1. Основні тенденції економічного і соціального розвитку Косівського району на кінець 2010 року

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення на 1 листопада 2010 року становила 88,258 тис. осіб., в тому числі міського -14,695 тис. осіб., сільського – 73,613 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2010 року в районі зареєстровано 967 народжених (1023 за а.п.2009.р.) та 999 померлих (1065 за а.п.2009.р.). Серед померлих – 11 дітей віком до одного року. Чисельність населення району збільшилась на 2 особи (за рахунок природного скорочення зменшилась на 32 особи, водночас мав місце міграційний приріст в кількості 34 осіб).

Промисловість

В промисловості району зайнято 61 підприємство. Підприємствами Косівського району за січень–жовтень 2010р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 28,2 млн.грн. (за січень–жовтень 2009р. – на 26,1 млн.грн.). Серед реалізованої продукції переробної промисловості 63,6% становила сировинна продукція, 36,3% – товари широкого використання, 0,1% – інвестиційна продукція.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення району склав 319,3 грн. (за січень–жовтень 2009р. – 295,5 грн.).

Сільське господарство

Косівський район, як один з гірських районів області має незначні площі сільськогосподарських угідь – 39,6 тис. га. або 44,0 відс. загальної його території, з яких близько 30,0 відс. припадає на орні землі, 63,3 відс. на пасовища та сінокоси, 7.8 відс. – на багаторічні насадження. Виробництвом сільськогосподарської продукції в основному займаються в індивідуальних господарствах насе-лення, а також 22 фермерських господарств, в тому числі 3 оперативно – звітуючих сільськогосподарських підприємства.

За січень–вересень п.р. усіма категоріями господарств району (за розрахунками) реалізовано на забій 3,0 тис.т худоби та птиці (в живій вазі), що на 2,5% більше, ніж за відповідний період 2009р., вироблено 25,8 тис.т молока (на 3,5% менше) та отримано 8,6 млн.шт. яєць (на рівні січня–вересня 2009р.).

Лісове господарство

Лісогосподарськими підприємствами району, які мають в постійному користуванні землі лісового фонду, у січні–вересні п.р. вироблено продукції, робіт та послуг лісового господарства на суму 2,5 млн.грн., що на 20,0% більше, ніж за відповідний період 2009р. Частка продукції лісозаготівель у загальних обсягах становила 67,7%.Від усіх видів рубок заготовлено 11,1 тис.м3 ліквідної дереви-ни, що на 1,7% менше, ніж за січень–вересень 2009р., у т.ч. від рубок головного користування – 1,6 тис.м3 (на 45,8% більше).У загальних обсягах ліквідної деревини, заготовленої лісогосподарськими підприємствами, на лісоматеріали круглі припадає 38,9% (4,3 тис.м3), дров’яну деревину для технологічних потреб – 33,3% (3,7 тис.м3), дрова для опалення – 27,8% (3,1 тис.м3).

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги експорту та імпорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Косiвського ра-йону за 9 місяців п.р. склали, відповідно, 541,2 і 216,3 тис.дол.США. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги експорту зросли в 1,8 раза, а імпорту – зменшились у 2,4 раза. Са-льдо зовнішньої торгівлі змінилося з від’ємного на позитивне і склало 324,9 тис.дол.США. Парт-нерами в зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 16 країн світу. Найбільші обсяги екс-портних відвантажень з району були направлені до Молдови та Італії. Основу товарної структури експорту складала деревина і вироби з деревини. Провідну позицію серед джерел імпортних над-ходжень посідали країни Європи, серед них Нідерланди, Польща, Данія і Франція. Крім того, ваго-мими були і поставки з Китаю. Майже три чверті обсягів імпорту займали наземні транспортні за-соби, крім залізничних.

Транспорт, торгівля, сфера послуг

У районі діє 28 регулярних внутрішньорайонних автобусних маршрутів. Головним перевізником являється ВАТ «Скіф-Авто». Всі сільські населені пункти району забезпечені регулярним автобус-ним сполученням. У січні–листопаді 2010 року перевезено 45,4 тис.т вантажів, що у 1,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Послугами автомобільного транспорту підприємств та фізичних осіб–підприємців у січні–листопаді 2010 року скористалося 3,3 млн. пасажирів, що на 12,1% більше, ніж за такий же період минулого року.

Станом на 01.10.2010 р. в районі функціонувало 652 об’єкти роздрібної торгівлі, 141 об’єкт гро
мадського харчування, 60 об’єктів побуту, 8 офіційно зареєстрованих ринків.

Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової мережі підприємств, розра-хункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями, за сі-чень–жовтень 2010 року становив 441,1 млн.грн., що на 8,1% більше обсягу відповідного періоду 2009 року.

На ринку послуг району у січні–жовтні поточного року працювало 31 підприємство, основним ви-дом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг (включаючи ПДВ) для всіх споживачів склав 11,7 млн.грн., що у порівнянних цінах на 26,5% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Підприємництво

Станом на 01.12.2010 року, по даних державного реєстратора, в районі зареєстровано 5207 фізич-них (4952 осіб станом на 01.01.2010 р.) і 714 (715 станом на 01.01.2010 р.) юридичних осіб. В райо-ні діє Програма підтримки малого підприємництва на 2009-2010 роки, затверджена рішенням сесії районної ради від 27 січня 2009 року №436-17/2009. За 2010 рік. на фінансування заходів Програми використано 20,0 тис. грн.. Для створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спро-щення державної реєстрації, спрощення та прискорення проходження дозвільних процедур в рай-держадміністрації працюють реєстраційна палата та дозвільний центр. Адміністратором дозвільно-го центру надано 132 консультації, прийнято 63 декларації, видано 51 документ дозвільного харак-теру. Прийом заяв та громадян проводиться в дозвільному центрі щовівторка та щоп’ятниці пред-ставниками місцевих дозвільних органів. Консультації надаються щоденно.

Реєстраційною палатою проведено реєстраційних дій стосовно 1627 фізичних та юридичних осіб. Відбулося тризасідання ради підприємців при голові райдержадміністрації на яких розглядалися проблемні питання, які стримують розвиток підприємництва в районі.

Оздоровлення дітей

Влітку цього року 6514 дітей Косівського району оздоровлено у 74 дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, відкритих на території району та шести міст і районів області. Порівняно з попереднім роком кількість оздоровлених дітей зменшилась на 10,4%. Як і в попередні роки, знач-на увага приділялась організованому відпочинку дітей, що потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи, їх оздоровлено 9, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 102, дітей-інвалідів – 105. Кожна третя оздоровлена дитина (2,5 тис.) – з багатодітних і малозабезпече-них сімей.

Туризм

На території району розташовано 7 баз відпочинку та приватних пансіонатів, 4 санаторії, 1 дитячий відпочинковий заклад, 4 готелі, 52 садиби зеленого туризму. За 9 місяців. 2010 р. Косівщину відві-дало біля 50,0 тис. осіб, оздоровилось біля 9,7 тис. осіб, надано послуг на суму біля 3 млн. грн..

Інвестиції, будівництво, введення в експлуатацію

За січень–вересень 2010р. у розвиток економіки району вкладено 150,6 млн.грн. капітальних інвестицій, з них інвестиції в основний капітал склали 96,3%. Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяг капіталовкладень зріс у 1,5 раза.

У розрахунку на одну особу освоєно 1,6 тис.грн. інвестицій, що відповідає 6 місцю серед міст та районів області. Найбільшу частку інвестицій в основний капітал (64,5%) було спрямовано у роз-виток промислових видів діяльності, обсяги яких порівняно з січнем–вереснем 2009р. зросли у 1,6 раза і склали 105,4 млн.грн.У житлове будівництво інвестовано 47,3 млн.грн. (майже третину зага-льного обсягу), що у 10,5 раза більше у порівнянні з січнем–вереснем 2009р.

Спостерігалося зростання коштів, асигнованих у підприємства, що здійснюють діяльність транс-порту і зв’язку, торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, освіту, надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту.

У січні–вересні 2010р введено в експлуатацію 110 індивідуальних будинків загальною площею 18,1 тис.м2, з них у сільській місцевості – 83 на 13,1 тис.м2. Порівняно з січнем–вереснем 2009р. обсяги введеного житла зросли в 11,2 раза, у тому числі у міських поселеннях – в 11,3 раза, у сільській місцевості – в 11,2 раза. Середній розмір помешкання склав 155 м2, у сільській місцевості – 157 м2 проти 112м2 та 133 м2, відповідно, по області. В основному, будувалися чотири- та п’ятикімнатні будинки (55,6% загальної кількості).

Протягом 10 міс. п.р. на території району введено у дію 45,69 км трубопроводів для транспорту-вання газу ( с. Шешори – 3,98км, с. Цуцулин – 5,8 км., с. Прокурава – 16,25 км, Кривоброди – Ко-рости – Трач – 5,85км, Трач-Цуцулин – 13,81 км.).

Із об’єктів соціальної сфери на території району введено у дію стоматкабінет (м. Косів), 3 магазини (м. Косів), кафе (м. Косів), гаражі (м. Косів).

Стан виплати заробітної плати

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника (попередні дані) за січень – вересень 2010 р. становила 1681 грн. грн.. Станом на 30.12.2010 р. заборгованість із ви-плати заробітної плати на економічно активних підприємствах становила 172,3 тис. грн.(РП «Райа-гроліс» – 172,3 тис. грн.), і з початку року зменшилася на 1,8 тис. грн..

Оплата населенням житлово-комунальних послуг

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 01.10.2010 р. становила 523,2 тис. грн. (1933,1 тис. грн.. на початок року). Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг з початку року – 114,1 %.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *