Положення про Президію Косівської районної ради VII скликання

Додаток №2

до рішення районної ради

від 26 листопада 2015 року №14-1/2015

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ПРЕЗИДІЮ

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Розділ І. Загальні положення

 • Президія районної ради (далі – президія) утворюється на строк повноважень ради та діє на основі Положення, що затверджується районною радою.
 • Президія є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд Ради, вирішує інші питання за дорученням Ради.
 • До складу президії входять за посадою: голова ради; заступник голови ради; голови постійних комісій ради; керівники депутатських груп та фракцій ради.
 • Президію очолює голова районної ради, а у разі його відсутності – заступник голови ради.
 • У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, Регламентом районної ради, а також цим Положенням.

Розділ ІІ. Повноваження президії районної  ради

2.1. Президія районної ради:

 • розглядає і погоджує пропозиції щодо скликання чергових і позачергових сесій  районної ради, узгоджує пропозиції щодо формування їх порядку денного;
 • попередньо розглядає матеріали та проекти рішень з питань, що  пропонуються на розгляд районної ради, готує по таких питаннях узгоджені пропозиції та рекомендації;
 • розглядає і погоджує проекти планів роботи ради;
 • надає пропозиції щодо координації діяльності постійних комісій при підготовці питань, які вносяться на розгляд сесії;
 • розглядає питання про хід виконання прийнятих радою рішень, у тому числі запитів, внесених депутатами на сесії ради;
 • сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесію ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;
 • розглядає пропозиції щодо забезпечення взаємодії районної ради з райдержадміністрацією, місцевими органами влади району, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян у вирішенні питань економічного і соціального розвитку району;
 • за дорученням ради розглядає інші питання, що належать до повноважень ради.

Розділ ІІІ. Організація роботи  президії ради

3.1.Організація роботи президії ради покладається на голову президії,
який запрошує, в разі необхідності, для участі в роботі  президії керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій району, фахівців; підписує документи, прийняті президією; організовує роботу по виконанню рішень президії ради, інформує її членів про хід їх виконання; доповідає районній раді про роботу президії  ради;  представляє членів президії у  відносинах з органами виконавчої влади і об’єднаннями громадян; дає доручення заступнику голови, членам президії.

3.2. Заступник голови президії ради виконує обов’язки голови президії ради у разі його відсутності;  виконує за дорученням голови президії окремі його функції, а також  завдання по організації роботи  президії,  підписує  протоколи засідань президії у разі відсутності  голови.

3.3. Основною формою роботи президії є засідання.

3.4. Засідання президії скликаються головою ради у міру необхідності, а також на вимогу не менш , як третини від загальної кількості членів президії.

3.5.Засідання президії є  правомочними, якщо на них присутні більше як половина від  затвердженого складу її членів.

3.6. Члени президії ради зобов’язанні:

 • бути присутніми на засіданнях президії і  брати участь у її роботі;
 • виконувати доручення, визначені  рішеннями  президії  ради.

3.7. Члени президії  мають право:

 • вносити пропозиції про розгляд на засіданнях президії будь-яких питань, що  належать до  відання районної ради, а також  брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків, прийнятті  рішень  та  підготовці  проектів рішень;
 •  викладати свою окрему думку, як додаток до  рішення, рекомендації   чи висновку  президії  ради.

3.8. Засідання президії проводяться  відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням президії проводиться закрите  засідання.

3.9. На запрошення голови районної ради на засідання президії можуть бути присутніми представники районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, інші особи.

3.10. За рішенням президії на її засідання запрошуються голова районної державної адміністрації, керівники відділів, управлінь, інших органів державної влади на території району, посадові особи органів місцевого самоврядування району, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що знаходяться на території району, представники  об’єднань  громадян з метою  одержання роз’яснень з питань, що відносяться до компетенції президії ради. Запрошені особи зобов’язані прибути на засідання президії та дати роз’яснення щодо питань, які стосуються діяльності того чи іншого підприємства, установи, організації.

3.11. Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер.

3.12. Рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосувало більшість присутніх  членів президії.

3.13. Голосування  здійснюється особисто членами президії  ради шляхом підняття руки.  В окремих випадках за своїм рішенням президія може проводити поіменне або  таємне голосування.

3.14. Рішення президії направляються органам та особам, яких вони стосуються, а також надаються депутатам для ознайомленням за їх зверненням.

3.15.Рекомендації, рішення, висновки президії ради підлягають обов’язковому розгляду радою, постійними і тимчасовими комісіями районної ради, органами державної виконавчої влади в районі, органами місцевого самоврядування базового  рівня та об’єднаннями  громадян, підприємствами, установами й організаціями, що розміщені на території району.

3.16. На  кожному засіданні  президії ради  ведеться протокол, який оформляється виконавчим апаратом районної ради.

В протоколі  зазначаються:

 • номер протоколу, дата, час  і місце  проведення  засідання;
 • прізвище головуючого на засіданні, список членів  президії, присутніх на засіданні  та відсутніх, список  запрошених  осіб, які  присутні на засіданні;
 • порядок  денний  засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, перелік  депутатів, а також  запрошених, які виступили під час їх  обговорення;
 • назви документів, розглянутих на засіданні президії ради;
 • результати  голосування з  питань порядку  денного;
 • прийняті рішення, рекомендації, висновки;
 • протоколи засідань президії  підписує головуючий на засіданні;
 • протоколи засідань президії ради зберігаються у встановленому  порядку і за зверненням депутатів районної ради  надаються для ознайомлення;
 • протокол засідання президії ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень, рекомендацій чи висновків президії.

3.17. Для погодження питань, що  належать до компетенції президії  ради  і колегії  районної державної адміністрації, можуть  проводитись спільні засідання президії ради і колегії  районної державної адміністрації.

Розділ ІV. Зміни і доповнення  до Положення

4.1. Зміни і доповнення до цього Положення  можуть вноситись виключно на сесії районної  ради.

4.2. Питання, які не передбачені  цим Положенням,  регулюються  відповідно  до Регламенту  роботи районної  ради.

 

Керуюча справами виконавчого апарату районної ради Роксолана Барчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *