Положення про президію косівської районної ради

Додаток №2
до рішення районної ради
від 16 грудня 2010 року №11-2/2010

Розділ І. Загальні положення

1.1. Президія Косівської районної ради (далі президія ради) утворюється радою на весь строк повноважень і є дорадчим органом ради.

1.2. Повноваження президії районної ради визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування Україні» та цим Положенням.

1.3. Завдання і компетенція президії ради визначаються Законом, Регламентом та рішеннями районної ради.

1.4. Порядок утворення, ліквідації або реорганізації президії районної ради визначаються Законом та Регламентом Косівської районної ради шостого скликання.

1.5. Організація роботи президії районної ради визначається Регламентом та цим Положенням.

Розділ ІІ. Функції і повноваження президії районної ради

2.1. Президія районної ради:

 • узгоджує пропозиції щодо питань, які вносяться на розгляд ради, а також організовує роботу по підготовці сесій районної ради;
 • узгоджує з відповідними постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями проекти документів ради до їх розгляду на пленарних засіданнях;
 • здійснює заходи щодо підготовки та відповідного узгодження планів роботи ради;
 • вживає заходи по організації узгодженої і спільної роботи постійних комісій ради;
 • вносить пропозиції щодо ліквідації та реорганізації постійних комісій, заміни їх керівництва;
 • організовує надання інформаційної, правової, матеріально-технічної допомоги постійним комісіям та іншим органам ради, депутатам.

2.2. Президія районної ради з питань, що належать до її відання, вивчає діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в районі, підприємств та організацій незалежно від форм власності, а також законність та ефективність витрат з районного бюджету. Результати цієї роботи оформляються письмово у вигляді рішень.

2.4. Усі органи державної виконавчої влади в районі, підприємства, установи й організації, їх посадові особи зобов’язані виконувати законні вимоги президії ради щодо надання їй оригіналів необхідних матеріалів та їх копіювання.

2.5. Рекомендації, рішення, висновки президії ради підлягають обов’язковому розгляду органами державної виконавчої влади в районі, органами місцевого самоврядування базового рівня та об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, що розміщені на території району. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено президію ради у встановлений нею термін.

2.6. Президія ради під час здійснення своїх функцій має право запрошувати на свої засідання голову районної державної адміністрації, керівників відділів, управлінь, інших органів державної влади на території району, посадових осіб органів місцевого самоврядування базового рівня, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що знаходяться на території району, представників об’єднань громадян з метою одержання роз’яснень з питань, що відносяться до компетенції президії ради. Запрошені особи зобов’язані прибути на засідання президії та дати роз’яснення щодо питань, які стосуються діяльності того чи іншого підприємства, установи, організації.

2.8. Президія ради має право вносити пропозиції щодо порядку денного сесії районної ради.

2.9. Президія ради має право звертатися з питань, віднесених до її відання до голови районної державної адміністрації, керівників відділів і управлінь, керівників об’єктів комунальної власності району, інших установ та організацій, закладів і підприємств незалежно від форм власності, що знаходяться або здійснюють свою діяльність на території району.

2.10. Для погодження питань, що належать до компетенції президії ради і колегії районної державної адміністрації, можуть проводитись спільні засідання президії ради і колегії районної державної адміністрації.

2.11. За дорученням голови районної ради чи за власною ініціативою президія ради готує висновки щодо окремих пропозицій або запитів депутатів районної ради.

2.12. Президія ради має право вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії звіту районної державної адміністрації про її роботу в цілому або з окремих питань, а також звітів керівників об”єктів, що входять до комунальної власності району, керівників підприємств, установ та організацій району незалежно від форм власності, що знаходяться на території району.

2.13. Президія ради зобов’язана:

 • відповідно до вимог чинного законодавства здійснювати попередній розгляд питань, що вносяться на сесію ради постійними комісіями, виносити свої висновки, рекомендації щодо них;
 • своєчасно виконувати доручення районної ради та її голови.

2.14. Президія має право заслухати посадову особу підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції. Посадові особи зобов’язані прибути на засідання президії та дати роз’яснення щодо питань, які стосуються діяльності того чи іншого підприємства, установи, організації.

Розділ ІІІ. Організація роботи президії ради

3.1. Основною формою президії ради є засідання.

Засідання президії є правомочними, якщо на них присутні більше як половина від затвердженого складу її членів. Засідання президії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням президії проводиться закрите засідання.

3.2. За результатами обговорюваних питань на засіданнях президії ради більшістю голосів присутніх членів президії шляхом голосування приймається:

 • рішення – з питань, що стосуються організації роботи президії ради;
 • рекомендації – щодо розгляду питань сесією районної ради, які вносяться постійними комісіями;
 • висновки – щодо кандидатур, які пропонуються для обрання, призначення чи затвердження районною радою і попередньо розглянуті на засіданнях постійних комісій.

3.3. Голосування здійснюється особисто членами президії ради шляхом підняття руки. В окремих випадках за своїм рішенням президія може проводити поіменне або таємне голосування.

3.4. На кожному засіданні президії ради ведеться протокол, який оформляється виконавчим апаратом районної ради.

В протоколі зазначаються:

 • номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;
 • прізвище головуючого на засіданні, список членів президії, присутніх на засіданні та відсутніх, список запрошених осіб та тих з них, які присутні на засіданні;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених, які виступили під час їх обговорення;
 • назви документів, розглянутих на засіданні президії ради;
 • результати голосування з питань порядку денного;
 • прийняті рішення, рекомендації, висновки;
 • протоколи засідань президії підписує головуючий на засіданні;
 • протоколи засідань президії ради зберігаються у встановленому порядку і за зверненням депутатів районної ради надаються для ознайомлення;
 • протокол засідання президії ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень, рекомендацій чи висновків президії;

3.6. До складу президії ради входять голова ради, його заступники, голови постійних комісій ради, голови депутатських груп та фракцій.

3.7. Засідання президії ради за власною ініціативою або за дорученням районної ради скликає голова президії. Голова президії ради зобов’язаний скликати засідання президії, якщо на цьому наполягає не менше, як третина членів президії.

3.8. Організація роботи президії ради покладається на голову президії, який запрошує, в разі необхідності, для участі в роботі президії керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій району, фахівців; підписує документи, прийняті президією; організовує роботу по виконанню рішень президії ради, інформує її членів про хід їх виконання; доповідає районній раді про роботу президії ради; представляє членів президії у відносинах з органами виконавчої влади і об’єднаннями громадян; дає доручення заступнику голови, членам президії.

3.9. Заступник голови президії ради виконує обов’язки голови президії ради у разі його відсутності; виконує за дорученням голови президії окремі його функції, а також завдання по організації роботи президії; підписує протоколи засідань президії у разі відсутності голови.

3.10. Члени президії ради зобов’язанні:

 • бути присутніми на засіданнях президії і брати участь у її роботі;
 • виконує доручення, визначені рішеннями президії ради.

Члени президії мають право:

 • вносити пропозиції про розгляд на засіданнях президії будь-яких питань, що належать до її відання, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків, прийнятті рішень та підготовці проектів; пропозиція члена комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні президії ради;
 • викласти свою окрему думку, як додаток до рішення, рекомендації чи висновку президії ради.

3.11. Рішення президії направляються органам та особам, яких вони стосуються, а також надаються депутатам для ознайомленням за їх зверненням.

Розділ ІV. Зміни і доповнення до Положення

4.1. Зміни і доповнення до цього Положення можуть вноситись виключно сесією районної ради.

4.2. Питання, які не передбачені цим Положенням, регулюються відповідно до Регламенту Косівської районної ради шостого скликання.

Керуючий справами Роксолана Барчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *