Регламент Косівської районної ради сьомого скликання

Додаток

до рішення районної ради

від 03 грудня 2015 року №24-1/2015

 

РЕГЛАМЕНТ

Косівської районної ради

сьомого скликання

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Правові засади діяльності районної ради

1.1. Косівська районна рада (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міста Косівського району, в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

1.2. Загальний склад районної ради визначається відповідно до частин третьої та четвертої статті 16 Закону України «Про місцеві вибори» і становить 40 депутатів.

1.3. Порядок діяльності районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими і нормативними актами та цим Регламентом.

1.4. Регламент Косівської районної ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії районної ради, порядок обрання голови та заступника голови районної ради, порядок скликання чергової та позачергової сесій районної ради, їх проведення; порядок призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, проектів рішень районної ради, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії районної ради; врегульовує окремі питання діяльності Ради, утворених нею органів, депутатів Ради та виконавчого апарату, висвітлення діяльності Ради.

Регламент є документом, обов’язковим для виконання районною радою.

1.5. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії районної ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймаються рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту, які, при необхідності, вносяться на пленарному засіданні районної ради за поданням голови районної ради, президії ради, постійних комісій, депутатських фракцій у порядку, встановленому цим Регламентом.

1.6. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.7. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслiдок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії вносяться відповідні зміни до Регламенту. До усуненя неузгодженості окремих положень Регламенту із чинним законодавством, діють норми чинного законодавства України.

1.8.Рада здійснює свою діяльність на принципах: законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством, державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування, підзвітності та відповідальності органів Ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Стаття 1. Основні організаційні форми діяльності районної ради

2.1.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесії можуть бути черговими та позачерговими. Сесія Ради складається з пленарного (-них) засідань Ради, а також засідань постійних комісій. Постійна комісія може проводити своє засідання в день пленарного засідання Ради до його початку чи під час перерви за рішенням Ради, прийнятим не менше однією третиною депутатів від загального складу Ради, у тих випадках, якщо пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень, які потребують невідкладного розгляду або стосуються проведення виборів посадових осіб Ради.

До інших організаційних форм роботи районної ради належать: засідання президії Ради; засідання тимчасових контрольних комісій; робота депутатських груп і фракцій, робота депутатів у виборчих округах; звіти депутатів перед виборцями.

Стаття 2. Планування діяльності Ради

2.2.1. Діяльність районної ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.

2.2.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом визначеного Радою періоду, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, відповідальних за їх виконання.

2.2.3. Проект плану роботи Ради розробляється на підставі пропозицій постійних комісій, заступника голови Ради, депутатських фракцій та груп, депутатів, районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій.

 

Стаття 3. Підготовка пленарних засідань

2.3.1. Пленарні засідання Ради проводяться, як правило, в сесійній залі районної ради.

У разі необхідності головою районної ради на підставі пропозицій президії районної ради може бути винесене розпорядження про проведення пленарного засідання ради в іншому місці.

Пленарне засідання сесії районної ради відкривається після реєстрації депутатів, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

2.3.2. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

У разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням голови Ради проведення пленарного засідання переноситься на інший час.

2.3.3.Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.

Про бажання взяти участь у пленарному засіданні районної ради представники громадських, профспілкових організацій, політичних партій повідомляють посадову особу виконавчого апарату районної ради, що здійснює реєстрацію присутніх на сесії осіб заздалегідь або в день проведення пленарного засідання із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові.

2.3.4. На сесії запрошуються народні депутати України, депутати обласної ради, керівництво районної державної адміністрації, а при необхідності, за запрошенням голови районної ради, – депутати інших місцевих рад, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, трудових колективів різних форм власності, територіальних громад, політичних партій, громадських організацій та засобів масової інформації.

2.3.5. Головуючий на пленарному засiданнi Ради повiдомляє депутатiв Ради про запрошених осiб, які присутнi на пленарному засiданнi Ради. Цим особам за рiшенням Ради, прийнятим не менше, ніж третиною депутатів від загального складу Ради, може бути надане право на один виступ на пленарному засiданнi Ради з питань, що включено до порядку денного сесії.

2.3.6. Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні Ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

2.3.7.Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні. Пленарні засідання розпочинаються о 10 годині і тривають не пізніше 17.00 години. Перерва в роботі сесії встановлюється з 13.00 до 13.45 години. На вимогу депутата, підтриману не менше, ніж однією третьою від загального складу Ради, може встановлюватися додаткова перерва у пленарному засіданні тривалістю не більше 20 хвилин. 2.3.8.Пленарні засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні ради понад визначений у пункті 2.3.7. цієї статті час, але не більше ніж на 1 годину.

2.3.9.У необхідних випадках, в тому числі у випадках, зазначених в пункті 2.5.4. за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені засідання постійних комісій, для чого встановлюється перерва у пленарному засіданні тривалістю, визначеною Радою, але не більше 30 хвилин.

2.3.10. За рішенням Ради, прийнятим не менше, ніж однією третьою від загального складу Ради, можуть бути внесені зміни часу роботи окремого пленарного засідання.

2.3.11. Пленарне засідання Ради починається і закінчується Гімном України. Якщо сесія районної ради складається з двох і більше пленарних засідань Ради, – Гімн України виконується на початку першого пленарного засідання та вкінці останнього пленарного засідання Ради. У залі засідань ради розміщується Державний Прапор України, малий Державний Герб України та прапор і герб Косівського району.

2.3.12. На сесії районної ради можуть розглядатись і вирішуватись питання, віднесені до її відання Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.

 

Стаття 4. Порядок скликання сесії

2.4.1. Першу сесію новообраної районної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.4.2. Наступні сесії районної ради скликаються головою Ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію Ради, сесія скликається заступником голови районної ради.

У цих випадках сесія скликається:

 • якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цим Регламентом;
 • якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк на вимогу однієї третини депутатів від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації.

2.4.3. Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації.

У разі якщо голова, заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу однієї третини депутатів від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації, або у разі, якщо посади голови та заступників голови районної ради є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією ради.

2.4.4. Сесія Ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

2.4.5. Розпорядження голови районної ради про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

Винятковість випадків визначається ініціатором скликання сесії і обумовлюється у розпорядженні про її скликання.

Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради за адресою http://kosivrada.if.ua/.

2.4.6. Пропозиції про скликання сесії районної ради, вмотивовані і підписані ініціатором, подаються голові районної ради із зазначенням питань та проектами рішень з питань, розгляд яких пропонується.

2.4.7. Оголошення про орієнтовну дату скликання чергової сесії районної ради публікується на сайті районної ради не пізніше 30 днів до скликання сесії. Орієнтовні дати проведення чергових сесій Ради визначаються у плані роботи Ради.

 

Стаття 5. Підготовка пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень Ради

2.5.1. Пропозиції щодо питань на розгляд районної ради можуть вноситися головою районної ради, постійними комісіями, депутатськими групами і фракціями, депутатами ради, головою районної державної адміністрації її відділами, управліннями, іншими органами виконавчої влади.

2.5.2. Пропозиції щодо внесення питань до порядку денного сесії подаються з супровідним листом, до якого дадається проект рішення на паперових та електронних носіях та пояснювальна записка, а в разі необхідності – довідкові матеріали, не пізніше як за 25 робочих днів до відкриття чергової сесії.

2.5.3. Проекти рішень, що належать до регуляторних актів районної ради, подаються Раді не пізніше 40 днів до відкриття чергової сесії.

2.5.4. У випадках, за яких необхідно терміново прийняти рішення районної ради, метою якого є запобігання загрозі життю, здоров’ю та/або майну осіб, усунення негативних наслідків стихійного лиха, аварій, прийняття рішення про затвердження або внесення змін до районного бюджету, вирішення кадрових питань, які потребують негайного розгляду, тощо, проект рішення може бути поданий – не пізніше, як за день, або в день пленарного засідання районної ради. У таких випадках проекти рішень районної ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

2.5.5. Проекти рішень ради візуються посадовою особою виконавчого апарату, відповідальною за підготовку питання, та передаються до юридичного відділу виконавчого апарату Ради для встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, начальник юридичного відділу візує його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству – надає висновок.

2.5.6. Проекти рішень районної ради і пропозиції до них попередньо розглядаються головою районної ради, постійними комісіями, президією районної ради.

2.5.7. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що вносяться на розгляд Ради, доводяться до відома депутатів не пізніше, як за 3 дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках – перед початком роботи сесії.

2.5.8. За згодою депутата Ради та за наявності технічної можливості документи направляються йому електронною поштою.

2.5.9. Опублікування проекту рішення на офіційному веб-сайті районної ради є підтвердженям факту попереднього ознайомлення депутата з таким проектом. На вимогу депутата, йому надаються проекти рішення у друкованому варіанті.

2.5.10. Проекти нормативно-правових актів, рішень районної ради, не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду підлягають оприлюдненню на веб-сайті районної ради, за винятком проектів регуляторних актів районної ради, порядок оприлюднення яких встановлюється п.4.7. Регламенту.

Стаття 6. Затвердження порядку денного сесії Ради

2.6.1.Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується Радою на її пленарному засіданні.

2.6.2.Пропозиції депутатів районної ради щодо включення питань до проекту порядку денного чи виключення питань з порядку денного голосуються по кожній пропозиції окремо.

2.6.3.Питання вважається внесеним до проекту порядку денного, якщо за це проголосували більше однієї третини депутатів від загального складу Ради. 2.6.4. До порядку денного не можуть бути включенні питання, які не були подані до виконавчого апарату районної ради у термін, визначений Регламентом, та не розглянуті постійними комісіями районної ради. У випадках, передбачених п.2.5.4. Регламенту питання включається в порядок денний, розглядається відповідною профільною комісією в порядку визначеному п.2.3.9. Регламенту, після чого таке питання може бути винесено на обговорення депутатів районної ради.

2.6.5. До порядку денного в день проведення пленарного засідання без попереднього обговорення в постійних комісіях можуть бути включенні виключно питання про звернення районної ради та про депутатські запити.

2.6.6. До проекту порядку денного може бути включено Розділ «Різне». У випадках визначених п.2.5.4. та 2.6.5. Регламенту до розділу Різне включаються питання, які не були включені до проекту порядку денного до початку пленарного засідання. Затверджений порядок денний не може включати розділу Різне без переліку включених до нього питань.

2.6.7.Порядок денний в цілому затверджується більшістю від загального складу Ради.

2.6.8.   Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради, перенесення його розгляду на наступне пленарне засідання чи на наступну сесію Ради. Розгляд одного й того ж питання може бути відкладено не більше двох разів поспіль.

 

Стаття 7. Порядок проведення сесії районної ради

2.7.1. Перед початком кожного пленарного засідання Ради відповідальна посадова особа виконавчого апарату районної ради проводить реєстрацію депутатів Ради, що приймають участь у пленарному засіданні, шляхом проставлення підпису депутата у реєстраційному листі.

Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

2.7.2.Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради за погодженням з керівниками фракцій та груп може оголосити про продовження терміну реєстрації або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.

2.7.3.Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

2.7.4. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання голови Ради. З часу обрання голови Ради він веде пленарні засідання Ради відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Ради.

2.7.5. Наступні сесії відкриває і веде голова районної ради, його заступник.

2.7.6. У випадку, передбаченому частиною восьмою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, який входить до її складу, а веде за рішенням Ради – один з депутатів районної ради або голова постійної комісії, з ініціативи якої скликана сесія.

2.7.7. Головуючий на пленарному засіданні ради:

2.7.7.1. відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

2.7.7.2. виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

2.7.7.3. організовує розгляд питань;

2.7.7.4. повідомляє про осіб, які записалися для виступу;

2.7.7.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

2.7.7.6. створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

2.7.7.7. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

2.7.7.8. забезпечує дотримання вимог цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

2.7.7.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

2.7.7.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;

2.7.7.11. до початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам Ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання Ради), не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування;

2.7.7.12. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

2.7.8. Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни, змісту питання, що розглядається.

2.7.9. Головуючий може припинити виступ депутата, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики.

2.7.10. Кожного із числа запрошених, хто своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання Ради, головуючий попереджає персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження, зробленого головуючим протягом пленарного засідання, за рішенням Ради, прийнятим не менше, ніж третиною депутатів від загального складу Ради, головуючий вимагає від порушника залишити зал до кінця пленарного засідання. У разі невиконання вимоги головуючого, порушник може бути виведений із залу працівниками міліції.

 • У разі грубого порушення дисципліни запрошеними чи депутатами Ради, або здійсненя ними перешкод у проведенні засідання, головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.
 • Головуючий має право брати участь у виступах, в обговоренні питань на загальних засадах. На час свого виступу він доручає виконання обов’язків головуючого заступникові голови Ради.

2.7.13.  За пропозицією головуючого або депутатів Ради, районна рада обирає постійно діючий робочий орган – секретаріат у кількості, як правило, двох депутатів, на термін повноважень Ради або до переобрання.

Секретаріат сесії надає допомогу головуючому у проведенні сесії, реєструє пропозиції депутатів, листи, скарги, заяви, що надійшли на адресу сесії безпосередньо під час проведення пленарного засідання; складає список бажаючих виступити і передає його головуючому; реєструє депутатські запити, звернення Ради; виконує інші доручення Ради.

2.7.14 Перед затвердженням порядку денного відводиться час в межах 15 хвилин для оголошення повідомлень, що носять інформаційний характер, по яких рішення Ради не приймаються.

2.7.15. Розгляд питань порядку денного кожного пленарного засідання розпочинається з оголошення звернень, повідомлень, заяв від політичних партій, депутатських фракцій та груп, розгляд яких включено до порядку денного за рішенням Ради. Для оголошення звернень, повідомлень, заяв від політичних партій, депутатських фракцій та груп відводиться час в межах 30 хвилин.

2.7.16. Вкінці кожного пленарного засідання відводиться час для оголошення депутатських запитів та депутатських запитань у межах 30 хвилин.

2.7.17. Доповіді, співдоповіді, інформації, виступи та заяви виголошуються українською мовою.

2.7.18. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву проекту рішення, ініціатора розробки проекту рішення, висновок профільної комісії та доповідача та, у разі необхідності, співдоповідча по питаню, що розглядається.

2.7.19. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни.

Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

2.7.20. Якщо головуючий на пленарному засіданні Ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції – зазначає і її назву.

2.7.21. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради здійснюється до та під час розгляду відповідного питання порядку денного за усним чи письмовим зверненням до секретаріату чи головуючого. Запис на виступ може здійснюватися секретаріатом чи головуючим у разі підняття руки депутатом, який бажає виступити. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ. Секретаріат інформує головуючого про перелік та черговість депутатів, що записались для виступу.

2.7.22.Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата Ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

2.7.23. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських груп та фракцій. Головуючий на пленарному засіданні Ради, за погодженням з Радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

2.7.24. Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

2.7.25. Для доповідей на сесії районної ради надається до 15 хвилин, для співдоповідей – до 10 хвилин. Для відповідей на запитання надається до 15 хвилин. Для виступу під час обговорення доповіді і співдоповіді, а також для заключного слова надається до 7 хвилин, для повторних виступів, для виступів з порядку ведення засідань, порядку голосування, для запитань, відповідей на запитання, пропозицій – до 3 хвилин. Час обговорення не повинен перевищувати 1 годину.

Головуючий може продовжити час для виступу до 3 хвилин, якщо це необхідно для з’ясування позиції депутата.

2.7.26. Обговорення питання припиняється у разі вичерпання переліку осіб, які бажають взяти участь в обговорені, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу. Час для обговорення може бути продовжено головуючим, якщо у визначений Регламентом час не виступили представники усіх фракцій, які записалися на виступ. Обговорення може бути припинено до закінчення визначеного Регламентом часу за рішенням Ради, яке приймається більшістю від кількості депутатів, присутніх на засіданні.

Перед припиненням обговореня головуючий інформує депутатів про кількість записаних на виступ і число тих, хто виступив.

2.7.27. За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції, репліки, застережень, а також щодо порядку голосуваня. Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати однієї хвилини.

2.7.28. Після припинення обговорення доповідач та співдоповідач мають право на виступ із заключним словом до трьох хвилин.

 

Стаття 8. Порядок проведення голосування на сесії

2.8.1. Після закінчення обговорення питання, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.

2.8.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

2.8.3. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від постійної комісії, депутата та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

2.8.4. Якщо пропозиція, поправка сформульовані нечітко, головуючий на засіданні уточнює в ініціатора запропонований ним текст пропозицій чи поправки і ставить на голосування. Головуючий на засіданні відмовляє в постановці на голосування пропозиції і поправки, якщо вони не стосуються обговорюваного питання, суперечать раніше прийнятим рішенням, повторюють за суттю відхилений районною радою текст.

2.8.5. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена президією районної ради, вона ставиться на голосування першою.

2.8.6. Тексти пропозицій чи поправок, що ставляться на голосування оголошуються із зазначенням її ініціатора.

2.8.7. У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

2.8.9. Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці. Депутат, який був відсутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.

2.8.10.   Голова, заступник голови, депутат районної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною Радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання Ради, на якому розглядається відповідне питання.

2.8.11. У випадку виникнення у депутата районної ради конфлікту інтересів з питання, яке виноситься на голосування, депутат Ради зобов’язаний повідомити присутнім на засіданні про це. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Ради конфлікту інтересів, надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на профільну депутатську комісію районної ради та відображається у положенні про постійні комісії Ради.

2.8.12. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього. При відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення воно голосується «в цілому». У разі, якщо до проекту рішення є пропозиції, доповнення, уточнення, воно голосується «за основу». Після цього проводиться голосування окремо по поправках (пропозиціях, доповненнях, уточненнях). По завершенню голосування по поправках на голосування в цілому ставить проект рішення з урахуванням поправок, підтриманих більшістю депутатів від загального складу Ради.

2.8.13. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2.8.14. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати.

2.8.15. При виявленні порушень, допущених під час голосування, головуючим самостійно або за рішенням більшості депутатів, присутніх на сесії, проводиться повторне голосування.

 

Стаття 9. Порядок прийняття рішень районної ради

2.9.1. Рішення районної ради приймаються на її пленарному засіданні після попереднього обговорення.

2.9.2.Рішення з питань порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального (кількісного) складу Ради.

2.9.3.Рішення з процедурних питань (спосіб голосування, зміна черговості розгляду питань порядку денного, продовження часу виступу, оголошення про перерву у роботі пленарного засідання тощо) приймаються, якщо за них проголосувало не менше однієї третини присутніх на пленарному засіданні депутатів. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

2.9.4. Проект рішення, що не одержав необхідної кількості голосів, відхиляється або повертається на доопрацювання.

2.9.5. Рішення районної ради приймаються відкритим (в тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

2.9.6. Поіменне голосування проводиться за пропозицією депутатів, якщо воно підтримане не менш, ніж однією третиною присутніх на пленарному засіданні депутатів Ради.

Поіменне голосування проводиться шляхом опитування депутатів ради головуючим на пленарному засіданні в порядку, визначеному алфавітним списком. При проведенні поіменного голосування після оголошення головуючим прізвища депутата, депутат оголошує свій вибір “за”, “проти”, “утримався”, про що головуючим робиться відповідна відмітка у списку поіменного голосування.

Результати поіменного голосування можуть бути оприлюднені через друковані засоби масової інформації за рішенням Ради, прийнятим не менше, ніж однією третиною від загального складу Ради.

2.9.7 Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26пунктами 129  і 31 статті 43 та статтями 5556  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

В інших випадках таємне голосування може проводитись за пропозицією будь-кого з депутатів чи депутатських фракцій, підтриманою більшістю депутатів від загального складу Ради.

Організація та проведення таємного голосування покладається на лічильну комісію, порядок створення та роботи якої встановлений цим Регламентом.

2.9.8. Рішення районної ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. Рішення районної ради не повинні суперечити Конституції або законам України та міжнародним правовим нормам.

2.9.9. Рада здiйснює контроль за виконанням своїх рішень вiдповiдно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту. Контроль за виконанням рiшень Ради організовує її голова.

2.9.10. Контроль за виконанням рішення Ради, як правило, покладається на відповідну профільну комісію Ради та заступника голови Ради.

2.9.11. Рішення Ради одразу після їх прийняття, підписання головуючим на сесії районної ради та офіційного оприлюднення на сайті районної ради у відповідності до чинного законодавства передаються до відповідних постійних комісій Ради. Постiйна комiсiя Ради на своєму засiданнi розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рiшень, надає iнформацiю про хід виконання відповідних рішень головi Ради або заступнику голови Ради.

 

Стаття 10. Фіксування пленарного засідання та оприлюднення протоколу сесії та рішень Ради

2.10.1. Засідання сесій Ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу, рішень Ради здійснює виконавчий апарат. Під час пленарного засідання забезпечується ведення аудіозапису, який зберігається у виконавчому апараті Ради до початку наступного скликання.

2.10.2. У протоколі сесії Ради зазначаються наступні дані:

найменування Ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;

число депутатів, обраних до районної ради, число присутніх та відсутніх депутатів;

питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування, прізвище доповідача і співдоповідача по кожному питанню;

прізвище, ім’я та по батькові депутата (депутатів), виступаючих в дебатах (для осіб, які не є депутатами районної ради – посади), а також депутатів, які внесли запити, та тих, які утримались від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд;

перелік прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих за рішення, проти та тих, хто утримались.

2.10.3. До протоколу сесії додаються рішення, прийняті Радою, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів (за їх бажанням), які записалися, але не виступили у зв’язку з припиненням дебатів, за їх бажанням, список запрошених на сесію, дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів, результати поіменного голосування.

2.10.4.Оформлений українською мовою протокол та прийняті на сесії районної ради рішення не пізніш, як у п’ятиденний термін, повинні бути підписані головою Ради, при його відсутності – заступником голови Ради, а у випадках, передбачених частиною десятою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, – депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Стилістичне редагування рішень проводиться з урахуванням зауважень і пропозицій депутатів головою районної ради, а при його відсутності – заступником голови Ради.

2.10.5.Протоколи сесій Ради зберігаються в організаційному відділі виконавчого апарату районної ради в установленому чинним законодавством порядку, а потім передаються на збереження до відповідної архівної установи.

2.10.6. Протоколи сесій Ради є відкритими, оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

Стаття 11. Оприлюднення та набрання чинності рішеннями Ради

2.11.1. Рішення районної ради публікуються в районній газеті “Гуцульський край” та\або на офіційному веб-сайті районної ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення, а також доводяться до відома населення депутатами районної ради під час зустрічей з виборцями. Оприлюднення регуляторних актів районної ради здійснюється в порядку, визначеному п.7.18. Регламенту.

2.11.2.Депутати мають право обнародувати матеріали і рішення, підготовлені від їх імені, інформацію про свою діяльність у засобах масової інформації району.

2.11.3. Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення в районній газеті “Гуцульський край”, якщо Радою не встановлений більш пізній строк введення їх у дію.

2.11.4. Рішення районної ради індивідуальної дії набирають чинності з моменту їх прийняття та надсилаються відповідним фізичним та юридичним особам для їх виконання.

 

Стаття 12. Лічильна комісія

2.12.1. Лічильна комісія Косівської районної ради – спеціальний робочий орган, який створюється районною радою на термін її повноважень та обирається з числа депутатів районної ради на пленарному засіданні у складі 7 депутатів (представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах) шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, яких висунуто до складу органів Ради, що обираються. У разі висунення депутата, обраного членом лічильної комісії, кандидатом до одного з органів Ради, на час проведення голосування і підрахунку голосів його повноваження як члена лічильної комісії автоматично припиняються.

2.12.2. Лічильна комісія на першому засідані обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії.

Голова лічильної комісії організовує роботу комісії та забезпечує виконання покладених на неї обов’язків та функцій.

Секретар лічильної комісії забезпечує оформлення та ведення протоколів комісії.

Голова та секретар лічильної комісії відповідають за передачу протоколів комісії на зберігання у виконавчий апарат районної ради.

2.12.3. Лічильна комісія обирається для проведення голосування (відкритого, поіменного та у випадках, визначених законодавством, таємного) і визначення його результатів.

2.12.4.Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

організовує голосування на пленарних засіданнях районної ради (у разі проведення таємного голосування – організовує виготовлення бюлетенів для таємного голосування, перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньку для таємного голосування);

роз’яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

складає протокол голосування (у разі проведення таємного голосування).

2.12.5. Перед голосуванням голова лічильної комісії інформує депутатів районної ради про порядок голосування.

2.12.6. Голосування проводиться безпосередньо після обговорення кожного питання порядку денного.

При підрахунку результатів голосування лічильною комісією враховуються голоси подані «за», «проти», «утримались».

2.12.7.При відкритому голосуванні лічильна комісія здійснює підрахунок голосів, після чого голова комісії інформує головуючого про підрахунок голосів. При відкритому голосуванні протокол лічильної комісії про підрахунок голосів не складається.

2.12.8. При проведенні поіменного голосування голова лічильної комісії оголошує прізвище депутата, що бере участь у голосуванні та запитує його позицію щодо голосування. Депутат оголошує свій вибір “за”, “проти”, “утримався”, про що голова лічильної комісії в присутності не менше трьох членів лічильної комісії робить відповідну відмітку у списку поіменного голосування. Голова лічильної комісії оголошує результати поіменного голосування після підрахунку голосів, поданих депутатами.

2.12.9.При проведенні таємного голосування, перед початком голосування лічильна комісія виготовляє бюлетені для таємного голосування. Форма бюлетеня затверджується лічильною комісією.

2.12.10.Бюлетені для таємного голосування виготовляються у кількості, що відповідає загальній кількості депутатів районної ради. Бюлетені для таємного голосування повинні бути засвідчені підписами усіх членів лічильної комісії.

До бюлетеня для таємного голосування по виборах службових осіб або до складу органів, що обираються районною радою, включаються всі висунуті кандидатури..

Навпроти прізвища кожного запропонованого кандидата на посаду розміщений квадрат. Після списку всіх запропонованих кандидатів розміщується “Не підтримую жодного кандидата” і навпроти нього аналогічний квадрат.

Перед проведенням таємного голосування лічильна комісія опечатує скриньку для таємного голосування стрічкою з підписами членів лічильної комісії.

Лічильна комісія видає кожному депутату районної ради один бюлетень для таємного голосування після проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня.

2.12.11.Після закінчення голосування голова лічильної комісії в присутності всіх членів комісії перевіряє цілісність опечатаної виборчої скриньки та розкриває її, і комісія проводить підрахунок голосів за робочим столом у залі засідань.

2.12.12. Недійсними вважаються бюлетені не встановленого зразка, на яких відсутній підпис хоча б одного члена лічильної комісії, а також такі, в яких зроблено дві або більше позначки за кандидатури на одну посаду чи неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення депутата.

2.12.13.Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. У разі відмови когось із членів комісії підписувати протокол, він повинен надати письмове обґрунтування.

2.12.14.Засідання лічильної комісії проводяться гласно. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

Член лічильної комісії має право висловити свою думку з приводу рішень комісії виклавши її у письмовій формі до закінчення засідання комісії.

2.12.15. Бюлетені для таємного голосування, створені у результаті діяльності лічильної комісії, зберігаються в опечатаному вигляді у виконавчому апараті районної ради протягом терміну, встановленого чинним законодавством для оскарження рішень Ради. Після завершення відповідного терміну та у разі відсутності адміністративного провадження бюлетені знищуються за рішенням експертної комісії, створеної розпорядженням районної ради. Депутат Ради має право ознайомитись з бюлетенями у присутності лічильної комісії.

2.12.16. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються лічильною комісією недійсними.

2.12.17. Про порушення лічильна комісія доповідає Раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про переголосування чи проведення нових виборів).2.12.18. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.

2.12.19. Лічильна комісія припиняє свою роботу з моменту закінчення повноважень Косівської районної ради сьомого скликання.

Повноваження члена лічильної комісії можуть бути достроково припинені за власним бажанням або за рішенням районної ради у разі порушення членом лічильної комісії вимог чинного законодавства, що стосується місцевого самоврядування.

 

РОЗДІЛ ІІІ Депутати районної ради, їх права та обов’язки

Стаття 1.Здійснення повноважень депутата районної ради

3.1.1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.3.1.2. Повноваження депутата районної Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної Ради.3.1.3. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого самоврядування. 3.1.4. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 2. Обов’язки і права депутатів під час проведення сесій районної ради

3.2.1. На час проведення пленарних засідань, засідань постійних та інших комісій Ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених чинним законодавством випадках, депутат районної ради звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

3.2.2 Депутат районної ради має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях районної ради, а також на засіданнях постійних та інших комісій Ради, до складу яких його обрано.

3.2.3. Депутат районної ради має право:

 • обирати і бути обраним до органів районної ради;
 • пропонувати питання для розгляду районною радою та її органами;
 • вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання районної ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 • вносити на розгляд Ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
 • висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних районною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються Радою;
 • брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 • вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні районної ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних районній раді, а також з питань, що входять до компетенції районної ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території району;
 • виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 • оголошувати на засіданнях районної ради та її органів у встановленому Радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством України.

3.2.4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі пленарних засідань Ради, засідань постійної та інших комісій Ради, до складу яких його обрано.

3.2.5. Депутат, який не може брати участь в пленарному засіданні районної ради, повинен завчасно, із зазначенням причини, повідомити про це голову районної ради безпосередньо або через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість брати участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії.

3.2.6. Депутат зобов’язаний голосувати шляхом піднімання руки з питань, що розглядаються Радою, у разі прийняття рішення відкритим голосуванням та шляхом отримання бюлетенів – у разі прийняття рішення таємним голосуванням.

Депутат, який був відсутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.

3.2.7. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу,   об’єднаннями   громадян.

3.2.8. Орієнтовним строком для звітування депутатів Ради перед виборцями є жовтень місяць кожного року.

3.2.9. Депутати можуть самостійно додатково визначати інші періоди звітування, з дотриманням вимог п.3.2.8. Регламенту.

3.2.10. Депутат інформує Раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу Ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю. 3.2.11. Звіти і зустрічі депутатів з виборцями висвітлюються на офіційному сайті районної ради.

Стаття 3. Дотримання Регламенту та правил депутатської етики

3.3.1. Депутат повинен дотримуватись правил депутатської етики, передбачених чинним законодавством. 3.3.2. На пленарному засіданні депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням, переміщенням по залу засідань тощо).

3.3.3. На засіданні районної ради депутат не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних та насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки, вживати непристойні й лайливі слова. У разі порушення промовцем такої вимоги, головуючий на пленарному засіданні попереджає його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ. У разі повторного порушеня депутатом районної ради правил депутатської етики на пленарному засіданні, за пропозицією головуючого, чи будь-кого з депутатів, підтриманою не менше ніж однією третьої від загального складу Ради, депутат-порушник позбавляється права виступу на цьому пленарному засіданні.

3.3.4.Якщо депутат перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи порушує інші вимоги Регламенту, головуючий на засіданні закликає його до дотримання Регламенту. Головуючий може припинити виступ депутата, коли після попереженя щодо дотримання Регламенту депутат продовжує порушувати вимоги Регламенту .

3.3.5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. У разі, якщо депутат районної ради після одного попередження продовжує перешкоджати проведенню пленарного засідання, за пропозицією говуючого, підтриманою більшістю від загального складу Ради депутатів, депутат- порушник позбавляється права брати участь у пленарному засіданні до його закінчення.

3.3.6. У разі грубого порушення дисципліни депутатами Ради, що унеможливлює проведення пленарного засідання, головуючий може оголосити перерву або закрити пленарне засідання.

3.3.7. Профільна депутатська комісія районної ради допомагає головуючому в забезпеченні дотримання депутатами та присутніми на пленарному засіданні вимог чинного законодавства, Регламенту і правил депутатської етики.

3.3.8. Заяви про порушення депутатами районної ради правил депутатської етики під час виконання свої повноважень у виборчому окрузі розглядаються профільною комісією районної ради з наступним інформуванням про результати розгляду на сесії районної ради.

 

Стаття 4. Депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення

3.4.1. Депутати Ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

3.4.2. Депутатський запит – це підтримана на пленарному засіданні простою більшістю депутатів від загального складу Ради вимога депутата до посадових осіб Ради і її органів, керівників підприємств, установ й організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради.

3.4.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом районної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошене на сесії Ради або дано депутату районної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

3.4.4.Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні Ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання Ради.

3.4.5. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні Ради;

районна рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради.

3.4.6. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у 10-ти денний термін з моменту отримання надати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто в установлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити районну раду та депутата районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні Ради.

3.4.7. Депутат районної ради має право давати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше третина присутніх на сесії районної ради.

3.4.8. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит районною радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні районної ради.

3.4.9. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит районна рада приймає відповідне рішення.

3.4.10. Усі депутатські запити, по яких надані вичерпні відповіді та запитувана інформація, знімаються з контролю за рішенням Ради.

3.4.11. У разі, якщо протягом календарного року, питання, порушене у депутатському запиті, з об’єктивних причин залишилось не вирішеним, такий депутатський запит автоматично знімається з контролю за рішенням Ради.

3.4.12. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

 

РОЗДІЛ 4 . Посадові особи та органи Ради

Стаття 1. Голова районної ради

4.1.1. Голова районної ради обирається відповідною Радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень Ради.

4.1.2.Порядок проведення таємного голосування визначається цим Регламентом.

4.1.3.Правом надання пропозицій щодо кандидатур на посаду голови районної ради користуються депутати районної ради.

4.1.4.Депутат районної ради може висунути для обрання голови ради лише одну кандидатуру, в тому числі і свою.

4.1.5.Кандидат на посаду голови районної ради може заявити самовідвід, який приймається районною радою без голосування.

4.1.6. По всіх висунутих кандидатурах, які дали згоду балотуватись, проводиться обговорення.

4.1.7. Кожному з кандидатів надається можливість виступити на засіданні до голосування із своєю програмою.

4.1.8.Депутати районної ради мають право задавати запитання кандидату, висловлювати свою точку зору по виголошеній ним програмі, агітувати “ЗА” чи “ПРОТИ” висунутої кандидатури.

4.1.9.Для виступу кандидата на посаду встановлюється час до 15 хвилин. Для запитань і відповідей на них – 10 хвилин кожному, час для виступів по обговоренню конкретно висунутої кандидатури на посаду – до 5 хвилин кожному депутату з обмеженням виступів до 5 – ти виступів.

4.1.10. Голова районної ради вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу Ради.

4.1.11. У разі, якщо на посаду голови районної ради було висунуто більше двох кандидатур і жодна з них не одержала кількості голосів, потрібної для обрання, відбувається повторне голосування по двох кандидатурах, які одержали найбільшу кількість голосів.

Якщо в результаті повторного голосування жоден із кандидатів не отримав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуванням кандидатів.

При повторних виборах голови Ради можуть висуватися кандидатури депутатів, які балотувались на попередніх виборах.

4.1.12. Про обрання голови районної ради на сесії Ради приймається рішення.

4.1.13. Голова Ради працює у Раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

4.1.14. Голова Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених Законом України та цим Регламентом. Голова Ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

4.1.15. У своїй діяльності голова Ради є підзвітним Раді та може бути звільнений з посади Радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови Ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради.

Звільнення особи з посади голови Ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї Ради.

4.1.16 Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата Ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної Ради про складення ним повноважень голови Ради.

Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови Ради з дня прийняття відповідною Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

4.1.18. Голова районної ради здійснює повноваження, передбачені статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 2. Заступник голови районної ради

4.2.1. Заступник голови районної ради обирається відповідною Радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї Ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому законами України та Регламентом.

4.2.2. Кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної ради представляє Раді її голова.

4.2.3. У разі, коли кандидата на посаду заступника голови ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням статтей 4.2.1 та 4.2.2. цього регламенту.

4.2.4. Обраним заступником голови районної ради вважається особа, яка одержала більше половини голосів депутатів від загального складу Ради.

4.2.5. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної Ради за рішенням відповідної Ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд відповідної Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради або голови Ради.

4.2.6. Повноваження заступника голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної Ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної Ради про складення ним повноважень заступника голови Ради.

Зазначені повноваження заступника голови Ради припиняються з дня прийняття відповідною Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

У таких випадках особа звільняється з посади заступника голови районної ради з дня припинення її повноважень.

 

Стаття 3. Депутатські групи і фракції

4.3.1. Депутати районної ради можуть об’єднуватися у групи і фракції.

4.3.2. Депутатські групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу.

4.3.3. Депутатська група в районній раді складається не менш як із п’яти депутатів.

4.3.4. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї групи.

4.3.5. Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

4.3.6. Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи, голови депутатської групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. Реєстрація депутатської групи проводиться шляхом повідомлення на пленарному засіданні районної ради, на яке було внесено подання особи, яка очолює депутатську групу.

4.3.7.Про зміни в складі групи та прийняття рішення про її розпуск керівник групи письмово повідомляє голову Ради.

4.3.8.Депутатська група приймає рішення самостійно простою більшістю голосів від загального складу депутатської групи.

4.3.9.Діяльність депутатської групи припиняється:

у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж передбачено Регламентом районної ради;

після закінчення строку повноважень районної ради;

у разі прийняття рішення про реорганізацію чи розпуск депутатської групи, яке подається у письмовій формі головуючому.

4.3.10. Головуючий оголошує про припиненя діяльності депутатської групи на пленарному засіданні Ради.

4.3.11.Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

4.3.12. Депутати районної ради на основі партійного членства можуть об’єднуватись у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів. До складу депутатської фракції можуть входити також позапартійні депутати районної ради, які підтримують політичну спрямованість фракції.

4.3.13. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначаються самою фракцією.

4.3.14. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні Ради.

4.3.15.Депутатська фракція реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську фракцію, до якого додається підписане депутатами цієї фракції письмове повідомлення про утворення депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності її членів, голови депутатської фракції та депутатів, які уповноважені представляти фракцію.

4.3.16.Реєстрація депутатської фракції проводиться шляхом повідомлення на пленарному засіданні районної ради, на яке було внесено подання особи, яка очолює депутатську фракцію.

4.3.17. Діяльність депутатської фракції припиняється:

у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж передбачено Регламентом районної ради;

у разі прийняття рішення самою фракцією простою більшістю голосів від загального складу фракції про реорганізацію чи розпуск депутатської фракції;

після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень районної ради.

4.3.18.Про зміни в складі фракції та прийняття рішення про її розпуск керівник фракції письмово повідомляє голову Ради.

4.3.19.Депутатські групи, фракції мають право:

на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях Ради;

попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада;

на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради. Виступаючий визначається відповідною депутатською групою, фракцією;

здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством.

4.3.20. За зверненням депутатської групи чи фракції виконавчий апарат районної ради може поширювати серед депутатів ради підготовлені нею матеріали, як офіційні документи групи або фракції.

4.3.21. Депутат районної ради не може одночасно входити до складу депутатської групи і до складу депутатської фракції.

 

Стаття 4. Постійні та тимчасові контрольні комісії районної ради

4.4.1. Районна рада утворює та обирає з числа її депутатів постійні комісії ради для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, визначає їх перелік і кількісний склад. При потребі впродовж строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові або ліквідовувати існуючі постійні комісії, вносити зміни до їх складу.

4.4.2. Постійні комісії є органами районної ради, що обираються Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради у складі голови і членів комісії.

4.4.3.Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій Ради, їх голів вносить голова Ради.

4.4.4.Питання обрання заступника голови комісії, її секретаря та всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною постійною комісією.

4.4.5. При створенні постійних комісій районної ради обираються голови постійних комісій.

4.4.6. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, заступник голови районної ради.

4.4.7. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії районної ради, де працює на громадських засадах. Депутат може брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу.

4.4.8. Чисельність комісій не може бути меншою 3 депутатів та не може перевищувати 5 депутатів, крім постійної комісії з питань бюджету і фінансів, чисельність якої обмежується 8 депутатами.

4.4.9. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею. Постійні комісії за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм, бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд Ради, розробляють проекти рішень Ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях Ради з доповідями та співдоповідями.

4.4.10. Постійні комісії районної ради попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною Радою, готують висновки з цих питань.

4.4.11.Постійні комісії за дорученням Ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді підприємств, установ та організацій, а з питань, віднесених до відання Ради, – діяльність підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділів, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради, здійснюють контроль за виконанням рішення Ради.

4.4.12. Постійні комісії здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

4.4.13. Постійні комісії на своїх засіданнях розглядають питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надають інформацію про хід виконання відповідних рішень керівництву Ради.

4.4.14. За результатами вивчення і розгляду питань комісії готують висновки і рекомендації.

4.4.15..Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

4.4.16. Повноваження та порядок організації роботи постійних депутатських комісій районної ради визначається Положенням про постійні комісії, яке затверджується Радою.

4.4.17. При необхідності районна рада може створювати тимчасові контрольні комісії Ради, визначити їх назву, завдання та персональний склад.

 

Стаття 5. Президія районної ради

4.5. 1. Районна рада може утворити президію Ради.

4.5.2.Президія районної ради є дорадчим органом Ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції та рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд Ради.

4.5.3. До складу президії районної Ради входять голова Ради, його заступник, голови постійних комісій Ради, голови депутатських груп і фракцій.

4.5.4. Президія районної ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

4.5.5. Президія районної ради діє на основі Положення про неї, що затверджується Радою.

 

Стаття 6. Виконавчий апарат районної ради

4.6.1. Районна рада за поданням її голови утворює виконавчий апарат Ради, затверджує його структуру і чисельність, витрати на утримання.

4.6.2. Діяльність виконавчого апарату Ради здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат.

4.6.3..Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова Ради.

 

Розділ 5. Регуляторна діяльність

5.1. Регуляторна діяльність районної ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV.

5.2. Регуляторний акт районної ради – це:

– прийнятий районною радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною радою та суб’єктами господарювання;

– інший офіційний письмовий документ районної ради, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною радою та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

5.3. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності районна рада здійснює свої повноваження через постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, підприємництва, земельних відносин, агропромислового розвитку та регуляторної діяльності (далі – відповідальна комісія).

5.4. За поданням відповідальної комісії районна рада затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік в порядку та терміни передбачені ст.7 Закону. План діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього оприлюднюється у газеті „Гуцульський край” або на офіційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет.

5.5. Проекти рішень районної ради, що належать до регуляторних актів, включаються до порядку денного за умови попереднього внесення їх до затвердженого районною радою плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

5.6. До проектів рішень, що належать до регуляторних актів, додається аналіз регуляторного впливу, з дотриманням вимог ст. 8 Закону.

5.7. Проект рішення ради, що належить до регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта та не пізніше 32 днів до дати їх розгляду.

5.8. Протягом 30 днів з дня опублікування регуляторного акта районної ради приймаються зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта, що підлягають обов’язкову розгляду в порядку встановленому Законом. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником регуляторного акта та відповідною профільною комісією районної ради, яка повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

5.9. Проекти рішень ради, що належать до регуляторних актів, подаються до відповідальної постійної комісії районної ради для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

5.10. Відповідальна постійна комісія районної ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 цього Закону.

Відповідальна постійна комісія районної ради для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, наукових робітників та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 20 днів.

5.11. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії районної ради, або експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту, відповідальна комісія в тижневий термін з дня надходження проекту регуляторного акта готує свої висновки про його відповідність Закону. Проект регуляторного акта передається відповідальній комісії не пізніше 15 днів до дня його розгляду на пленарному засіданні ради.

5.12. Висновки відповідальної постійної комісії районної ради передаються для вивчення до відповідної профільної постійної комісії за винятком випадків, коли відповідальна комісія є профільною постійною комісією.

5.13. При представленні на пленарному засіданні сесії Ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії районної ради інформує про висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

5.14. У разі внесення на розгляд сесії Ради проекту регуляторного акта, розробленого органами та посадовими особами місцевого самоврядування без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія районної ради приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

5.15. Виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується виконавчим апаратом районної ради.

Звіт про відстеження результативності регуляторних актів оприлюднюється у газеті „Гуцульський край” або на офіційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту, і не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відповідної профільної комісії.

5.16 Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики одночасно зі звітом про діяльність Ради.

Щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики оприлюднюється шляхом опублікування в газеті “Гуцульський край”або на офіційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет.

5.17. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає відповідальна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.

5.18. Регуляторні акти, прийняті районною радою та посадовими особами районної ради, набирають чинності з дня офіційно оприлюднення в газеті «Гуцульський край», не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

5.19. Відповідальна постійна комісія районної ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови Ради про здійснення державної регуляторної політики.

 

РОЗДІЛ 6. Прикінцеві положення

При потребі впродовж своїх повноважень районна рада може вносити зміни та доповнення до цього Регламенту, в тому числі й у зв’язку із можливими змінами законодавчих, нормативних та інших актів тощо.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *