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг і переробної промисловості.

В районі проводиться низка заходів, які спрямовані на створення сприятливого підпри-ємницького та інвестиційного клімату, розвиток відповідної інфраструктури.  Управлінням еко-номіки райдержадміністрації розроблено інвестиційні пропозиції району в різних галузях економіки (промисловість, сільське господарство, туризм), які розміщені на Веб сторінці райдержадміністрації  та включені в презентаційні матеріали Івано-Франківської області. Створено базу даних про наявність в районі вільних  земельних ділянок та вільних виробни-чих площ, які пропонуються для реалізації інвестиційних проектів, яка постійно поновлюєть-ся.

Стан виплати заробітної плати

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника  (попе-редні дані)  за  2010 р. становила 1715,0 грн.  грн..   Станом на 01.01.2011 р. заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах становила 171,0 тис. грн.(РП «Райагроліс»), і з початку року зменшилася  на 3,1 тис. грн.. На початок 2010 року заборгованість із заробітної плати мали 6 підприємств: РП «Райагроліст», Косів ЖТКО, АТ «Скіф-Авто», ДП «Люча-Рушір», МП «Весна», ДП «Кутський лісгосп».

Зайнятість населення

Кількість безробітних на обліку в районному центрі зайнятості  станом на 01.01.2011 – 954 осіб, що на 54 особи більше ніж станом на 01.01.2010 р..  Рівень безробіття  на 01.01.2011р.-1,86 %. Протягом 2010 р. службою зайнятості працевлаштовано 1912 осіб. З метою часткового вирішення питань зайнятості громадян службою зайнятості організовано проведення оплачу-ваних громадських робіт.  На протязі звітного періоду в них взяло участь 1170осіб. Проводить-ся робота щодо надання громадянам допомоги з професійного навчання і перенавчання, під-вищення кваліфікації у виборі професій, конкурентоздатних на ринку праці. За направленням служби зайнятості пройшли навчання 426осіб за професіями: робітник фермерського господар-ства, продавець, штукатур, бухгалтер, столяр, виробництво художніх виробів  та ін.. За рахунок різних джерел фінансування на підприємствах і організаціях різних форм власності  створено 1773 нових  робочих місць (110,8 % до річного завдання).

Пенсійне забезпечення

Забезпечено своєчасну виплату пенсій в районі. Середній розмір пенсії  по районі на 01.01.2011 р. становив 953,94 грн., що на 16,2 % більше ніж станом на 01.01.2010р.  Заборгова-ність платників всіх форм власності до бюджету Пенсійного Фонду на 01.01.2011 року стано-вила 265,9 тис. грн.
( на 106,7 тис. грн.. більше ніж станом на 01.01.2010р).

Оплата населенням житлово-комунальних послуг

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на початок січня 2011 року становила 1,9 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі види послуг склав 1,1 місяця. У грудні 2010 року мали борг за 3 місяці і більше: утримання будинків і споруд та при-будинкових територій – 48,1% власників особових рахунків, газопостачання – 42,4%, централі-зоване водопостачання та водовідведення – 28,3%, вивезення побутових відходів – 2,1%. Упро-довж грудня 2010 року населенням Косівського району оплачено за житлово-комунальні по-слуги 3,3 млн.грн. (79,3% нарахованих за цей місяць сум).

Інформація підготовлена
управлінням економіки райдержадміністрації

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *