Положення про постійні комісії Косівської районної ради сьомого скликання

Додаток

до рішення районної ради

від 03 грудня 2015 року №23-1/2015

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Постійні комісії Косівської районної ради (далі – постійні комісії) є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради.

1.2. У своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом роботи районної ради, цим Положенням, іншими законодавчими та нормативними актами.

1.3. Постійні комісії обираються районною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.  Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій Ради вносяться головою районної ради.

1.4.Голова постійної комісії обирається районною радою за поданням голови Ради. Заступник голови та секретар постійної комісії обираються на засіданні комісії більшістю від її загального складу.

1.5.У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, ліквідовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний та персональний склад.

1.6. Депутат може входити до складу тільки однієї комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обраними голова, заступник голови районної ради.

1.7.. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

1.8. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

1.9. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій координує голова районної ради.

1.10. Постійні комісії не мають права виступати від імені районної ради.

1.11. Постійні комісії мають рівні права в Раді.

1.12. Це Положення, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням Ради на пленарних засіданнях в порядку, визначеному Регламентом.

 

Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1. Постійні комісії районної ради організовують свою роботу відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні’, Регламенту роботи районної ради, Положення про постійні комісії та функціональної спрямованості.

2.2. Основною формою роботи постійних комісій районної ради є засідання, які скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина  від загального складу комісії.

2.3. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.
Голова постійної комісії:

– скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов’язки між членами комісії, дає їм доручення, сприяє забезпеченню їх необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі в роботі комісії представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості, фахівців;

– представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

– організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісій;

– звітує районній раді про роботу комісії, виступає на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями з питань, що попередньо розглядаються комісіями;

– здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями районної ради.

 

2.4. Заступник голови постійної комісії здійснює функції голови комісії у разі його відсутності або неможливості ним виконувати свої повноваження за інших причин, виконує за дорученням голови окремі його функції, а також завдання щодо організації роботи постійної комісії районної ради.

2.5. Секретар постійної комісії забезпечує своєчасність підготовки необхідних матеріалів до засідань комісії, веде її документацію, у тому числі веде та підписує протоколи засідань комісії, готує проекти планів роботи комісії, організовує контроль реалізації висновків і рекомендацій (рішень) постійної комісії, рішень ради по напрямах діяльності комісії, виконує інші повноваження, визначені постійною комісією.

2.6. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь у роботі постійної комісії і робочих груп, за дорученням комісії повинен вивчати питання, що належать до її відання, повідомляти їй свої висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій, здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх виконання.

2.7. Голова, заступник, секретар, члени постійної комісії районної ради на час засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків.

2.8. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол.

В протоколі зазначаються:

 • номер протоколу, дата і місце проведення;
 • прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні, список запрошених або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;
 • назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;
 • результати голосування з питань порядку денного;
 • прийняті рішення, рекомендації, висновки.

Після закінчення терміну скликання протоколи комісій зберігаються у виконавчому апараті районної ради до моменту їх передачі на зберігання в місцеву архівну установу у відповідності до вимог діловодства.

2.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії районної ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.10. Рекомендації постійних комісій районної ради підлягають обов’язковому розгляду відповідними органами влади, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.

2.11. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативи комісій, а також за дорученням голови , заступника голови районної ради чи рекомендацій президії районної ради розглядатись постійними комісіями спільно.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

2.12.Спільне засідання постійних комісій є правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як половина депутатів від загального складу кожної комісії.

Рекомендації спільних засідань постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісій .

2.13. За рішенням постійної комісії можуть проводитися виїзні засідання.

2.14. Постійні комісії здійснюють планування своєї діяльності шляхом складання річних планів роботи.

Плани роботи затверджуються на засіданнях комісій.

У планах роботи визначаються заходи, терміни, відповідальні за їх виконання члени комісій та особи, залучені до виконання заходів, передбачених планами.

2.15. Постійні комісії районної ради інформують громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт районної ради.

2.16. За комісією закріплюється працівник виконавчого апарату районної ради, який допомагає в організації роботи постійної комісії та належному оформленні протоколів засідань постійних комісій.

2.17. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат районної ради.

2.18. Постійні комісії розглядають звернення, заяви (клопотання), скарги громадян, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень, незалежно від форм власності з питань, які входять до їх компетенції. Порядок розгляду звернень, заяв (клопотань), скарг визначається Законом України “Про звернення громадян”.

 

Розділ 3 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

 

3.1. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів:

3.1.1.Попередньо розглядає:

 • проекти рішень про районний бюджет на бюджетний період, внесення змін до рішення про районний бюджет та готує висновки і рекомендації з цих питань;
 • звіти про виконання районного бюджету за бюджетні періоди;
 • питання щодо надання та отримання субвенцій у вигляді міжбюджетних трансфертів;
 • розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій між районним та місцевими бюджетами;
 • пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів про фінансування та реалізацію районних цільових програм;

3.1.2. вносить пропозиції щодо створення резервного фонду районного бюджету та виділення з нього коштів;

3.1.3. розглядає подання постійних комісій з пропозиціями щодо виділення додаткових коштів для фінансування організацій, установ та інших органів;

3.1.4. контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідну інформацію;

3.1.5. розглядає заяви, листи, звернення що передані до комісії від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, окремих громадян;

3.1.5. виконує інші функції за дорученням Ради, голови Ради;

3.1.6. звітує перед Радою про проведену роботу.

 

3.2. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій;

3.2.1.попередньо розглядає проект програми соціально-економічного розвитку району, внесення змін до неї;

3.2.2. надає висновки та рекомендації щодо галузевих програм, що стосуються економічного, соціального та культурного розвитку району;

3.2.3. здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та заслуховує на своїх засіданнях інформацію щодо їхньої реалізації;

3.2.4. заслуховує на своїх засіданнях звіти відповідних органів виконавчої влади, за результатами вивчення і розгляду питань готує висновки та рекомендації;

3.2.5. вивчає питання про залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, до участі у комплексному соціально-економічному розвитку району надає рекомендації з цих питань;

3.2.6. співпрацює з органами місцевого самоврядування району з метою розробки спільних програм місцевого розвитку;

3.2.7. попередньо розглядає проекти інвестиційних програм та проектів, готує проекти рішень з питань залучення інвестицій;

3.2.8. попередньо розглядає, та готує рекомендації та висновки щодо створення, ліквідації, реорганізації та перепрофілювання підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад району;

3.2.9 контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

3.2.10. попередньо розглядає питання, винесені за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських рад, щодо створення спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, вносить пропозиції з цих питань;

3.2.11. контролює виконання рішень Ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

3.2.12. розглядає заяви, листи, звернення що передані до комісії від органів державної влади, органів місцевого самоврядуавння, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, окремих громадян;

3.2.13. виконує інші функції за дорученням Ради, голови Ради;

3.2.14. звітує перед Радою про проведену роботу.

 

3.3. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту;

3.3.1.розглядає проекти районного бюджету та районних програми в галузі охорони здоров’я, захисту материнства, дитинства та соціального захисту, вносить відповідні зміни і доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету та фінансів пропозиції з питань фінансування відповідних програм;

 • бере участь у підготовці питань про стан і розвиток охорони здоров’я, проблем материнства, дитинства та соціального захисту;
 • розробляє за дорученням Ради або з власної ініціативи проекти рішень Ради і пропозиції з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту, готує і подає висновки з цих питань;
 • аналізує хід виконання цільових програм, що належать до її компетенції;
 • вивчає стан використання коштів районного бюджету, спрямованих на охорону здоров’я, захист материнства, дитинства та соціальний захист;
 • заслуховує на своїх засіданнях звіти відповідних органів виконавчої влади, за результатами вивчення і розгляду питань готує висновки та рекомендації;
 • аналізує рівень організації медичного обслуговування та соціального захисту населення району;
 • контролює виконання рішень Ради, її президії з питань, що належать до компетенції комісії;
 • розробляє прогнози розвитку мережі закладів охорони здоров’я, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку району;
 • спільно з відповідними установами та органами влади вивчає і розробляє рекомендації щодо поліпшення обслуговування ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на Сході України, інвалідів різних категорій, малозабезпечених громадян, розвитку мережі закладів соціального забезпечення;

3.3.11.вивчає та аналізує хід забезпечення передбачених законодавством заходів щодо надання необхідної допомоги та поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни, учасників АТО, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома;

3.3.12.розглядає проекти статутів закладів охорони здоров’я та соціального захисту, що належать до спільної власності територіальних громад району;

3.3.13.контролює виконання рішень Ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

3.3.14. розглядає заяви, листи, звернення що передані до комісії від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, окремих громадян;

3.3.15.виконує інші функції за дорученням Ради, голови Ради;

3.3.16.звітує перед Радою про проведену роботу.

 

 

 • Постійна комісія з питань законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, депутатської та інформаційної діяльності;

3.4.1.розглядає проекти районного бюджету та районних програми в галузі законності, правопорядку та розвитку місцевого самоврядування, депутатської та інформаційної діяльності, вносить відповідні зміни і доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету та фінансів пропозиції з питань фінансування відповідних програм;

 • бере участь у підготовці питань про законність, правопорядок, розвиток місцевого самоврядування, депутатську та інформаційну діяльність;
 • розробляє за дорученням Ради або з власної ініціативи проекти рішень Ради і пропозиції з питань законності, правопорядку та розвитку місцевого самоврядування, депутатської та інформаційної діяльності, готує і подає висновки з цих питань;
 • аналізує хід виконання цільових програм, що належать до її компетенції;
 • вивчає стан використання коштів районного бюджету, спрямованих на реалізацію програм в галузі законності, правопорядку і розвитку місцевого самоврядування, депутатської та інформаційної діяльності;
 • попередньо розглядає питання про інформацію прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території району;
 • взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, державною контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами, установами та організаціями;
 • здійснює контроль за дотриманням депутатами районної ради вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів, надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;
 • готує рекомендації з питань депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, роботи депутата у Раді, виконання депутатами рішень Ради та її органів;
 • здійснює контроль за дотримання депутатами районної ради Регламенту роботи районної ради та норм депутатської етики на пленарних засіданнях Ради, вносить пропозицій щодо зазначених питань;
 • розглядає питання щодо порушення депутатами районної ради Регламенту роботи ради та норм депутатської етики;
 • бере участь у підготовці та проведенні навчання депутатів районної ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
 • за дорученням голови ради робить висновки з питань охорони трудових та інших прав депутатів районної ради відповідно до законодавства про статус депутатів місцевих рад;
 • попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради відповідно до чинного законодавства, готує та вносить раді відповідні висновки;
 • Вносить пропозиції щодо внесення доповнень та змін до Регламенту
 • Попередньо розглядає питання щодо адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;
 • Розглядає питання діяльності органів місцевого самоврядування, пов’язаної із змінами адміністративно-територіального устрою, в межах та порядку, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами;
 • контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації
 • розглядає заяви, листи, звернення що передані до комісії від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, окремих громадян;
 • виконує інші функції за дорученням ради, голови ради
 • звітує перед Радою про проведену роботу.

 

 • Постійна комісія з питань освіти, культури і духовного розвитку;

3.5.1. розглядає проекти районного бюджету та районних програми в галузі освіти, культури і духовного розвитку, вносить відповідні зміни і доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету та фінансів пропозиції з питань фінансування відповідних програм;

 • розробляє за дорученням Ради або з власної ініціативи проекти рішень Ради і пропозиції з питань освіти, культури і духовного розвитку; готує і подає висновки з цих питань;
 • аналізує хід виконання програм в галузі освіти, культури і духовного розвитку;
 • вивчає стан використання коштів районного бюджету, спрямованих на реалізацію програм в галузі освіти, культури і духовного розвитку;
 • вивчає та вносить пропозиції стосовно поліпшення роботи закладів освіти, діяльності дошкільних та позашкільних закладів, закладів культури і мистецтва, зміцненню їх матеріальної бази, господарського обслуговування;
 • розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволення інтересів;
 • вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ та закладів мистецтв в естетичному вихованні та поліпшенні організації відпочинку молоді району, сприяє збереженню самобутніх традицій, обрядів, дбайливого використання культурно-історичних пам’ятників;
 • вивчає   проблеми   та   розробляє   рекомендації     з    питань   навчання рідною мовою, використання національної символіки, відзначення національних свят, створення культурних і навчальних закладів;
 • розглядає питання соціального захисту працівників освіти, науки, культури, дітей, учнівської і студентської молоді, оглядає умови для їх виховання, навчання;
 • готує пропозиції щодо виділення коштів з місцевого бюджету на підтримку місцевого книговидавництва; розробляє проект відповідної цільової програми; розглядає заяви місцевих авторів;
 • вивчає пропозиції щодо налагодження взаємодії місцевих рад району з навчальними закладами та закладами культури з метою поліпшення підготовки кадрів для регіону, прискорення вирішення соціальних проблем та розвитку матеріальної бази освіти та культури;
 • вносить пропозиції, спрямовані на підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо пропаганди та поширення педагогічних знань, патріотичного виховання серед населення району;
 • взаємодіє в питаннях національного і духовного відродження з релігійними та громадськими організаціями;
 • попередньо розглядає кандидатури на керівні посади в заклади освіти та культури, призначення яких здійснюється районною радою;
 • розглядає питання щодо утворення, реорганізації, ліквідації, перепрофілювання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району у галузі освіти та культури;
 • розглядає проекти статутів закладів освіти та культури, що належать до спільної власності територіальних громад району ;
 • контролює виконання рішень Ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;
 • розглядає заяви, листи, звернення що передані до комісії від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, окремих громадян;
 • виконує інші функції за дорученням Ради, голови Ради;
 • звітує перед Радою про проведену роботу.

 

 • Постійна комісія з питань туризму, спорту та молодіжної політики;

3.6.1. розглядає проекти районного бюджету та районних програми в галузі туризму, спорту та молодіжної політики, вносить відповідні зміни і доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету та фінансів пропозиції з питань фінансування відповідних програм;

3.6.2. бере участь у підготовці питань про стан і розвиток туризму, спорту та молодіжної політики на території району;

3.6.3. розробляє за дорученням Ради або з власної ініціативи проекти рішень Ради і пропозиції з питань розвитку туризму, спорту та молодіжної політики, готує і подає висновки з цих питань;

3.6.4. аналізує хід виконання програм в галузі туризму, спорту та молодіжної політики;

3.6.5. вивчає стан використання коштів районного бюджету, спрямованих на розвиток туризму, спорту та молодіжної політики;

 • вивчає і вносить пропозиції з питань розвитку туризму та рекреації;
 • сприяє розвитку видів спорту (підготовки спортсменів до участі в змаганнях, організації спортивних заходів тощо), здійснює контроль за реалізацією цих заходів;
 • аналізує стан роботи з фізичної культури і спорту в навчальних та позашкільних закладах, установах та організаціях, надає пропозицій з цих питань;
 • сприяє діяльності товариств, асоціацій, які діють у сфері фізичної культури і спорту, роботи з молоддю;
 • контролює створення умов для заняття фізичною культурою і спортом населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;
 • розглядає питання щодо утворення, реорганізації, ліквідації, перепрофілювання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району у галузі молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму;
 • розглядає проекти статутів закладів спорту, що належать до спільної власності територіальних громад району;
 • контролює виконання рішень Ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;
 • розглядає заяви, листи, звернення що передані до комісії від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, окремих громадян;
 • виконує інші функції за дорученням Ради, голови Ради;
 • звітує перед Радою про проведену роботу.

 

 • Постійна комісія з питань охорони навколишнього середовища та природокористування

3.7.1. розглядає проекти районного бюджету та районних програми в галузі охорони навколишнього середовища та природокористування, вносить відповідні зміни і доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету та фінансів пропозиції з питань фінансування відповідних програм;

3.7.2. бере участь у підготовці питань про стан охорони навколишнього середовища та природокористування;

3.7.3. розробляє за дорученням Ради або з власної ініціативи проекти рішень Ради і пропозиції з питань охорони навколишнього середовища та природокористування, готує і подає висновки з цих питань;

3.7.4. аналізує хід виконання програм в галузі охорони навколишнього середовища та природокористування;

3.7.5. вивчає стан використання коштів районного бюджету, спрямованих на розвиток охорони навколишнього середовища та природокористування;

3.7.6. попередньо розглядає питання:

 • про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;
 • встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
 • про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;
  • вносить на розгляд Ради пропозиції з питань поліпшення використання природних ресурсів та вирішення екологічних питань, готує доповіді та співдоповіді на сесії районної ради; розробляє проекти рішень з цих питань;
  • подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів по охороні рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів дерев, тварин і рослин;
  • подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів для відновлення та захисту лісових ресурсів;
  • розглядає і погоджує перелік природоохоронних заходів, які пропонується здійснити за рахунок коштів районного та обласного природоохоронного фонду;
  • попередньо розглядає кандидатури на керівні органи в підприємствах лісового господарства, призначення яких здійснюється за рішенням Ради;
  • контролює виконання рішень Ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;
  • розглядає заяви, листи, звернення що передані до комісії від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, окремих громадян.
  • виконує інші функції за дорученням Ради, голови Ради
  • звітує перед Радою про проведену роботу.

 

 • Постійна комісія з питань комунальної власності, підприємництва, земельних відносин, агропромислового розвитку та регуляторної діяльності;

3.8.1. розглядає проекти районного бюджету та районних програми в галузі комунальної власності, підприємництва, земельних відносин, агропромислового розвитку, вносить відповідні зміни і доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету та фінансів пропозиції з питань фінансування відповідних програм;

3.8.2. бере участь у підготовці питань про стан використання комунальної власності, розвитку підприємництва, земельних відносин, агропромислового розвитку;

3.8.3. розробляє за дорученням Ради або з власної ініціативи проекти рішень Ради і пропозиції з питань комунальної власності, розвитку підприємництва, земельних відносин, агропромислового розвитку, готує і подає висновки з цих питань;

3.8.4. аналізує хід виконання програм в галузі комунальної власності, розвитку підприємництва, земельних відносин, агропромислового розвитку;

3.8.5. попередньо розглядає програму приватизації;

3.8.5. готує пропозиції щодо плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів;

3.8.6. вносить пропозиції і рекомендації з питань, які стосуються розвитку підприємництва та раціонального використання комунальної власності;

3.8.7. розглядає проекти регуляторних актів районної ради, зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу;

3.8.9. надає висновки про відповідність проекту регуляторного акта районної ради вимогам Закону України «Про державну регуляторну діяльність»;

3.8.10.забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта;

3.8.11. здійснює повноваження у сфері державної регуляторної політики щодо регуляторних актів районної ради;

3.8.12. готує висновки з питань доцільності, порядку та умов відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;

3.8.13. надає пропозиції щодо порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;

3.8.14. надає пропозиції щодо Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та пропорції її розподілу;

3.8.15. надає пропозиції щодо розмірів орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;

3.8.16. готує пропозиції щодо управління, надання в оренду, позичку концесію або під заставу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку;

3.8.17. попередньо розглядає проекти рішень районної ради з питань покращення ефективності управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;

 • заслуховує інформацію керівників підприємств, установ організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району про стан фінансово-господарської діяльності та використання комунального майна;
 • відповідно до ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного майна» забезпечує контроль за ходом приватизації комунального майна в районі;
 • надає пропозиції щодо використання коштів, отриманих в результаті відчуження, оренди майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
 • попередньо розглядає питання про надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад, у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;
 • надає пропозиції та висновки щодо питань регулювання земельних відносин;
 • подає пропозиції щодо вдосконалення майнових і земельних відносин в агропромисловому комплексі, запровадження нового економічного механізму господарювання, взаємовідносин між виробниками сільгосппродукції;
 • попередньо розглядає кандидатури на керівні посади в підприємства та установи, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та призначаються за рішенням Ради;
 • розглядають проекти статутів підприємств та установ, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
 • контролює виконання рішень Ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;
 • розглядає заяви, листи, звернення що передані до комісії від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, окремих громадян;
 • виконує інші функції за дорученням Ради, голови Ради;
 • звітує перед Радою про проведену роботу.

 

 • Постійна комісія з питань будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства

3.9.1. розглядає проекти районного бюджету та районних програми в галузі будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, комунікацій, пожежної безпеки та житлово-комунального господарства, вносить відповідні зміни і доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету та фінансів пропозиції з питань фінансування відповідних програм;

3.9.2. бере участь у підготовці питань в галузі будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства;

3.9.3. розробляє за дорученням Ради або з власної ініціативи проекти рішень Ради і пропозиції з питань будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, готує і подає висновки з цих питань;

3.9.4. аналізує хід виконання програм будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства;

3.9.5. вивчає стан використання коштів районного бюджету, спрямованих на розвиток будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства;

3.9.6. вивчає стан справ у сфері будівництва, транспорту зв’язку та житлово-комунального господарства, надає висновки та пропозиції щодо покращення роботи у зазначених галузях;

3.9.7. здійснює контроль за організацією ліквідації наслідків стихійних лих на території району;

3.9.7. контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідну інформацію;

 • розглядає заяви, листи, звернення що передані до комісії від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, окремих громадян.
 • виконує інші функції за дорученням Ради, голови Ради.
 • звітує перед Радою про проведену роботу.

 

Керуюча справами

виконавчого апарату районної ради                                                                   Роксолана Барчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *